Lokalforumsmøde 24. januar 2017

Der var omkring 45 deltagere til lokalforumsmødet. Se lokalforums  præsentation fra mødet her.

1) Dansk Folkepartis visioner for Regstrup og omegn v/John Harpøth
John fortalte takkede for invitationen og roste det store fremmøde.

Derefter fortalte John om de nye udstykninger ved Ringvejen/Holløsevej hvor kommunen har 13 byggegrunde til slag i øjeblikket. Kommunen er klar til at sætte flere grunde til salg, hvis de første 13 grunde skulle blive solgt.

Kommunen har solgt en grund til Regstrupspejderne til opsætning af shelters. Skolebyggeriet er 5-6 måneder forsinket, men forventet at være færdigt til sommer. Der er i øjeblikket en tvist imellem byggefirmaet og Holbæk kommune fordi kommunen udsteder dagbøder for det forsinkede byggeri.

Til foråret skal motorvejens ekspropriationsforretning foregå hvorefter der kommer en visitationsrunde, så byggeriet kan starte til efteråret og motorvejen skal stå færdig i 2017. Kommunen betaler vejdirektoratet for at føre tilslutningsanlægget ned til Gl. Skovvej.

Dansk Folkeparti er opmærksomme på, at vi ikke ønsker at gentage situationen fra Silver park. Derfor er kommunen i gang forhandlinger om en løsning på problemet, og forventer at kunne præsenterer en løsning i løbet af foråret.

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen skal broen fra Hovedgaden imod Tuse ombygges og give en bedre overføring.

Kommunen ønsker at støtte planerne om, at udvikle lokalområdet med at etablere dagligvarehandel, benzinanlæg og cafeteria i forbindelse med motorvejstilslutningen.

De blev spurgt til Tuse broens tilslutning til den planlagt Ringvej og John lovede at henvende sig til teknisk forvaltning og spørge ind til om den nye bro vil få et forløb som passer til den nye Ringvej.

Til slut fortalte John og baggrunden for Holbæk kommunes samarbejde med Fors. Holbæk kommune forventer at spare 48-49 millioner kroner årligt igennem Fors. Se Johns præsentation her.

Genbrugspladsen i Regstrup bliver bevaret, men som ubemandet genbrugsplads. Adgangen bliver styret ved hjælp af en sms-kode. Det vil kun fungere i praksis hvis folk sorterer ordentligt selvom pladser er ubemandet. Det vil ikke være muligt at aflevere miljøfarligt affald på selvbetjeningspladsen.

2) Cykelsti fra Søstrup til Holbæk
Rikke fortalte, at hele cykelstien ikke bliver bygget i første omgang. Men efter trafiksikkerhedsrapporten og nogle politiske forhandlinger er det blevet besluttet, at det skal beregnes om der indenfor et budget på 2 mio. kr. kan bygges en cykelbro over gadekæret i svinget ved Tingtved, så vi kan adskille vejbane og cyklister.

Der bliver ikke lavet en omfartsvej udenom husene ved svinget ved Tingtved. Der bliver heller ikke lavet en “2 minus 1” vej i Søstrup, da der er for meget trafik.

Der var herefter en livlig debat omkring den politiske prioritering af midlerne til forbedring af trafiksikkerheden.

3) Nye boformer
Chris fortalte om, hvorfor Regstrup er et attraktivt stedet for tilflyttere og et attraktivt stedet at bygge nyt samt omkring mulighederne for at udvide udstykningerne med nye boformer med bedre fællesskab i form af andelsboliger, økofamilier, oldekoller eller kollektiver.

4) Foreningen God Starts planer for Mejeriet Virkelyst
Annika fortalte om foreningen God Start og om planerne om, at omdanne Virkelyst til et socialt samlingspunkt for lokalområdet drevet af langtidsledige. Indendørsarealer skal bruges til sociale arrangementer m.m. og udendørsarealerne skal bruges til økologiske have, sansehave og have dyr.

Se Annikas præsentation fra mødet og se mere på undervaerker.dk eller facebook.com/undervaerker.

5) Multihus til foreninger m.m.
Peter præsenterede visionen omkring et multihus tæt på fodboldbanerne og hallen. Udgangspunktet blev taget i Holbæk kommunes foreningshus på fælleden (på ca. 300 kvm), som kostede ca. 3,5 mio. kr. for 5 år siden.

Multihuset kan opdeles på forskellige måde ved hjælp af flytbare skillevægge.

6) Flagallé
Chris fortalte om visionen om at genetablere flagalléen langs Hovedgaden, ned af Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen samt over til Støtten på Hanerupvej.

Super Frost har tilbudt at være hovedsponsor, men derudover er der behov for flere sponsorer samt frivillige til at drive foreningen og opsætning/nedtagning af flagstænger.

7) Eventuelt
Vi har fået sat infoskærm op i Dagli’Brugsen i Regstrup.

Det er gratis at få sat opslag op på infoskærmen og man kan sende opslag til info@lokalforumregstrup.dk for at få dem lagt op på skærmen.

Generalforsamling 31. oktober 2016

Vi var 35 deltagere, heriblandt Rasmus Brandstrup Larsen (V), Ole Brockdorff (A), Jens Kristiansen (A) og Henrik Mosbæk (B) fra Holbæk byråd.

Dagsorden
1) Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
Henrik fortalte, at han er opvokset her i Regstrup og lidt om hvordan byen så ud dengang han boede her samt om hans modstand imod kommunesammenlægningen i 2007.

Henrik påpegede vigtigheden af, at vi lokalt arbejder for at bevare skoler og børnepasning i lokalområdet og synes det er en rigtig god idé at arbejde for en dagligvarebutik i forbindelse med motorvejstilslutningen. Radikale vil gerne have skolestrukturen rettet tilbage, så der er en inspektør på hver enkelt skole og skolerne igen kan opkaldes efter de enkelte lokalområder de ligger i.

Radikale mener, at sport og fritidsaktiviteter er vigtig for lokalområderne og at vi skal bevare de små klubber og foreninger i kommunen. Han mente, at vores lokalområde skal genopfinde sig selv og at vi skal fokusere på natur, nærmiljø, fællesskab og lave små projekter for hyggelige landsbyrum i nærområdet, f.eks. omkring stationen eller brugsen. Desuden skal vi værne om vores gode landbrugsområder og vores høje kvalitet af landbrugsprodukter og fødevarer i nærområdet.

I debatten efter fremlægningen blev der opfordret til at kigge på cykelstien fra Søstrup til Holbæk og færdiggørelsen af ringvejen, så man som tilflytter nemt kan komme til de nye udstykninger. Derudover opfordredes byrådet til at støtte os i kampen for at få trafiksikret statsvejen fra Kvanløse til Igelsø (enten ved en ny vej eller ved etablering af cykelsti).

2) Lokalforums visioner for 2017
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– at fortsætte det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.

Michael Kringelhede fortalte om:
Hvordan vi arbejder for at bevare genbrugspladsen. At vi ønsker at involvere unge mere i arbejdet med den politiske proces i at være et lokal fællesskab og område, hvad vil de unge gerne have i deres nær område. At der ved at bakke op om en dagligvare kæde kunne skabes mere lokal handel.

Rikke foreslog, at man tager ud og får 10 min i start eller ende af de unges fritids aktiviteter og forklare om hvad vi godt kunne tænke os fra dem. De unge tager ikke til vores møder fordi der ikke kommer andre de kender.

Jens fortalte om genbrugspladsen at Fors har haft indkaldt alle lokalområderne til møde omkring hvordan genbrugspladserne kunne bruges mere og bedre. Konklusionen på møderne blev, at udbuddet burde udvides og åbningstiderne forøget, eventuelt ved ubemandede pladser.

Efterfølgende har Fors lagt op til at Jernløse genbrugsplads skal være ubemandet, døgnåbent og kun til haveaffald. Vi mener at genbrugspladsen i Jernløse er brugervenlig og godt besøgt og vi ønsker at bevare den som en fuld genbrugsplads, og ikke kun til haveaffald.

3) Generalforsamling

a) Valg af dirigent: Henrik Mosbæk
b) Valg af referent: Michael Kringelhede
c) Bestyrelsens beretning: Se nedenfor
d) Regnskab: Se nedenfor
e) Indkomne forslag: Ingen
f) Valg: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm og Henning Kronby blev genvalgt sammen med Chris Frøslev og Steen Bech. Jens E. Jørgensen blev genvalgt som suppleant.
g) Budget for det kommende år: Det blev besluttet, at bestyrelsen varetager økonomien for det kommen år.
h) Eventuelt: Det blev foreslået at genetablere en flagalle på Hovedgaden samt at overveje at annoncere lokalforumsmøder eller eventuelt blot generalforsamlingen i avisen (eller at husstandsomdele opslag omkring møderne). Bjarne Jensen fra Superfrost tilbød, at Superfrost gerne vil være med til at finansiere en flagalle, hvis vi kan finde nogen som vil stå for opsætning af flagalleen ved passende lejligheder.

4) Dagligvarebutik ved motorvejen
Efter en god debat blev der vedtaget, at der lokalt er bred opbakning til, at lokalforum arbejder videre for, at der etableres detailhandel i forbindelse med motorvejstilslutningen. Ingen stemte imod forslaget.

Bestyrelsens beretning
Så er det første år gået som forening i vores Lokalforum. Der har i det forgangende år været mange små og store opgaver.

Vi lagde året ud med at lave vores lokalforum om fra en flad struktur til en forening med en bestyrelse. Dette gav nogle gode diskussioner om hvordan vedtægterne skulle indrettes og om vi overhovedet skulle lave os om til en forening. Men jeg vil sige, jeg synes det endte med et godt resultat. Jeg kan jo så efterfølgende erfare at man fra Holbæk Kommunes side samtidigt ønsker at alle lokalfora bliver til foreninger, da der er noget lovgivningsmæssigt, der gør at hvis man skal ha tilskud, så skal man være en forening. Så vi kan prale af at vi er på forkant med fremtiden.

Vores fokus har det lille forgangende år der er gået, været:
1. Motorvejens forlængelse og Ringvejens færdiggørelse
2. Supermarked ved den nye afkørsel fra motorvejen, som vi skal tale om senere
3. cykelstien fra Søstrup til Holbæk
4. genbrugspladsen i Virkelysts overlevelse
5. Støtte op om de lokale foreninger, herunder Regstupspejdernes projekt Grønne Hjerte og Fællesdagen.
6. Nye udstykninger af parcelhusgrunde i vores lokalsamfund ved Ringvejen.

Motorvejen er ved at gå i gang og vi glæder os til at se resultatet af projektet og håber Holbæk Kommune har penge til at lave ringvejen færdigt.

Vi har arbejdet hårdt på at få et nyt supermarked til vores område og vi synes alle i bestyrelsen at det vil give et løft til hele vores område med en ny indkøbsmulighed.

Cykelstien fra Søstrup til Holbæk, var der allerede en gruppe af borgere der havde taget fat på og vi har i Lokalforum deltaget i deres møder og bakket op om deres projekt, som vi synes Holbæk Kommune bør prioriterer højt og bakke op om, da det er en farlig vej at cykle på og desuden en skolevej til alle ungdomsuddannelserne i Holbæk.

Genbrugspladsen i Virkelyst er til stadighed til diskussion hos Fors, men vi er inde i en positiv dialog med dem vedr. argumentering for at lade Kommunes BEDST fungerende genbrugsplads forblive. Vi har så sent som i sidste uge været i dialog med Fors om vores gode genbrugsplads.

Alle vores lokale foreninger som gør et super godt arbejde for vores lokalområde, var initiativtager til en fællesdag i august måned. Vi var i lokalforum inde og støtte op om dette projekt både mentalt og økonomisk og vi synes det var et super resultalt der kom ud af det og håber meget at de vil gentage succesen.

Restrupspejdernes Projekt Grønne hjerte og deres udvidelse med en Shelterplads løb ind i lidt problemer med kommunen, men efter en god dialog, ser det ud til at alt flasker sig og at vi alle kan glæde os til en grøn oase midt i byen.

Skiltene på den private udstykning for enden af Ringvejen er endelig kommet op og vi glæder os til at se dem blive revet væk, så vi kan få nye borgere til byen, forhåbentlig til gavn for vores lidt halvtomme børnehaver.

Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for et super godt stykke arbejde i det forgangende lille år der er gået. Jeg synes det har været en rigtigt foretagsom bestyrelse, som er kommet langt med vores mål, og jeg glæder mig til at forsætte det gode arbejde sammen med jer.

Jeg vil også takke Leif “Luffe” Johnsen for hans engagement i vores bestyrelse og i det hele taget i vores lokalsamfund. Jeg håber meget at vi må blive ved med at trække på dig, når behovet stiller sig.

Regnskab
Primo saldo: 11.175 kr.
Tilskud fra kommunen: +28.000 kr.
Annoncering: -2.600 kr.
Forplejning til møder: -5.235 kr.
Diverse: -2.000 kr.
Grønne Hjerte: -14.000 kr.
Sankt Hans Regstrup: -3.000 kr.
Sankt Hans Kvanløse: -1.500 kr.
Fællesdag: -3.000 kr.
Ultimo saldo: 7.840 kr.

Lokalforumsmøde 7. september 2016

Vi var 65 deltagere til mødet på skolen, heriblandt Ole Hansen, Christina K. Hansen og Rasmus Brandstrup Larsen fra byrådet.

Dagsorden:
1) Socialdemokraternes visioner for Regstrup og omegn
v/Christina K Hansen, Borgmester kandidat for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune.

Christina præsenterede sig selv og fortalte lidt om Socialdemokraternes tanker omkring Holbæk kommune.

Christina spurgte interesseret til historien omkring det manglende klubhus i Jernløse og hvad der egentlig skete dengang. Bjarne Næslev genfortalte historien omkring kommunens lovede klubhus ved Nr. Jernløse skole, som Holbæk Kommune pludselig ikke kunne finde referatet der lovede skulle bygges efter kommunesammenlægningen og alle politikere efterfølgende nægtede at kunne huske noget om det.

Christina mener, at Holbæk kommune bør arbejde aktivt for udvikling af lokalområderne (uden for Holbæk by) ved, at investere i lokalområderne.

2) Motorvejen
Der har fornylig været detailbesigtigelse og det er nu endeligt besluttet hvor motorvejens 2. etape skal placeres. Byggeriet starter i sommeren 2017 og forventes færdig i efteråret 2019.

Lokalforum arbejder stadig sammen med Knabstrup lokalforum og borgmesteren om at få etableret en bro ved Knabstrup Møllebakke med tilkørselsramper mod København i forbindelse med 2. etape. Mødet med transportministeren i august blev desværre aflyst og der afventes stadig en ny dato for et møde.

Lokalforum opfordrer byrådet til at etablere nye fodboldbaner ved Jernløse, inden Ringvejen føres igennem den nuværende grusbane.

Støjkortet i præsentationen til mødet viser med grønt der hvor der kommer mindre støj når motorvejen er etableret og de røde områder viser der hvor der vil komme mere støj på grund af motorvejen.

3) Foreningshus, Medborgerhus, Ungdomsklub
Vi mangler et foreningshus til foreningerne i Regstrup området. I øjeblikket har ungdomsklubben en midlertidig tilladelse til at bruge det gamle lægehus på Hovedgaden, men vi mangler en langsigtet løsning.

Lokalforum og brugerrådet søger frivillige, som har lyst til at investere tid og energi i, at samarbejde på tværs af foreningerne omkring et medborgerhus i Regstrup.

Alle som har spørgsmål eller ønsker, at bidrage med noget, er meget velkomne til at kontakte lokalforums formand Peter Nilsson eller Victor Grauballe fra brugerrådet på vgm.4300@gmail.com eller tlf. 31 33 73 72.

Henvendelse omkring SSP eller ungdomsklub kan henvendes til klubkoordinator Andy Bond fra Ung Holbæk tlf. 72363472 eller andpb@holb.dk.

4) Åvangs nye unge boliger
Pernille Brenøe fortalt om de 2 kontorer og 17 1-værelses lejligheder på 37 m2 ved Åvang, som nu bruges til kontor for unge konsulenter og midlertidige boliger til unge mennesker i alderen 17-26 år med tilknyttet social vicevært funktion.

Hvis nogen har spørgsmål til det er i meget velkomne til at kontakte Pernille Brenøe på 72366193 eller pbr@holb.dk.

5) Genbrugspladsen
Lokalforum har været med til møde hos Fors omkring den fremtidige affaldshåndtering i kommunen. Der er ingen planer om at lukke genbrugspladser i Holbæk kommune. Til gengæld er der en dialog omkring muligheden for selvbetjening på genbrugspladsen (så man kan komme ind på genbrugspladsen uden for de normale åbningstider).

Der er et opfølgende møde d. 5. oktober og så skal den fremtidige plan vedtaget i november.

6) Grønne hjerte
Regstrup Spejdernes natur- og oplevelsesprojekt for hele byen.

Jimmy Singerholm fortalte om projektet og kunne blandt andet fortælle at spejderne har netop fået en bevilling på 150.400 kr. fra Friluftsrådet og er nu nået op på ca. 850.000 kr. af det samlede budget på ca. 1.100.000 kr.

Holbæk kommune har lovet at mellemfinansiere for de fonde hvor spejderne selv skal ligge penge ud (650.000 kr.). Det betyder at Regstrup Spejderne nu kan gennemføre købet af grunden og starte etableringen i oktober.

7) Eventuelt
Ronald de Jong fortalte om udviklingen i Cykelsti Regstrup projektet hvor der var møde i mandags og opfordrede til at give høringssvar på “Budget 2017 i høring” i forbindelse med Holbæk kommunes budget for 2017 senest d. 17. september. Se mere på facebook gruppen Cykelsti Regstrup-Holbæk.

Der er generalforsamling i Lokalforum Regstrup mandag d. 31. oktober.

Lokalforumsmøde 17. marts 2016

Mødet blev afholdt kl. 19 på Engskovskolen afdeling Jernløse.

Præsentationen fra mødet kan ses her.

1) Orientering v/borgmester Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard indledte med at fortælle om den positive udvikling Holbæk Kommune er inde i med en netto tilvækst på 900 borgere i 2015. Det har også indvirkning på Regstrup, der lige nu er uden byggegrunde.

Så derfor har man lige vedtaget at lave nye lokalplaner til udstykning for nye byggegrunde i to områder i Regstrup (16-23 parcelhusgrunde i området imellem Cikorievej og Syrenvænget i nuværende Lokalplan 1.16 samt 8-12 parcelhusgrunde på det grønne område ved Brugsen på Nørupvej i nuværende Lokalplan 14.07, vedtaget i byrådet 16. marts under punkt 75).

Borgmesteren roste Regstrup for vores nye sundhedcenter, som han ikke mente at mange byer af Regstrups størrelse kunne prale af.

2) Udbygning af Engskovskolen v/skoleleder Bo Pedersen
Bo Pedersen fortalte om det nye skolebyggeri og den positive udvikling skolen er inde i. Der vil være udfordringer i byggeperioden, men det bliver godt bagefter.

3) Udstykning ved Holløsevej
Keld Johannesen fortalte om den udstykning han og hans familie ville sætte i gang ved Ringvejen/Holløsevej (det “private areal” på matrikel 5a beskrevet i Lokalplan nr. 14.04 side 22).

Det bliver sat i gang hurtigst muligt og vil blive solgt igennem Danbolig Holbæk.

4) Ønsker vi en Rema 1000 i Regstrup?
Der blev diskuteret en Rema 1000 eller lignende ved den nye motorvejsafkørsel. Der var enkelte, der mente at man skulle passe på Brugsen, men der var en general positiv stemning for at gå videre med ideen.

5) Status omkring Motorvejen
Der har været liniebesigtigelse d. 8. og 9. december 2015 og kommissarius har netop offentliggjort forhandlingsprotokollen (placeringen af de enkelte matrikler, der henvises til i forhandlingsprotokollen, kan lettes findes via søgefeltet på gstkort.dk).

Kort fortalt har ekspropriationskommissionen godkendt projektet, men de deler vores lokale bekymring omkring trafiksikkerheden ved Knabstrup Møllebakke, men det kræver et politisk beslutning i folketinget for at få bygget broen. Lokalforum arbejder videre med den politiske dialog.

Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen bliver nødt til at ligge højere i terrænnet end oprindeligt planlagt på grund af høj grundvandsstand. Det betyder at lokalvejen ved tilslutningsanlægget ved Regstrup bliver en tunnel under motorvejen i stedet for en bro over motorvejen. Der er endnu ikke lavet nye støjberegning for, hvad det kommer til at betyder støjmæssigt.

Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter for grundejerforeninger, lokalforum og direkte berørte naboer til Naboforum d. 6. april. Naboforum er et orienterings og dialogmøde, som Vejdirektoratet planlægger at afholde halvårligt i projektperioden.

Lokalforum arbejder videre på dialogen med kommunen omkring placeringen af Ringvejen. Status er, at byrådet har besluttet og Ringvejen skal gå igennem de nuværende fodboldbaner (se kortet i præsentationen fra mødet) og at fodboldbanerne skal erstattes af nye fodboldbaner (placeringen af de nye baner er endnu ikke fastlagt).

6) Bevaring af genbrugspladsen
Genbrugspladsen blev diskuteret og der var meget stor opbakning til vores genbrugsplads. Der var politikere med til mødet, som opfordrede til at kæmpe og de ville også kæmpe med.

7) Eventuelt
Cykelsti blev nævnt og der var opbakning til at kæmpe videre for dette og intensiverer arbejdet med at finde en løsning med de lodsejere der skal ligge jord til.

Det gamle lægehuset og ældrecentret blev diskuteret og der blev opfordret til at hvis man havde bestemte ønsker til brug af disse, så måtte man starte en gruppe der kunne kæmpe for dette. Eventuelt med Tølløse som forbillede.

Lokalforumsmøde 13. januar 2016

Vedtagelse af vedtægter
Med nogle få justeringer blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
7 kandidater valgte at stille op til bestyrelsen, og blev alle valgt.
1 kandidat valgte at stille op som suppleant og blev også valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af lokalforumsmødet og består nu af følgende medlemmer:

Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Bogholder: Dennis Lynge Bendorff
Sekretær: Michael Kringelhede
Øvrige medlemmer: Jimmy Singerholm, Leif Johnsen og Henning Kronby
Suppleant: Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2016: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm, Leif Johnsen, Henning Kronby og Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2017: Peter Nilsson, Helle Wendelboe og Dennis Lynge Bendorff