Bestyrelsesmøde 5. oktober 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Genbrugspladsen
Vi har været til møde med Fors d. 23. august og alle indbudte borgere var meget positive over for bevaring af alle genbrugspladser i kommunen samt eventuelt etablering af flere genbrugspladser, f.eks. i Svinninge.

Fors er åbne for alle forslag men konkluderede ikke noget på mødet. Jens er i dag til opfølgende møde i dag.

3. Medborgerhus m.m.
Ole Hansen udtrykte ved vores seneste lokalforumsmøde interesse for at hjælpe med opstart af et medborgerhus i Regstrup.

Vi vil på Oles opfordring arrangere et møde med Kristian Nabe Nielsen (chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune) for at aftale hvordan vi kommer i gang.

4. Kommende møder
Kommende lokalforumsmøder:
– Tirsdag d. 24. januar 2017
– Torsdag d. 1. juni 2017
– Generaforsamling tirsdag d. 31. oktober 2017.

Kommende bestyrelsesmøder:
– Tirsdag d. 8. november 2016
– Torsdag d. 5. januar 2017
– Onsdag d. 8. marts 2017
– Tirsdag d. 16. maj 2017
– Onsdag d. 23. august 2017
– Tirsdag d. 3. oktober 2017
– Onsdag d. 8. november 2017

5. Dagsorden for generalforsamling
Vi afholder lokalforumsmøde efterfulgt af generalforsamling mandag d. 31. oktober.

Dagsorden for lokalforumsmødet:
1. Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
2. Lokalforums visioner for 2017
Vi har planer om at arbejde for:
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews med vores lokale politikere
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– samtidig med at vi fortsætter det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.
3. Generalforsamling
4. Lokalplan for detailhandel ved motorvejstilkørslen
Lokalforum ønsker at ansøge Holbæk Kommune om ny lokalplan for butikker i forbindelse med tilslutningsanlægget til motorvejen.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforum
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Budget for det kommende år.
8. Eventuelt – her kan intet vedtages.

6. Sociale arrangementer
Foreningernes dag var en succes med godt vejr og mange fremmødte.

Lokalforum roser brugerrådet for et godt anlagt arrangement og vi forventer at deltage igen til næste år.

Regstrup spejderne forventer at holde åbning af Grønne hjerte i forsommeren 2017.

7. Nyt fra Holbæk kommune/byråd
Intet nyt.

8. Eventuelt
Hjertestarter: Åvang og Skovvejens skole har spurgt lokalforum om vi vil dække driftsudgifterne til hjertestartere. Bestyrelsen mener ikke at vi kan love at dække driftsudgifter, da vi ikke kender vores økonomi fra år til år og vi vil hurtigt udhule lokalforums budget hvis vi påtager og faste udgifter.

Skvulp festivallen ønsker at komme ud i vores lokalområdet og oplyse om festivallen. Vi inviterer dem med til lokalforumsmødet i januar.

Lokalforumsmøde 7. september 2016

Vi var 65 deltagere til mødet på skolen, heriblandt Ole Hansen, Christina K. Hansen og Rasmus Brandstrup Larsen fra byrådet.

Dagsorden:
1) Socialdemokraternes visioner for Regstrup og omegn
v/Christina K Hansen, Borgmester kandidat for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune.

Christina præsenterede sig selv og fortalte lidt om Socialdemokraternes tanker omkring Holbæk kommune.

Christina spurgte interesseret til historien omkring det manglende klubhus i Jernløse og hvad der egentlig skete dengang. Bjarne Næslev genfortalte historien omkring kommunens lovede klubhus ved Nr. Jernløse skole, som Holbæk Kommune pludselig ikke kunne finde referatet der lovede skulle bygges efter kommunesammenlægningen og alle politikere efterfølgende nægtede at kunne huske noget om det.

Christina mener, at Holbæk kommune bør arbejde aktivt for udvikling af lokalområderne (uden for Holbæk by) ved, at investere i lokalområderne.

2) Motorvejen
Der har fornylig været detailbesigtigelse og det er nu endeligt besluttet hvor motorvejens 2. etape skal placeres. Byggeriet starter i sommeren 2017 og forventes færdig i efteråret 2019.

Lokalforum arbejder stadig sammen med Knabstrup lokalforum og borgmesteren om at få etableret en bro ved Knabstrup Møllebakke med tilkørselsramper mod København i forbindelse med 2. etape. Mødet med transportministeren i august blev desværre aflyst og der afventes stadig en ny dato for et møde.

Lokalforum opfordrer byrådet til at etablere nye fodboldbaner ved Jernløse, inden Ringvejen føres igennem den nuværende grusbane.

Støjkortet i præsentationen til mødet viser med grønt der hvor der kommer mindre støj når motorvejen er etableret og de røde områder viser der hvor der vil komme mere støj på grund af motorvejen.

3) Foreningshus, Medborgerhus, Ungdomsklub
Vi mangler et foreningshus til foreningerne i Regstrup området. I øjeblikket har ungdomsklubben en midlertidig tilladelse til at bruge det gamle lægehus på Hovedgaden, men vi mangler en langsigtet løsning.

Lokalforum og brugerrådet søger frivillige, som har lyst til at investere tid og energi i, at samarbejde på tværs af foreningerne omkring et medborgerhus i Regstrup.

Alle som har spørgsmål eller ønsker, at bidrage med noget, er meget velkomne til at kontakte lokalforums formand Peter Nilsson eller Victor Grauballe fra brugerrådet på vgm.4300@gmail.com eller tlf. 31 33 73 72.

Henvendelse omkring SSP eller ungdomsklub kan henvendes til klubkoordinator Andy Bond fra Ung Holbæk tlf. 72363472 eller andpb@holb.dk.

4) Åvangs nye unge boliger
Pernille Brenøe fortalt om de 2 kontorer og 17 1-værelses lejligheder på 37 m2 ved Åvang, som nu bruges til kontor for unge konsulenter og midlertidige boliger til unge mennesker i alderen 17-26 år med tilknyttet social vicevært funktion.

Hvis nogen har spørgsmål til det er i meget velkomne til at kontakte Pernille Brenøe på 72366193 eller pbr@holb.dk.

5) Genbrugspladsen
Lokalforum har været med til møde hos Fors omkring den fremtidige affaldshåndtering i kommunen. Der er ingen planer om at lukke genbrugspladser i Holbæk kommune. Til gengæld er der en dialog omkring muligheden for selvbetjening på genbrugspladsen (så man kan komme ind på genbrugspladsen uden for de normale åbningstider).

Der er et opfølgende møde d. 5. oktober og så skal den fremtidige plan vedtaget i november.

6) Grønne hjerte
Regstrup Spejdernes natur- og oplevelsesprojekt for hele byen.

Jimmy Singerholm fortalte om projektet og kunne blandt andet fortælle at spejderne har netop fået en bevilling på 150.400 kr. fra Friluftsrådet og er nu nået op på ca. 850.000 kr. af det samlede budget på ca. 1.100.000 kr.

Holbæk kommune har lovet at mellemfinansiere for de fonde hvor spejderne selv skal ligge penge ud (650.000 kr.). Det betyder at Regstrup Spejderne nu kan gennemføre købet af grunden og starte etableringen i oktober.

7) Eventuelt
Ronald de Jong fortalte om udviklingen i Cykelsti Regstrup projektet hvor der var møde i mandags og opfordrede til at give høringssvar på “Budget 2017 i høring” i forbindelse med Holbæk kommunes budget for 2017 senest d. 17. september. Se mere på facebook gruppen Cykelsti Regstrup-Holbæk.

Der er generalforsamling i Lokalforum Regstrup mandag d. 31. oktober.

Bestyrelsesmøde 10. august 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab og ansøgninger
Regstrup spejderne har søgt om 14.000 kr. til projektet Grønne hjerte. Lokalforum er som udgangspunkt indstillet på at støtte projektet, men først i forbindelse med efterårets generalforsamling.

3. Motorvej
Vejdirektoratet har inviteret til Naboforumsmøde i Knabstrup onsdag d. 17. august kl. 17 forud for detailbesigtigelsen s. 23. og 24. august. Lokalforum deltager til begge dele.

Transportministeren kommer til Knabstrup d. 26. august og besigtiger motorvejsafslutningen. Vi er i dialog med kommunen omkring programmet for dagen.

4. Cykelsti
Vores forslag til linieføringen af cykelstien igennem Tingtved er anderledes en kommunens forslag. Forvaltningens forslag til linieføring kræver bl.a. en omfartsvej rundt om Tingtved, som vi ikke kan tilslutte os, da vi ikke ønsker at vejens forløb opfordrer flere bilister til at køre af denne rute.

5. Udstykning, ny butik
Vi er i dialog med kommunen omkring mulighederne for en lokalplan, som muliggør en ny butik.

Vi presser på for at byggemodningen af udstykningerne ved Holløsevej bliver sat i gang. Kommunen arbejder på nye lokalplaner for de nye udstykninger vedtaget i foråret.

6. Genbrugspladsen
Fors afholder møde d. 23. august omkring affaldsløsningerne i Holbæk kommune. Lokalforum og Kvanløse deltager i mødet.

7. Foreningenshus
Vi arbejder på flere muligheder for et fremtidig foreningshus, som kan deles af alle foreningerne i Regstrup.

8. Infoskærme
Brugsen har godkendt at inforskærmen kan sættes på i Brugsen. Vi arrangerer et møde med brugsuddeleren.

Vi vil forsøge at etablere en informationstavle med oversigt over byens veje, butikker og offentlige bygninger til placering ved stationen, brugsen og skolen.

9. Grønne hjerte og shelterplads
Spejderne har fået tilladelse til at etablere 2 shelters med plads til 8-10 personer samt en bålplads på det grønne område nord for plejehotellet Åvang.

10. Lokalforumsmøde og kommende møder
Vi flytter lokalforumsmødet til d. 7. september kl. 19, da skolen er optaget af forældremøder i næste uge.

Dagsorden:
– Socialdemokraternes visioner for Regstrup området v/Borgmesterkandidat Christina Hansen
– Motorvejen
– Foreningshus
– Udslusningsboliger på Åvang
– Genbrugspladsen
– Grønne hjerte

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 5. oktober.

Lokalforums generalforsamling afholdes mandag d. 31. oktober.

11. Sociale arrangementer
Lokalforum har en bod til Fællesdagen d. 27. august hvor vi vil have tegninger over motorvejen med den aktuelle tidsplan, tegninger over cykelstien, udstykningerne i Regstrup samt spejdernes Grønne Hjerte.

12. Holbæk kommune/byråd
Der er etableret udslusningsboliger for utilpassede unge imellem 17-27 år på plejehotellet Åvang. Lederen for udslusningsboligerne kommer til næste lokalforumsmøde og fortæller om projektet.

Regstrup spejderne er i dialog med bostedet omkring samarbejde og dialog, som inkludering af de unge mennesker i forskellige aktiviteter.

Holbæk kommune efterspørger billeder af aktiviteter i lokalområderne til markedsføring af kommunen. Henvend dig til Jimmy Singerholm hvis du liggerne inde med gode billeder.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Han kan desværre ikke igen.

Lotte Rømer Grove, koordinator for fællesskaberne var kommet i Rasmus fraværd. Hun fortalte om fællesskabernes arbejde og om hvad de kunne bruges til. Vi fik en liste over de forskellige fælleskaberer spidskompetencer og fik en general orientering. Vi er ikke pt. Høringspart i forhold til Kommunen, hvilket vi ytrede ønske om vi kunne blive.

3. Regnskab
Vi har pt. ca. 33.000 kr. Der blev uddelt 3.000 kr. til Skt. Hans ved Brugsen og 1.000 kr. til Skt. Hans i Kvansløse og 3.000kr til Fælleskabsdag.
Rest: 26.000 kr.

4. Motorvej
Motorvejsgruppen mm. fortsætte sit aktive arbejde med at få den bedste løsning. Henning orienterede om man eventuelt ønsker fra vejdirektoratets side at bevare den nordlige bane af den nuværende Skovvej til lokalvej (i stedet for den sydlige) øst for rundkørslen.

5. Cykelsti
Der er lavet en linjeføring i gruppen, som man vil fremlægge for kommunen. Forvaltningen har en anden løsning, som vi ikke kan bakke op om i Lokalforum.

6. Udstykning, ny butik
Leif kontakter Keld Johannesen vedrørende tidsplan.

7. Genbrugspladsen
Der arbejdes videre på planerne om at styrke vores genbrugsplads.

8. Lægehus/Ungdomsskole
Vi arbejder videre med planerne.

9. Infoskærme
Vi har kontakt til brugsen og er i dialog med Kevin og Morten.

10. Lokalforumsmøde, nyt Lokalforumsmøde + kommende møder
Bestyrelsesmøde d. 10. august 2016 og Lokalforumsmøde d. 18. august 2016.

11. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt hans, Kræmmermarked
Vi vil gerne ha input til hvad der kan være aktuelt.

12. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Klaret under punkt 2.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 25. april 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber, fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Hvordan virker vores høringspart med kommunen? v/Rasmus
Punktet videreføres til næste møde.

4. Regnskab
Vi har i 2016 brugt 2.600 kr. til annoncering af Lokalforumsmødet i By & Land og Venstrebladet, samt udbetalt 15.000 kr. som tilskud til baptistspejderne og 5.500 kr. i tilskud til håndboldklubben samt 10.000 kr. til den nye skaterbane ved skolen (vedtaget på Lokalforumsmødet i November 2015).

5. Opfølgning på Lokalforumsmøde
Mødet var en stor succes med 130 deltagere. Vi var glade for Borgmesteren og en del byrådsmedlemmers deltagelse i mødet og debatten.

Cykelsti
Omkring cykelstien arbejdes der videre på, at foreslå en linieføring af cykelstien igennem Tingtved.

Udstykninger
Lokalforum glæder sig over kommunens planlagte 2 nye udstykningsarealer og ser frem til arbejdet omkring de nye lokalplaner. Lokalforum vil arbejde videre på at fremme byggemodningen af arealet omkring Holløsevej.

Nyt supermarked
Vi tolker ud fra reaktionerne til og efter lokalforumsmødet, at der trods lidt modstand er opbakning til at arbejdere videre på at få endnu et supermarked til vores lokalområde.

Motorvej og Ringvej
Byrådet har vedtaget og sat penge af til, at Vejdirektoratet, som en del af deres udbud, får ført Ringvejen fra tilslutninganlægget til Gl. Skovvej. Indtil videre ender Ringvejen i et T-kryds på Gl. Skovvjen (og skal stå færdig i 2019). Fra lokalforums side arbejder vi videre på at få forbundet Ringvejen med de nye udstykninger.

Knabstrup Lokalforum har arrangeret foretræde for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg torsdag d. 28. april omkring afslutningen af motorvejens 2. etape. Regstrup lokalforum vil også deltage i mødet og støtte op omkring, at etapen bør afsluttes med en bro ved Knabstrup Møllebakke.

Nr. Jernløse vandværk deltager i et møde med Vejdirektoratet d. 4. maj omkring flytning af vandledninger og kabler m.m.

6. Genbrugspladsen
Lokalforum kæmper for at genbrugspladsen i Nr. Jernløse bibeholdes.

7. Lægehus/Ungdomsskole
Der er møde på Engskovskolen afdeling Jernløse i blok D torsdag d. 28. april kl. 19 omkring etablering af medborgerhus/foreningshus/ungdomsklub. Alle er velkomne.

Det vil være fornuftigt for alle interesserede foreninger, at sende en repræsentant til mødet.

8. Infoskærme
Vi har fået infoskærmen og arbejder på at få den sat op i Brugsen så hurtigt som muligt.

9. Kommende møder
Vi planlægger, at næste lokalforumsmøde skal afholdes torsdag d. 18. august 2016.

10. Sociale arrangementer
Lokalforum opfordrer vores medborgere og lokale foreninger til at bakke om spejderne og Brugsens Sankt Hans arrangement ved Brugsen d. 23. juni.

Lokalforum planlægger, at have en stand til foreningernes dag d. 27. august.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Lokalforumsmøde 17. marts 2016

Mødet blev afholdt kl. 19 på Engskovskolen afdeling Jernløse.

Præsentationen fra mødet kan ses her.

1) Orientering v/borgmester Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard indledte med at fortælle om den positive udvikling Holbæk Kommune er inde i med en netto tilvækst på 900 borgere i 2015. Det har også indvirkning på Regstrup, der lige nu er uden byggegrunde.

Så derfor har man lige vedtaget at lave nye lokalplaner til udstykning for nye byggegrunde i to områder i Regstrup (16-23 parcelhusgrunde i området imellem Cikorievej og Syrenvænget i nuværende Lokalplan 1.16 samt 8-12 parcelhusgrunde på det grønne område ved Brugsen på Nørupvej i nuværende Lokalplan 14.07, vedtaget i byrådet 16. marts under punkt 75).

Borgmesteren roste Regstrup for vores nye sundhedcenter, som han ikke mente at mange byer af Regstrups størrelse kunne prale af.

2) Udbygning af Engskovskolen v/skoleleder Bo Pedersen
Bo Pedersen fortalte om det nye skolebyggeri og den positive udvikling skolen er inde i. Der vil være udfordringer i byggeperioden, men det bliver godt bagefter.

3) Udstykning ved Holløsevej
Keld Johannesen fortalte om den udstykning han og hans familie ville sætte i gang ved Ringvejen/Holløsevej (det “private areal” på matrikel 5a beskrevet i Lokalplan nr. 14.04 side 22).

Det bliver sat i gang hurtigst muligt og vil blive solgt igennem Danbolig Holbæk.

4) Ønsker vi en Rema 1000 i Regstrup?
Der blev diskuteret en Rema 1000 eller lignende ved den nye motorvejsafkørsel. Der var enkelte, der mente at man skulle passe på Brugsen, men der var en general positiv stemning for at gå videre med ideen.

5) Status omkring Motorvejen
Der har været liniebesigtigelse d. 8. og 9. december 2015 og kommissarius har netop offentliggjort forhandlingsprotokollen (placeringen af de enkelte matrikler, der henvises til i forhandlingsprotokollen, kan lettes findes via søgefeltet på gstkort.dk).

Kort fortalt har ekspropriationskommissionen godkendt projektet, men de deler vores lokale bekymring omkring trafiksikkerheden ved Knabstrup Møllebakke, men det kræver et politisk beslutning i folketinget for at få bygget broen. Lokalforum arbejder videre med den politiske dialog.

Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen bliver nødt til at ligge højere i terrænnet end oprindeligt planlagt på grund af høj grundvandsstand. Det betyder at lokalvejen ved tilslutningsanlægget ved Regstrup bliver en tunnel under motorvejen i stedet for en bro over motorvejen. Der er endnu ikke lavet nye støjberegning for, hvad det kommer til at betyder støjmæssigt.

Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter for grundejerforeninger, lokalforum og direkte berørte naboer til Naboforum d. 6. april. Naboforum er et orienterings og dialogmøde, som Vejdirektoratet planlægger at afholde halvårligt i projektperioden.

Lokalforum arbejder videre på dialogen med kommunen omkring placeringen af Ringvejen. Status er, at byrådet har besluttet og Ringvejen skal gå igennem de nuværende fodboldbaner (se kortet i præsentationen fra mødet) og at fodboldbanerne skal erstattes af nye fodboldbaner (placeringen af de nye baner er endnu ikke fastlagt).

6) Bevaring af genbrugspladsen
Genbrugspladsen blev diskuteret og der var meget stor opbakning til vores genbrugsplads. Der var politikere med til mødet, som opfordrede til at kæmpe og de ville også kæmpe med.

7) Eventuelt
Cykelsti blev nævnt og der var opbakning til at kæmpe videre for dette og intensiverer arbejdet med at finde en løsning med de lodsejere der skal ligge jord til.

Det gamle lægehuset og ældrecentret blev diskuteret og der blev opfordret til at hvis man havde bestemte ønsker til brug af disse, så måtte man starte en gruppe der kunne kæmpe for dette. Eventuelt med Tølløse som forbillede.

Bestyrelsesmøde 3. marts kl. 2016

1. Godkendelse af referat
Referetet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Motorvej
Vi afventer ekspropriationskommissionens rapport omkring 2. etape. Michael følger op på sidste nyt hos Vejdirektoratet og hos kommunen og opsummerer status med en kort præsentation til lokalforumsmødet.

4. Cykelsti
Det var et godt fremmøde og en god mediedækning ved morgenkaffen onsdag d. 10. februar i Tingtvedsvinget på Søstrupvej.

Kvanløse beboerforening vil ydermere tage kontakt til Vejdirektoratet omkring den manglende cykelsti fra Harmskrydset til Holbæk.

5. Genbrugspladsen
Vi arbejder videre på at bevare vores genbrugsplads og forbereder en handlingsplan til lokalforumsmødet.

6. Udstykning
Keld Johannessen præsenterede planerne for udstykning ved Holløsevej i henhold til Lokalplan nr. 14.04 samt muligheden for udstykning af dagligvarebutik ved Holløsevej. Derudover ville Keld undersøge muligheden for skovrejsning ved Holløsevej.

7. Ny butik
Lokalforum støtter planerne om at undersøge mulighederne for etablering af en dagligvarebutik i forbindelse med Ringvejen og vil tage det op på lokalforumsmødet.

8. Lokalforumsmøde d. 17-03-2016 + kommende møder
Dagsordenen kan ses under Lokalforumsmødet.
Vi sætter en annonce i Venstrebladet og sørger for at sætte opslag op i Regstrup området.

9. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans fest samt Kræmmermarked
Foreningerne i Regstrup arbejder videre på en ny foreningernes dag d. 27. august 2016.

Peter vil tage kontakt til brugerrådet omkring mulighederne for at støtte op omkring spejdernes årlige Sankt Hans arrangement.

10. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ingen nyheder.

11. Eventuelt
Vi undersøger muligheder for at få sat en eller flere infoskærme op.

Bestyrelsesmøde 27. januar 2016

1) Lokalforums arbejde
Tidligere formand, Helle Wendelboe, fremlagde Lokalforums arbejde igennem tiden. Vi har haft en indflydelse på:
– Foreningernes dag
– Børneloppemarked
– Skolestruktur høring
– Motorvejen
– Stjernehuset parkering v/Holløsevej
– Sti fra Åhaven til Kirkestien med bro over åen
– Bænke på Kirkestien (ansøgt af stavgængerne)
– Kirkesti er blevet fejet og ryddet for sne
– Infoskab ved Brugsen

2) Lokalforums fokusområder lige nu
Vi snakkede om 3 punkter som Lokalforum lige nu skal have deres opmærksomhed på. Disse 3 punkter er:

2a) Genbrugspladsen
Der skal skrives til Fors at vi ønsker en ringeordning – så borgerne kan aflevere deres affald når det passer dem. Kara Nova Ren har dette, og det fungerer.
Hvad med Undløse? De får rigtig langt til en genbrugsplads. Der har været møde den 3/2, vedr dette. (Dennis)

2b) Cykelsti
Dette støtter vi op om. Der har været event derude den 10/2, med morgenkaffe fra 7.30-8.30. DR Ultra og Nordvestnyt har været derude, sammen med pigerne fra Facebookgruppen og nogle politikkere. (Leif)

2c) Motorvej
Den skal vi stadig have hold i. Vejdirektoratet afventer kommunen, for hvor Ringvejen skal ligge. Det skal meget snart meldes ud, da de ellers ligger den som vist på de oprindelige billeder, med tilkørsel ned til oprindelig skovvej.

Jimmy arbejder videre mht. om der er interesse for en discount butik ved tilslutningsanlægget.

Kommunen vil gerne at der bliver udstykket ved Ringvejen.

3) Udstykning
Leif snakker med Keld og Søren om den tidligere udstykning ved Holløsevej/Ringvejen, bliver til noget i denne omgang.

4) Facebook
Dennis laver Facebook profil

5) Sociale arrangementer
Lokalforum kunne på sigt godt kunne tænke sig:
– Børneloppemarked
– Skt.Hans fest
– Byfest
– Kræmmermarked
– Vi vil gerne at foreningerne kunne bakke op om Skt. Hans bål/byfest/kræmmermarked.

Næste Lokalforummøde
På næste Lokalforummøde skal følgende på dagsordenen:
– Vores mærkesager 2a+2b+2c
– Hvad synes lokalområdet om det?
– Discount butik. Hvad er stemningen for det ved motorvejstilslutningen
– Sidste nyt vedr. motorvej/Ringvej
– Nyt fra byrådet, hvad kommer der til at blive taget op i byrådet i nær fremtid ?

Næste lokalforummøde er 17. marts 2016 kl 19-21.

Kommende bestyrelsesmøder er 3. marts, 14. april og 9. juni 2016 kl 19-21.

Lokalforumsmøde 13. januar 2016

Vedtagelse af vedtægter
Med nogle få justeringer blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
7 kandidater valgte at stille op til bestyrelsen, og blev alle valgt.
1 kandidat valgte at stille op som suppleant og blev også valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af lokalforumsmødet og består nu af følgende medlemmer:

Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Bogholder: Dennis Lynge Bendorff
Sekretær: Michael Kringelhede
Øvrige medlemmer: Jimmy Singerholm, Leif Johnsen og Henning Kronby
Suppleant: Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2016: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm, Leif Johnsen, Henning Kronby og Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2017: Peter Nilsson, Helle Wendelboe og Dennis Lynge Bendorff