Vedtægter (forslag)

Forslag til vedtægtsændringer til ekstraordinær generalforsamling d. 28. august 2019.

§1 – Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Lokalforum Regstrup.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Regstrup lokalområde, Holbæk Kommune.
Stk. 3 Lokalforum Regstrup er stiftet den 13. januar 2016.
Stk. 4 Lokalforum Regstrup er dialogpart med Holbæk kommune.

§2 – Foreningens formål
Lokalforum Regstrup har til formål at:

  • understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i lokalområdet.
  • at skabe rammerne for en åben og konstruktiv fælles dialog om emner, som samler lokalområdet og dets aktører, borgere og foreninger.
  • muliggøre en tæt kontakt og dialog med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst én kontaktperson, der kan rettes henvendelse til.

§3 – Medlemskab
Stk. 1 Medlem er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i lokalområdet eller tilknyttet en bestyrelse i en forening i lokalområdet.
Stk. 2 Alle borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet kan deltage i Lokalforum Regstrups aktiviteter og offentlige møder.
Relevante personer kan inviteres med til bestyrelsesmøder.
Stk. 3. Hvert medlem har en stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

§4 – Finansiering
Stk. 1 Der opkræves ikke kontingent fra medlemmer af Lokalforum Regstrup.
Stk. 2 Lokalforum Regstrup indgår i en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, der berettiger foreningen til at modtage et årligt tilskud, forudsat der er truffet politisk beslutning herom.
Stk. 3 Lokalforum Regstrup søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner samt private personer.

§5 – Organisationen
Stk. 1 Lokalforum Regstrups øverste ledelse er generalforsamlingen, som består af borgerne i lokalområdet.
Stk. 2 Generalforsamlingen vælger:

  • en bestyrelse på mindst 7 personer, hvoraf 4 personer, skal være område repræsentanter fra hvert sit område jf. stk. 5
  • 2 suppleanter for bestyrelsen,
  • 1 revisor og 1 suppleant for revisor.

Bestyrelsen kan være selvsupplerende i tilfælde af frafald.
Stk. 3 Valgbar er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i lokalområdet eller tilknyttet en bestyrelse i en forening i lokalområdet.
Stk. 4 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er højest 2 år og der er mindst 3 medlemmer på valg hvert år.

Stk. 5. En områderepræsentant repræsenterer en mindre del af lokalområdet Regstrup. Der skal udpeges områderepræsentanter for Søstrup, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse. Opdelingen følger så vidt muligt de gamle sogne.

§6 – Generalforsamlingen
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned i forbindelse med Lokalforumsmøde.
Stk. 2 Bestyrelsen offentliggør indkaldelse til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel via Lokalforum Regstrups hjemmeside.
Stk. 3 Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4 Dagsorden samt evt. indkomne forslag offentliggøres på Lokalforum Regstrups hjemmeside inden Generalforsamlingen.
Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte. Hver fremmødt har én stemme. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Stk. 6 Generalforsamlingens beslutninger bekendtgøres på Lokalforum Regstrups hjemmeside senest en måned efter mødets afholdelse.

Stk. 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent (kan ikke vælges fra bestyrelsen el. dens suppleanter)
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt

§7 – Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til bestyrelsens mail.
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted 2 uger før mødedato. De personer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling, skal stille med forslag til dagsordenen. Dagsordenen skal motiveres.
Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 8 uger efter kravet er rejst.
Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling har samme betydning, som en ordinær generalforsamling, dog kan kun behandles de sager, der har givet anledning til mødets afholdelse

§8 – Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte.
Stk. 2 Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3 Ved ændringer af vedtægterne skrives datoen for vedtægtsændringer.

§9 – Foreningens daglige ledelse
Stk. 1 Det daglige arbejde varetages af bestyrelsen.
Stk. 2 Bestyrelsen arbejder i forhold til nærværende vedtægter.
Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Stk. 4 Bestyrelsen kan selv fastsætte sin dagsorden og mødeaktivitet.
Stk. 5 Det tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde 4 – 6 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Mødereferat fra bestyrelsesmøderne lægges på Lokalforum Regstrups hjemmeside.
Mødereferat godkendes af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.Stk. 6 Det tilstræbes, at der afholdes lokalforumsmøder 3 gange årligt. Hvor sidste møde er i oktober sammen med generalforsamlingen.
Stk. 7 Foreningsarbejdet er frivilligt, og bestyrelsen er ikke lønnet.

§10 – Regnskab og revision
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Stk. 2 Regnskabet skal før generalforsamlingen være revideret af en revisor. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 3 Kassereren står for at betale de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses.
Stk. 4 Formanden og kassereren har adgang til netbank kontoen.
Stk. 5 Alle udgifter skal underskrives af formanden og kassereren.
Stk. 6 Kontobevægelser og saldo fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde.

§11 – Opløsning af foreningen
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling indkaldt med dette for øje.
Stk. 2 Opløsningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige fremmødte. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til endnu en generalforsamling, hvor samme majoritet skal opnås, hvis opløsning af foreningen skal kunne gennemføres.
Stk. 3 I forbindelse med opløsningen af foreningen, laves et forslag til udlodning af aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Udlodningen skal efterfølgende godkendes af Holbæk Kommune.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 13. januar 2016.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 2. maj 2017.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 30. januar 2019.