Vedtægter af 2. maj 2017

Dette er vores tidligere vedtæger. Se de gældende vedtægter under menupunktet vedtægter.

§ 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold
Stk. 1 Foreningens navn er LokalForum 4420Regstrup
Stk. 2 Hjemsted er Regstrup lokalområde, som geografisk er defineret ved Regstrup, Hanerup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse, Kvanløse, Igelsø, Mogenstrup, Brorfelde, Søstrup, Sasserup, Snævre, Holløse, Borup, Krøjerup, Kagerup, Sibberup, Dramstrup – uanset postnummer
Stk. 3 LokalForum 4420Regstrup er stiftet den 13. januar 2016
Stk. 4 LokalForum 4420Regstrup er dialogpart med Holbæk kommune

§ 2 Formål
LokalForum 4420Regstrup har til formål at:
– Understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i lokalområdet jvf. § 1 stk. 2
– Deltage i en åben debat om lokalområdet blandt aktører, borgere og foreninger, sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune
– Muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst én kontaktperson, der kan rettes henvendelse til

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Medlem er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i lokalområdet eller tilknyttet en bestyrelse i en forening i lokalområdet jvf. § 1 stk. 2
Stk. 2 Alle borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområde kan deltage i LokalForum 4420Regstrups aktiviteter og offentlige møder (Bestyrelsesmøder er ikke offentlige). Relevante personer kan inviteres med til bestyrelsesmøder
Stk. 3. Hver medlem har en stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes via fuldmagt

§ 4 Finansiering
Stk. 1 LokalForum 4420Regstrup indgår en samarbejdsaftale med Holbæk Kommune, forhandlinger sker i efteråret, der berettiger foreningen til at modtage et årligt tilskud, forudsat der er truffet politisk beslutning herom. Der opkræves ikke kontingenter
Stk. 2 LokalForum 4420Regstrup søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer

§ 5 Organisation
Stk. 1 LokalForum 4420Regstrups øverste ledelse er generalforsamlingen, som består af borgerne i lokalområde. Jvf. § 3 stk. 1
Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 personer, 1 suppleant for bestyrelsen, 1 revisor og 1 suppleant for revisor. Bestyrelsen kan være selvsupplerende i tilfælde af frafald
Stk. 3 Valgbar er alle borgere, der er fyldt 16 år og bosiddende i lokalområde jvf. § 1 stk. 2
Stk. 4 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Dog således, at formandsposten + kassererposten + et menigt medlem er på valg i lige år. Næstformandsposten + sekretærposten + øvrige menige medlemmer er på valg i ulige år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. De poster/menige medlemmer der er på valg, vil være nævnt ved navn på dagsorden. Der er mulighed for genvalg

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned i forbindelse med LokalForumsmøde
Stk. 2 Bestyrelsen offentliggør indkaldelse til generalforsamling med mindst 21 dages varsel via LokalForum 4420Regstrups hjemmeside samt andre tilgængelige medier herunder Infoskærm i Brugsen
Stk. 3 Forslag til generalforsamlingen skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen, jvf. dog § 8, stk. 2
Stk. 4 Dagsorden samt evt. indkomne forslag offentliggøres på LokalForum 4420Regstrups hjemmeside samt ved opslag i Brugsen inden Generalforsamlingen
Stk. 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte. Hver medlem har én stemme og kun ved personlig fremmøde. Afgørelser træffes ved simpel flertal. Jvf. dog §8 stk. 1
Stk. 6 Generalforsamlingens beslutninger bekendtgøres på LokalForum 4420Regstrups hjemmeside senest en måned efter mødets afholdelse
Stk. 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent (kan ikke vælges fra bestyrelsen el. dens suppleanter)
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
5. Valg (jvf. § 5) på valg er:
6. Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller hvis mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til formanden
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på samme måde som for den ordinære generalforsamling. De personer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling, skal stille med forslag til dagsorden. Dagsordenen skal motiveres
Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 8 uger efter kravet er rejst
Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling har samme betydning som en ordinær generalforsamling, dog kan kun behandles de sager, der har givet anledning til mødets afholdelse

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer
Stk. 2 Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af general forsamling

§ 9 LokalForum 4420Regstrups bestyrelse
Stk. 1 Det daglige arbejde varetages af bestyrelsen
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt ad hoc arbejdsgrupper/udvalg
Stk. 3 Bestyrelsen arbejder iht. § 2 ”Formål” – og kan understøtte lokalområdets udvikling gennem dialog med og mellem det offentlige og borgerne samt medvirke/deltage i grupper med borgere for udvikling af aktiviteter til gavn for lokalområdet
Stk. 4 Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden og mødeaktivitet
Stk. 5 Det tilstræbes, at der afholdes bestyrelsesmøde 4 – 6 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsen er tilstede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Mødereferat fra bestyrelsesmøderne lægges på LokalForum 4420Regstrups hjemmeside
Stk. 6 Bestyrelsen råder suverænt over budget, ansøgninger, aktiviteter etc. iht. bl.a. § 2
Stk. 7 Kasserer fører regnskab med ind- og udbetalinger samt definerede kolonner for aktiviteter. Kasserer står for daglige ind- og udbetalinger. Bilag påtegnes aktivitet og attesteres af aktør og formanden. Formanden har adgang til netkonto. Kontoudtog/saldo fremlægges ved hvert bestyrelsesmøde. Regnskabsåret er pr. 1. oktober til 30. september. Regnskabet fremlægges til orientering på generalforsamlingen med revisors påtegning

§ 10 Offentlige møder i LokalForum 4420Regstrup
Stk. 1 Der afholdes LokalForumsmøder 3 gang årligt. I oktober samtidig med generalforsamling
Stk. 2 Indkaldelse fremgår af hjemmeside, Facebook etc. Der indrykkes ikke annoncer i den trykte presse
Stk. 3 Referat offentliggøres på LokalForums 4420Regstrups hjemmeside
Stk. 4 Offentlige referater og mødeindkaldelser fremsendes også på mailingsliste

§ 11. Forpligtelser
Stk. 1 Lokalforum 4420Regstrups bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for nogen forpligtelser
Stk. 2 LokalForum 4420Regstrups medlemmer har ikke krav på nogen del af formue eller udbytte
Stk. 3 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig

§ 12 Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte borgere. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. I forbindelse med beslutning om opløsning af LokalForum 4420Regstrup laves et forslag til udlodning af aktiver til almennyttige formål i lokalområdet. Udlodningen skal efterfølgende godkendes af Holbæk Kommune.

LokalForum 4420Regstrup ændret den 2. maj 2017.

Før maj 2017 gjaldt vores vedtægter af 13. januar 2016.