Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Han kan desværre ikke igen.

Lotte Rømer Grove, koordinator for fællesskaberne var kommet i Rasmus fraværd. Hun fortalte om fællesskabernes arbejde og om hvad de kunne bruges til. Vi fik en liste over de forskellige fælleskaberer spidskompetencer og fik en general orientering. Vi er ikke pt. Høringspart i forhold til Kommunen, hvilket vi ytrede ønske om vi kunne blive.

3. Regnskab
Vi har pt. ca. 33.000 kr. Der blev uddelt 3.000 kr. til Skt. Hans ved Brugsen og 1.000 kr. til Skt. Hans i Kvansløse og 3.000kr til Fælleskabsdag.
Rest: 26.000 kr.

4. Motorvej
Motorvejsgruppen mm. fortsætte sit aktive arbejde med at få den bedste løsning. Henning orienterede om man eventuelt ønsker fra vejdirektoratets side at bevare den nordlige bane af den nuværende Skovvej til lokalvej (i stedet for den sydlige) øst for rundkørslen.

5. Cykelsti
Der er lavet en linjeføring i gruppen, som man vil fremlægge for kommunen. Forvaltningen har en anden løsning, som vi ikke kan bakke op om i Lokalforum.

6. Udstykning, ny butik
Leif kontakter Keld Johannesen vedrørende tidsplan.

7. Genbrugspladsen
Der arbejdes videre på planerne om at styrke vores genbrugsplads.

8. Lægehus/Ungdomsskole
Vi arbejder videre med planerne.

9. Infoskærme
Vi har kontakt til brugsen og er i dialog med Kevin og Morten.

10. Lokalforumsmøde, nyt Lokalforumsmøde + kommende møder
Bestyrelsesmøde d. 10. august 2016 og Lokalforumsmøde d. 18. august 2016.

11. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt hans, Kræmmermarked
Vi vil gerne ha input til hvad der kan være aktuelt.

12. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Klaret under punkt 2.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 25. april 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber, fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Hvordan virker vores høringspart med kommunen? v/Rasmus
Punktet videreføres til næste møde.

4. Regnskab
Vi har i 2016 brugt 2.600 kr. til annoncering af Lokalforumsmødet i By & Land og Venstrebladet, samt udbetalt 15.000 kr. som tilskud til baptistspejderne og 5.500 kr. i tilskud til håndboldklubben samt 10.000 kr. til den nye skaterbane ved skolen (vedtaget på Lokalforumsmødet i November 2015).

5. Opfølgning på Lokalforumsmøde
Mødet var en stor succes med 130 deltagere. Vi var glade for Borgmesteren og en del byrådsmedlemmers deltagelse i mødet og debatten.

Cykelsti
Omkring cykelstien arbejdes der videre på, at foreslå en linieføring af cykelstien igennem Tingtved.

Udstykninger
Lokalforum glæder sig over kommunens planlagte 2 nye udstykningsarealer og ser frem til arbejdet omkring de nye lokalplaner. Lokalforum vil arbejde videre på at fremme byggemodningen af arealet omkring Holløsevej.

Nyt supermarked
Vi tolker ud fra reaktionerne til og efter lokalforumsmødet, at der trods lidt modstand er opbakning til at arbejdere videre på at få endnu et supermarked til vores lokalområde.

Motorvej og Ringvej
Byrådet har vedtaget og sat penge af til, at Vejdirektoratet, som en del af deres udbud, får ført Ringvejen fra tilslutninganlægget til Gl. Skovvej. Indtil videre ender Ringvejen i et T-kryds på Gl. Skovvjen (og skal stå færdig i 2019). Fra lokalforums side arbejder vi videre på at få forbundet Ringvejen med de nye udstykninger.

Knabstrup Lokalforum har arrangeret foretræde for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg torsdag d. 28. april omkring afslutningen af motorvejens 2. etape. Regstrup lokalforum vil også deltage i mødet og støtte op omkring, at etapen bør afsluttes med en bro ved Knabstrup Møllebakke.

Nr. Jernløse vandværk deltager i et møde med Vejdirektoratet d. 4. maj omkring flytning af vandledninger og kabler m.m.

6. Genbrugspladsen
Lokalforum kæmper for at genbrugspladsen i Nr. Jernløse bibeholdes.

7. Lægehus/Ungdomsskole
Der er møde på Engskovskolen afdeling Jernløse i blok D torsdag d. 28. april kl. 19 omkring etablering af medborgerhus/foreningshus/ungdomsklub. Alle er velkomne.

Det vil være fornuftigt for alle interesserede foreninger, at sende en repræsentant til mødet.

8. Infoskærme
Vi har fået infoskærmen og arbejder på at få den sat op i Brugsen så hurtigt som muligt.

9. Kommende møder
Vi planlægger, at næste lokalforumsmøde skal afholdes torsdag d. 18. august 2016.

10. Sociale arrangementer
Lokalforum opfordrer vores medborgere og lokale foreninger til at bakke om spejderne og Brugsens Sankt Hans arrangement ved Brugsen d. 23. juni.

Lokalforum planlægger, at have en stand til foreningernes dag d. 27. august.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Lokalforumsmøde 17. marts 2016

Mødet blev afholdt kl. 19 på Engskovskolen afdeling Jernløse.

Præsentationen fra mødet kan ses her.

1) Orientering v/borgmester Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard indledte med at fortælle om den positive udvikling Holbæk Kommune er inde i med en netto tilvækst på 900 borgere i 2015. Det har også indvirkning på Regstrup, der lige nu er uden byggegrunde.

Så derfor har man lige vedtaget at lave nye lokalplaner til udstykning for nye byggegrunde i to områder i Regstrup (16-23 parcelhusgrunde i området imellem Cikorievej og Syrenvænget i nuværende Lokalplan 1.16 samt 8-12 parcelhusgrunde på det grønne område ved Brugsen på Nørupvej i nuværende Lokalplan 14.07, vedtaget i byrådet 16. marts under punkt 75).

Borgmesteren roste Regstrup for vores nye sundhedcenter, som han ikke mente at mange byer af Regstrups størrelse kunne prale af.

2) Udbygning af Engskovskolen v/skoleleder Bo Pedersen
Bo Pedersen fortalte om det nye skolebyggeri og den positive udvikling skolen er inde i. Der vil være udfordringer i byggeperioden, men det bliver godt bagefter.

3) Udstykning ved Holløsevej
Keld Johannesen fortalte om den udstykning han og hans familie ville sætte i gang ved Ringvejen/Holløsevej (det “private areal” på matrikel 5a beskrevet i Lokalplan nr. 14.04 side 22).

Det bliver sat i gang hurtigst muligt og vil blive solgt igennem Danbolig Holbæk.

4) Ønsker vi en Rema 1000 i Regstrup?
Der blev diskuteret en Rema 1000 eller lignende ved den nye motorvejsafkørsel. Der var enkelte, der mente at man skulle passe på Brugsen, men der var en general positiv stemning for at gå videre med ideen.

5) Status omkring Motorvejen
Der har været liniebesigtigelse d. 8. og 9. december 2015 og kommissarius har netop offentliggjort forhandlingsprotokollen (placeringen af de enkelte matrikler, der henvises til i forhandlingsprotokollen, kan lettes findes via søgefeltet på gstkort.dk).

Kort fortalt har ekspropriationskommissionen godkendt projektet, men de deler vores lokale bekymring omkring trafiksikkerheden ved Knabstrup Møllebakke, men det kræver et politisk beslutning i folketinget for at få bygget broen. Lokalforum arbejder videre med den politiske dialog.

Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen bliver nødt til at ligge højere i terrænnet end oprindeligt planlagt på grund af høj grundvandsstand. Det betyder at lokalvejen ved tilslutningsanlægget ved Regstrup bliver en tunnel under motorvejen i stedet for en bro over motorvejen. Der er endnu ikke lavet nye støjberegning for, hvad det kommer til at betyder støjmæssigt.

Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter for grundejerforeninger, lokalforum og direkte berørte naboer til Naboforum d. 6. april. Naboforum er et orienterings og dialogmøde, som Vejdirektoratet planlægger at afholde halvårligt i projektperioden.

Lokalforum arbejder videre på dialogen med kommunen omkring placeringen af Ringvejen. Status er, at byrådet har besluttet og Ringvejen skal gå igennem de nuværende fodboldbaner (se kortet i præsentationen fra mødet) og at fodboldbanerne skal erstattes af nye fodboldbaner (placeringen af de nye baner er endnu ikke fastlagt).

6) Bevaring af genbrugspladsen
Genbrugspladsen blev diskuteret og der var meget stor opbakning til vores genbrugsplads. Der var politikere med til mødet, som opfordrede til at kæmpe og de ville også kæmpe med.

7) Eventuelt
Cykelsti blev nævnt og der var opbakning til at kæmpe videre for dette og intensiverer arbejdet med at finde en løsning med de lodsejere der skal ligge jord til.

Det gamle lægehuset og ældrecentret blev diskuteret og der blev opfordret til at hvis man havde bestemte ønsker til brug af disse, så måtte man starte en gruppe der kunne kæmpe for dette. Eventuelt med Tølløse som forbillede.

Bestyrelsesmøde 3. marts kl. 2016

1. Godkendelse af referat
Referetet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Motorvej
Vi afventer ekspropriationskommissionens rapport omkring 2. etape. Michael følger op på sidste nyt hos Vejdirektoratet og hos kommunen og opsummerer status med en kort præsentation til lokalforumsmødet.

4. Cykelsti
Det var et godt fremmøde og en god mediedækning ved morgenkaffen onsdag d. 10. februar i Tingtvedsvinget på Søstrupvej.

Kvanløse beboerforening vil ydermere tage kontakt til Vejdirektoratet omkring den manglende cykelsti fra Harmskrydset til Holbæk.

5. Genbrugspladsen
Vi arbejder videre på at bevare vores genbrugsplads og forbereder en handlingsplan til lokalforumsmødet.

6. Udstykning
Keld Johannessen præsenterede planerne for udstykning ved Holløsevej i henhold til Lokalplan nr. 14.04 samt muligheden for udstykning af dagligvarebutik ved Holløsevej. Derudover ville Keld undersøge muligheden for skovrejsning ved Holløsevej.

7. Ny butik
Lokalforum støtter planerne om at undersøge mulighederne for etablering af en dagligvarebutik i forbindelse med Ringvejen og vil tage det op på lokalforumsmødet.

8. Lokalforumsmøde d. 17-03-2016 + kommende møder
Dagsordenen kan ses under Lokalforumsmødet.
Vi sætter en annonce i Venstrebladet og sørger for at sætte opslag op i Regstrup området.

9. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans fest samt Kræmmermarked
Foreningerne i Regstrup arbejder videre på en ny foreningernes dag d. 27. august 2016.

Peter vil tage kontakt til brugerrådet omkring mulighederne for at støtte op omkring spejdernes årlige Sankt Hans arrangement.

10. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ingen nyheder.

11. Eventuelt
Vi undersøger muligheder for at få sat en eller flere infoskærme op.

Bestyrelsesmøde 27. januar 2016

1) Lokalforums arbejde
Tidligere formand, Helle Wendelboe, fremlagde Lokalforums arbejde igennem tiden. Vi har haft en indflydelse på:
– Foreningernes dag
– Børneloppemarked
– Skolestruktur høring
– Motorvejen
– Stjernehuset parkering v/Holløsevej
– Sti fra Åhaven til Kirkestien med bro over åen
– Bænke på Kirkestien (ansøgt af stavgængerne)
– Kirkesti er blevet fejet og ryddet for sne
– Infoskab ved Brugsen

2) Lokalforums fokusområder lige nu
Vi snakkede om 3 punkter som Lokalforum lige nu skal have deres opmærksomhed på. Disse 3 punkter er:

2a) Genbrugspladsen
Der skal skrives til Fors at vi ønsker en ringeordning – så borgerne kan aflevere deres affald når det passer dem. Kara Nova Ren har dette, og det fungerer.
Hvad med Undløse? De får rigtig langt til en genbrugsplads. Der har været møde den 3/2, vedr dette. (Dennis)

2b) Cykelsti
Dette støtter vi op om. Der har været event derude den 10/2, med morgenkaffe fra 7.30-8.30. DR Ultra og Nordvestnyt har været derude, sammen med pigerne fra Facebookgruppen og nogle politikkere. (Leif)

2c) Motorvej
Den skal vi stadig have hold i. Vejdirektoratet afventer kommunen, for hvor Ringvejen skal ligge. Det skal meget snart meldes ud, da de ellers ligger den som vist på de oprindelige billeder, med tilkørsel ned til oprindelig skovvej.

Jimmy arbejder videre mht. om der er interesse for en discount butik ved tilslutningsanlægget.

Kommunen vil gerne at der bliver udstykket ved Ringvejen.

3) Udstykning
Leif snakker med Keld og Søren om den tidligere udstykning ved Holløsevej/Ringvejen, bliver til noget i denne omgang.

4) Facebook
Dennis laver Facebook profil

5) Sociale arrangementer
Lokalforum kunne på sigt godt kunne tænke sig:
– Børneloppemarked
– Skt.Hans fest
– Byfest
– Kræmmermarked
– Vi vil gerne at foreningerne kunne bakke op om Skt. Hans bål/byfest/kræmmermarked.

Næste Lokalforummøde
På næste Lokalforummøde skal følgende på dagsordenen:
– Vores mærkesager 2a+2b+2c
– Hvad synes lokalområdet om det?
– Discount butik. Hvad er stemningen for det ved motorvejstilslutningen
– Sidste nyt vedr. motorvej/Ringvej
– Nyt fra byrådet, hvad kommer der til at blive taget op i byrådet i nær fremtid ?

Næste lokalforummøde er 17. marts 2016 kl 19-21.

Kommende bestyrelsesmøder er 3. marts, 14. april og 9. juni 2016 kl 19-21.

Lokalforumsmøde 13. januar 2016

Vedtagelse af vedtægter
Med nogle få justeringer blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
7 kandidater valgte at stille op til bestyrelsen, og blev alle valgt.
1 kandidat valgte at stille op som suppleant og blev også valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af lokalforumsmødet og består nu af følgende medlemmer:

Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Bogholder: Dennis Lynge Bendorff
Sekretær: Michael Kringelhede
Øvrige medlemmer: Jimmy Singerholm, Leif Johnsen og Henning Kronby
Suppleant: Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2016: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm, Leif Johnsen, Henning Kronby og Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2017: Peter Nilsson, Helle Wendelboe og Dennis Lynge Bendorff