Bestyrelsesmøde 15. marts 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på lokalforumsmøde
Næste møde afholdes i Kvanløse på Golfbanen. Det gøres for at få alle i vores lokalområde med og føle, at de er en del af Lokalforum Regstrup.

3. Tilretning af vedtægter, så de passer til fremtiden
Efter lidt debat og småtilrettelser blev de nye vedtægter vedtaget og vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Lokalforumsmødet 1. juni 2017

4. Fælleshus
Peter fortalte om det nye fælleshus der er planer om. Alle 4 store foreninger bakker op om huset og vi er ved at se, hvem der eller vil være med.

5. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans og  Kræmmermarked
Lokalforum deltager til foreningernes dag og til mølledagen.

6. Flagallé
Chris fortalte om udfordringerne ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer til en forening omkring flagalleen. Det blev besluttet at vi starter den op under Lokalforum, for senerer at skille den fra.

7. Nye boligformer
Chris fortalte om arbejdet han havde gang i omkring nye boligformer. Han kontakter Akitekter mm for at have noget at arbejde med.

8. Infoskærm m.m.
Skærmen kører fint og det er god respons på den. Det blev besluttet, at generalle opslag kan sidde en måned, hvorefter de bliver taget af. Dem med slutdato på sidder ind til arrangementet er afholdt.

9. Cykelsti
Der er op ad bakke. Hver gang vi tror at nu er den kommet op på listen over prioriteringer, løber politikerne fra ansvaret igen. Vi kæmper videre.

10. Ansøgninger om midler
Regstrup spejderne fik 1.600 kr. til et højtaleranlæg, som alle foreninger kan låne. Skovvejens spejdere fik 1.600 kr. til et handikaptoilet.

11. Eventuelt
Ingenting.

Lokalforumsmøde 24. januar 2017

Der var omkring 45 deltagere til lokalforumsmødet. Se lokalforums  præsentation fra mødet her.

1) Dansk Folkepartis visioner for Regstrup og omegn v/John Harpøth
John fortalte takkede for invitationen og roste det store fremmøde.

Derefter fortalte John om de nye udstykninger ved Ringvejen/Holløsevej hvor kommunen har 13 byggegrunde til slag i øjeblikket. Kommunen er klar til at sætte flere grunde til salg, hvis de første 13 grunde skulle blive solgt.

Kommunen har solgt en grund til Regstrupspejderne til opsætning af shelters. Skolebyggeriet er 5-6 måneder forsinket, men forventet at være færdigt til sommer. Der er i øjeblikket en tvist imellem byggefirmaet og Holbæk kommune fordi kommunen udsteder dagbøder for det forsinkede byggeri.

Til foråret skal motorvejens ekspropriationsforretning foregå hvorefter der kommer en visitationsrunde, så byggeriet kan starte til efteråret og motorvejen skal stå færdig i 2017. Kommunen betaler vejdirektoratet for at føre tilslutningsanlægget ned til Gl. Skovvej.

Dansk Folkeparti er opmærksomme på, at vi ikke ønsker at gentage situationen fra Silver park. Derfor er kommunen i gang forhandlinger om en løsning på problemet, og forventer at kunne præsenterer en løsning i løbet af foråret.

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen skal broen fra Hovedgaden imod Tuse ombygges og give en bedre overføring.

Kommunen ønsker at støtte planerne om, at udvikle lokalområdet med at etablere dagligvarehandel, benzinanlæg og cafeteria i forbindelse med motorvejstilslutningen.

De blev spurgt til Tuse broens tilslutning til den planlagt Ringvej og John lovede at henvende sig til teknisk forvaltning og spørge ind til om den nye bro vil få et forløb som passer til den nye Ringvej.

Til slut fortalte John og baggrunden for Holbæk kommunes samarbejde med Fors. Holbæk kommune forventer at spare 48-49 millioner kroner årligt igennem Fors. Se Johns præsentation her.

Genbrugspladsen i Regstrup bliver bevaret, men som ubemandet genbrugsplads. Adgangen bliver styret ved hjælp af en sms-kode. Det vil kun fungere i praksis hvis folk sorterer ordentligt selvom pladser er ubemandet. Det vil ikke være muligt at aflevere miljøfarligt affald på selvbetjeningspladsen.

2) Cykelsti fra Søstrup til Holbæk
Rikke fortalte, at hele cykelstien ikke bliver bygget i første omgang. Men efter trafiksikkerhedsrapporten og nogle politiske forhandlinger er det blevet besluttet, at det skal beregnes om der indenfor et budget på 2 mio. kr. kan bygges en cykelbro over gadekæret i svinget ved Tingtved, så vi kan adskille vejbane og cyklister.

Der bliver ikke lavet en omfartsvej udenom husene ved svinget ved Tingtved. Der bliver heller ikke lavet en “2 minus 1” vej i Søstrup, da der er for meget trafik.

Der var herefter en livlig debat omkring den politiske prioritering af midlerne til forbedring af trafiksikkerheden.

3) Nye boformer
Chris fortalte om, hvorfor Regstrup er et attraktivt stedet for tilflyttere og et attraktivt stedet at bygge nyt samt omkring mulighederne for at udvide udstykningerne med nye boformer med bedre fællesskab i form af andelsboliger, økofamilier, oldekoller eller kollektiver.

4) Foreningen God Starts planer for Mejeriet Virkelyst
Annika fortalte om foreningen God Start og om planerne om, at omdanne Virkelyst til et socialt samlingspunkt for lokalområdet drevet af langtidsledige. Indendørsarealer skal bruges til sociale arrangementer m.m. og udendørsarealerne skal bruges til økologiske have, sansehave og have dyr.

Se Annikas præsentation fra mødet og se mere på undervaerker.dk eller facebook.com/undervaerker.

5) Multihus til foreninger m.m.
Peter præsenterede visionen omkring et multihus tæt på fodboldbanerne og hallen. Udgangspunktet blev taget i Holbæk kommunes foreningshus på fælleden (på ca. 300 kvm), som kostede ca. 3,5 mio. kr. for 5 år siden.

Multihuset kan opdeles på forskellige måde ved hjælp af flytbare skillevægge.

6) Flagallé
Chris fortalte om visionen om at genetablere flagalléen langs Hovedgaden, ned af Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen samt over til Støtten på Hanerupvej.

Super Frost har tilbudt at være hovedsponsor, men derudover er der behov for flere sponsorer samt frivillige til at drive foreningen og opsætning/nedtagning af flagstænger.

7) Eventuelt
Vi har fået sat infoskærm op i Dagli’Brugsen i Regstrup.

Det er gratis at få sat opslag op på infoskærmen og man kan sende opslag til info@lokalforumregstrup.dk for at få dem lagt op på skærmen.

Bestyrelsesmøde 5. januar 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på møde med udvalget for lokal udvikling
Det var et godt møde og vi var glade for det store politiske fremmøde og deres positive interesse for vores lokale projekter.

3. Tilretning af vedtægter
Vores nuværende vedtægter har ikke taget hensyn til en selvstændig økonomi for foreningen (da kommunen administrerede kassen).

Jens og Chris laver et oplæg til tilpassede vedtægter til vores næste bestyrelsesmøde i marts, og så skal vi holde en ekstraordinær generalforsamling til sommer.

4. Lokalforumsmøde + kommende møder
Dagsorden til lokalforumsmødet:
– John Harpøth fortælller om Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området
– Multihus til foreninger m.m. (Peter)
– Udstykninger og omfartsvej (Chris)
– Cykelsti fra Søstrup til Holbæk (Peter)

Fra bestyrelsen kunne vi godt tænke os at høre om Dansk Folkepartis planer for cykelstien fra Søstrup til Holbæk, den resterende del af ringvejen og planerne for fodboldbanerne ved ringevejen samt mulighederne for flere udstykninger i Regstrup.

Michael undersøger om Jernløsekoret har lyst til at deltage til lokalforumsmødet.

5. Sociale arrangementer
Regstrup spejderne afholder fastelavn i Regstrup og Kvanløse Sogns Beboerforening holder fastalavn på Tanken, Ringstedvej 239.
29. april er der loppemarked i Kvanløse på Tanken, Ringstedvej 239.
Mølledagen i år er 18. juni.
I Kvanløse er der Skt. Hans arrangement på Golfbanen, Ringstedvej 196.
Regstrup spejderne holder Skt. Hans i Regstrup.
Spejderne åbner Grønne Hjerte til sommer.
Brugerrådet arbejder for at afholde Foreningernes dag d. 26. august.
Lokalforum sætter en bod op til Mølledagen og Foreningernes dag.

6. Flagalle
Vi søger om tilladelse til at opsætte flagalle langs Hovedgaden fra gl. skole til stationen på højre side (i retning imod stationen) samt fra Hanerupvej til stationen på venste side samt Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen. Det vil blive 80-100 flagstænger.

Vi arbejder videre på at finde finansieringen, få kommunen til at etablere flaghuller samt finde frivillige til at opsætte og nedtage flagalleen.

7. Nye boligformer
Lokalforum arbejder for flere udstykninger med alternative boligformer som f.eks. Møllestensparken i Tuse eller ollekolle.

8. Infoskærm m.m.
Peter sørger for at skærmen bliver sat op og Michael sørger for at bestille mobilmodem og etablere indhold til skærmen.

9. Ny fælleskaber
Steen Kroman Ankersen er ny fællesskaber for Regstrup og kan kontaktes på stkran@holb.dk eller tlf. 72365257.

10. Eventuelt
Kan vi etablere en fælles kalender for lokalområdet?

Skal vores bestyrelsesmødet afholdes på forskellige lokationer i vores lokalområde?

Bestyrelsesmøde 8. november 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Konstituering
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Sekretær: Michael Kringelhede
Suppleant: Jens E. Jørgensen
På valg i 2017: Chris Frøslev, Michael Kringelhede

Arbejdsområder:
Genbrugspladsen: Jens
Udstykninger: Peter i samarbejde med Leif Johnsen
Motorvej: Michael
Dagligvarebutik v/motorvejen: Michael og Peter
Cykelsti: Steen i samarbejde med Rikke Korndal og Ronald De Jong
Infoskærm: Michael og Steen
Foreningshus: Peter
Sociale arrangementer: Jimmy og Peter
Videointerviews: Michael, Chris og Steen

3. Genbrugspladsen
Vi arbejdere videre for en løsning, hvor genbrugspladsen bliver ubemandet og døgnåbent (hvor man bruger en telefonen for at åbne porten).

4. Næste lokalforumsmøde
Vi vil forsøger at få Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området til januars lokalforumsmøde.

5. Møde med politikere fra udvalget for lokal udvikling
Vi arrangerer et møde d. 1. december i spejderhytten. Peter sender dagsorden.

6. Holbæk kommune/byråd
Chris tager til møde om Fremtidens byggeri og boformer d. 22. november.

Vi inviterer SKVULP til at holde et oplæg til lokalforumsmødet i januar.

Byrådet har besluttet, at kommunen gerne vil sælge et stykke jord til Regstrup spejderne, så der bliver etableret en shelterplads med 2 shelters med plads til 8-10 personer i hver midt i Regstrup. Efter planen skal shelters og Grønne Hjerte være etableret i forsommeren 2017.

Grønne hjerte

7. Eventuelt
Chris undersøger hvad det vil koste at genetablere flagalleen på Hovedgaden.

Generalforsamling 31. oktober 2016

Vi var 35 deltagere, heriblandt Rasmus Brandstrup Larsen (V), Ole Brockdorff (A), Jens Kristiansen (A) og Henrik Mosbæk (B) fra Holbæk byråd.

Dagsorden
1) Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
Henrik fortalte, at han er opvokset her i Regstrup og lidt om hvordan byen så ud dengang han boede her samt om hans modstand imod kommunesammenlægningen i 2007.

Henrik påpegede vigtigheden af, at vi lokalt arbejder for at bevare skoler og børnepasning i lokalområdet og synes det er en rigtig god idé at arbejde for en dagligvarebutik i forbindelse med motorvejstilslutningen. Radikale vil gerne have skolestrukturen rettet tilbage, så der er en inspektør på hver enkelt skole og skolerne igen kan opkaldes efter de enkelte lokalområder de ligger i.

Radikale mener, at sport og fritidsaktiviteter er vigtig for lokalområderne og at vi skal bevare de små klubber og foreninger i kommunen. Han mente, at vores lokalområde skal genopfinde sig selv og at vi skal fokusere på natur, nærmiljø, fællesskab og lave små projekter for hyggelige landsbyrum i nærområdet, f.eks. omkring stationen eller brugsen. Desuden skal vi værne om vores gode landbrugsområder og vores høje kvalitet af landbrugsprodukter og fødevarer i nærområdet.

I debatten efter fremlægningen blev der opfordret til at kigge på cykelstien fra Søstrup til Holbæk og færdiggørelsen af ringvejen, så man som tilflytter nemt kan komme til de nye udstykninger. Derudover opfordredes byrådet til at støtte os i kampen for at få trafiksikret statsvejen fra Kvanløse til Igelsø (enten ved en ny vej eller ved etablering af cykelsti).

2) Lokalforums visioner for 2017
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– at fortsætte det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.

Michael Kringelhede fortalte om:
Hvordan vi arbejder for at bevare genbrugspladsen. At vi ønsker at involvere unge mere i arbejdet med den politiske proces i at være et lokal fællesskab og område, hvad vil de unge gerne have i deres nær område. At der ved at bakke op om en dagligvare kæde kunne skabes mere lokal handel.

Rikke foreslog, at man tager ud og får 10 min i start eller ende af de unges fritids aktiviteter og forklare om hvad vi godt kunne tænke os fra dem. De unge tager ikke til vores møder fordi der ikke kommer andre de kender.

Jens fortalte om genbrugspladsen at Fors har haft indkaldt alle lokalområderne til møde omkring hvordan genbrugspladserne kunne bruges mere og bedre. Konklusionen på møderne blev, at udbuddet burde udvides og åbningstiderne forøget, eventuelt ved ubemandede pladser.

Efterfølgende har Fors lagt op til at Jernløse genbrugsplads skal være ubemandet, døgnåbent og kun til haveaffald. Vi mener at genbrugspladsen i Jernløse er brugervenlig og godt besøgt og vi ønsker at bevare den som en fuld genbrugsplads, og ikke kun til haveaffald.

3) Generalforsamling

a) Valg af dirigent: Henrik Mosbæk
b) Valg af referent: Michael Kringelhede
c) Bestyrelsens beretning: Se nedenfor
d) Regnskab: Se nedenfor
e) Indkomne forslag: Ingen
f) Valg: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm og Henning Kronby blev genvalgt sammen med Chris Frøslev og Steen Bech. Jens E. Jørgensen blev genvalgt som suppleant.
g) Budget for det kommende år: Det blev besluttet, at bestyrelsen varetager økonomien for det kommen år.
h) Eventuelt: Det blev foreslået at genetablere en flagalle på Hovedgaden samt at overveje at annoncere lokalforumsmøder eller eventuelt blot generalforsamlingen i avisen (eller at husstandsomdele opslag omkring møderne). Bjarne Jensen fra Superfrost tilbød, at Superfrost gerne vil være med til at finansiere en flagalle, hvis vi kan finde nogen som vil stå for opsætning af flagalleen ved passende lejligheder.

4) Dagligvarebutik ved motorvejen
Efter en god debat blev der vedtaget, at der lokalt er bred opbakning til, at lokalforum arbejder videre for, at der etableres detailhandel i forbindelse med motorvejstilslutningen. Ingen stemte imod forslaget.

Bestyrelsens beretning
Så er det første år gået som forening i vores Lokalforum. Der har i det forgangende år været mange små og store opgaver.

Vi lagde året ud med at lave vores lokalforum om fra en flad struktur til en forening med en bestyrelse. Dette gav nogle gode diskussioner om hvordan vedtægterne skulle indrettes og om vi overhovedet skulle lave os om til en forening. Men jeg vil sige, jeg synes det endte med et godt resultat. Jeg kan jo så efterfølgende erfare at man fra Holbæk Kommunes side samtidigt ønsker at alle lokalfora bliver til foreninger, da der er noget lovgivningsmæssigt, der gør at hvis man skal ha tilskud, så skal man være en forening. Så vi kan prale af at vi er på forkant med fremtiden.

Vores fokus har det lille forgangende år der er gået, været:
1. Motorvejens forlængelse og Ringvejens færdiggørelse
2. Supermarked ved den nye afkørsel fra motorvejen, som vi skal tale om senere
3. cykelstien fra Søstrup til Holbæk
4. genbrugspladsen i Virkelysts overlevelse
5. Støtte op om de lokale foreninger, herunder Regstupspejdernes projekt Grønne Hjerte og Fællesdagen.
6. Nye udstykninger af parcelhusgrunde i vores lokalsamfund ved Ringvejen.

Motorvejen er ved at gå i gang og vi glæder os til at se resultatet af projektet og håber Holbæk Kommune har penge til at lave ringvejen færdigt.

Vi har arbejdet hårdt på at få et nyt supermarked til vores område og vi synes alle i bestyrelsen at det vil give et løft til hele vores område med en ny indkøbsmulighed.

Cykelstien fra Søstrup til Holbæk, var der allerede en gruppe af borgere der havde taget fat på og vi har i Lokalforum deltaget i deres møder og bakket op om deres projekt, som vi synes Holbæk Kommune bør prioriterer højt og bakke op om, da det er en farlig vej at cykle på og desuden en skolevej til alle ungdomsuddannelserne i Holbæk.

Genbrugspladsen i Virkelyst er til stadighed til diskussion hos Fors, men vi er inde i en positiv dialog med dem vedr. argumentering for at lade Kommunes BEDST fungerende genbrugsplads forblive. Vi har så sent som i sidste uge været i dialog med Fors om vores gode genbrugsplads.

Alle vores lokale foreninger som gør et super godt arbejde for vores lokalområde, var initiativtager til en fællesdag i august måned. Vi var i lokalforum inde og støtte op om dette projekt både mentalt og økonomisk og vi synes det var et super resultalt der kom ud af det og håber meget at de vil gentage succesen.

Restrupspejdernes Projekt Grønne hjerte og deres udvidelse med en Shelterplads løb ind i lidt problemer med kommunen, men efter en god dialog, ser det ud til at alt flasker sig og at vi alle kan glæde os til en grøn oase midt i byen.

Skiltene på den private udstykning for enden af Ringvejen er endelig kommet op og vi glæder os til at se dem blive revet væk, så vi kan få nye borgere til byen, forhåbentlig til gavn for vores lidt halvtomme børnehaver.

Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for et super godt stykke arbejde i det forgangende lille år der er gået. Jeg synes det har været en rigtigt foretagsom bestyrelse, som er kommet langt med vores mål, og jeg glæder mig til at forsætte det gode arbejde sammen med jer.

Jeg vil også takke Leif “Luffe” Johnsen for hans engagement i vores bestyrelse og i det hele taget i vores lokalsamfund. Jeg håber meget at vi må blive ved med at trække på dig, når behovet stiller sig.

Regnskab
Primo saldo: 11.175 kr.
Tilskud fra kommunen: +28.000 kr.
Annoncering: -2.600 kr.
Forplejning til møder: -5.235 kr.
Diverse: -2.000 kr.
Grønne Hjerte: -14.000 kr.
Sankt Hans Regstrup: -3.000 kr.
Sankt Hans Kvanløse: -1.500 kr.
Fællesdag: -3.000 kr.
Ultimo saldo: 7.840 kr.

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Genbrugspladsen
Vi har været til møde med Fors d. 23. august og alle indbudte borgere var meget positive over for bevaring af alle genbrugspladser i kommunen samt eventuelt etablering af flere genbrugspladser, f.eks. i Svinninge.

Fors er åbne for alle forslag men konkluderede ikke noget på mødet. Jens er i dag til opfølgende møde i dag.

3. Medborgerhus m.m.
Ole Hansen udtrykte ved vores seneste lokalforumsmøde interesse for at hjælpe med opstart af et medborgerhus i Regstrup.

Vi vil på Oles opfordring arrangere et møde med Kristian Nabe Nielsen (chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune) for at aftale hvordan vi kommer i gang.

4. Kommende møder
Kommende lokalforumsmøder:
– Tirsdag d. 24. januar 2017
– Torsdag d. 1. juni 2017
– Generaforsamling tirsdag d. 31. oktober 2017.

Kommende bestyrelsesmøder:
– Tirsdag d. 8. november 2016
– Torsdag d. 5. januar 2017
– Onsdag d. 8. marts 2017
– Tirsdag d. 16. maj 2017
– Onsdag d. 23. august 2017
– Tirsdag d. 3. oktober 2017
– Onsdag d. 8. november 2017

5. Dagsorden for generalforsamling
Vi afholder lokalforumsmøde efterfulgt af generalforsamling mandag d. 31. oktober.

Dagsorden for lokalforumsmødet:
1. Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
2. Lokalforums visioner for 2017
Vi har planer om at arbejde for:
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews med vores lokale politikere
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– samtidig med at vi fortsætter det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.
3. Generalforsamling
4. Lokalplan for detailhandel ved motorvejstilkørslen
Lokalforum ønsker at ansøge Holbæk Kommune om ny lokalplan for butikker i forbindelse med tilslutningsanlægget til motorvejen.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforum
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Budget for det kommende år.
8. Eventuelt – her kan intet vedtages.

6. Sociale arrangementer
Foreningernes dag var en succes med godt vejr og mange fremmødte.

Lokalforum roser brugerrådet for et godt anlagt arrangement og vi forventer at deltage igen til næste år.

Regstrup spejderne forventer at holde åbning af Grønne hjerte i forsommeren 2017.

7. Nyt fra Holbæk kommune/byråd
Intet nyt.

8. Eventuelt
Hjertestarter: Åvang og Skovvejens skole har spurgt lokalforum om vi vil dække driftsudgifterne til hjertestartere. Bestyrelsen mener ikke at vi kan love at dække driftsudgifter, da vi ikke kender vores økonomi fra år til år og vi vil hurtigt udhule lokalforums budget hvis vi påtager og faste udgifter.

Skvulp festivallen ønsker at komme ud i vores lokalområdet og oplyse om festivallen. Vi inviterer dem med til lokalforumsmødet i januar.

Lokalforumsmøde 7. september 2016

Vi var 65 deltagere til mødet på skolen, heriblandt Ole Hansen, Christina K. Hansen og Rasmus Brandstrup Larsen fra byrådet.

Dagsorden:
1) Socialdemokraternes visioner for Regstrup og omegn
v/Christina K Hansen, Borgmester kandidat for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune.

Christina præsenterede sig selv og fortalte lidt om Socialdemokraternes tanker omkring Holbæk kommune.

Christina spurgte interesseret til historien omkring det manglende klubhus i Jernløse og hvad der egentlig skete dengang. Bjarne Næslev genfortalte historien omkring kommunens lovede klubhus ved Nr. Jernløse skole, som Holbæk Kommune pludselig ikke kunne finde referatet der lovede skulle bygges efter kommunesammenlægningen og alle politikere efterfølgende nægtede at kunne huske noget om det.

Christina mener, at Holbæk kommune bør arbejde aktivt for udvikling af lokalområderne (uden for Holbæk by) ved, at investere i lokalområderne.

2) Motorvejen
Der har fornylig været detailbesigtigelse og det er nu endeligt besluttet hvor motorvejens 2. etape skal placeres. Byggeriet starter i sommeren 2017 og forventes færdig i efteråret 2019.

Lokalforum arbejder stadig sammen med Knabstrup lokalforum og borgmesteren om at få etableret en bro ved Knabstrup Møllebakke med tilkørselsramper mod København i forbindelse med 2. etape. Mødet med transportministeren i august blev desværre aflyst og der afventes stadig en ny dato for et møde.

Lokalforum opfordrer byrådet til at etablere nye fodboldbaner ved Jernløse, inden Ringvejen føres igennem den nuværende grusbane.

Støjkortet i præsentationen til mødet viser med grønt der hvor der kommer mindre støj når motorvejen er etableret og de røde områder viser der hvor der vil komme mere støj på grund af motorvejen.

3) Foreningshus, Medborgerhus, Ungdomsklub
Vi mangler et foreningshus til foreningerne i Regstrup området. I øjeblikket har ungdomsklubben en midlertidig tilladelse til at bruge det gamle lægehus på Hovedgaden, men vi mangler en langsigtet løsning.

Lokalforum og brugerrådet søger frivillige, som har lyst til at investere tid og energi i, at samarbejde på tværs af foreningerne omkring et medborgerhus i Regstrup.

Alle som har spørgsmål eller ønsker, at bidrage med noget, er meget velkomne til at kontakte lokalforums formand Peter Nilsson eller Victor Grauballe fra brugerrådet på vgm.4300@gmail.com eller tlf. 31 33 73 72.

Henvendelse omkring SSP eller ungdomsklub kan henvendes til klubkoordinator Andy Bond fra Ung Holbæk tlf. 72363472 eller andpb@holb.dk.

4) Åvangs nye unge boliger
Pernille Brenøe fortalt om de 2 kontorer og 17 1-værelses lejligheder på 37 m2 ved Åvang, som nu bruges til kontor for unge konsulenter og midlertidige boliger til unge mennesker i alderen 17-26 år med tilknyttet social vicevært funktion.

Hvis nogen har spørgsmål til det er i meget velkomne til at kontakte Pernille Brenøe på 72366193 eller pbr@holb.dk.

5) Genbrugspladsen
Lokalforum har været med til møde hos Fors omkring den fremtidige affaldshåndtering i kommunen. Der er ingen planer om at lukke genbrugspladser i Holbæk kommune. Til gengæld er der en dialog omkring muligheden for selvbetjening på genbrugspladsen (så man kan komme ind på genbrugspladsen uden for de normale åbningstider).

Der er et opfølgende møde d. 5. oktober og så skal den fremtidige plan vedtaget i november.

6) Grønne hjerte
Regstrup Spejdernes natur- og oplevelsesprojekt for hele byen.

Jimmy Singerholm fortalte om projektet og kunne blandt andet fortælle at spejderne har netop fået en bevilling på 150.400 kr. fra Friluftsrådet og er nu nået op på ca. 850.000 kr. af det samlede budget på ca. 1.100.000 kr.

Holbæk kommune har lovet at mellemfinansiere for de fonde hvor spejderne selv skal ligge penge ud (650.000 kr.). Det betyder at Regstrup Spejderne nu kan gennemføre købet af grunden og starte etableringen i oktober.

7) Eventuelt
Ronald de Jong fortalte om udviklingen i Cykelsti Regstrup projektet hvor der var møde i mandags og opfordrede til at give høringssvar på “Budget 2017 i høring” i forbindelse med Holbæk kommunes budget for 2017 senest d. 17. september. Se mere på facebook gruppen Cykelsti Regstrup-Holbæk.

Der er generalforsamling i Lokalforum Regstrup mandag d. 31. oktober.

Bestyrelsesmøde 10. august 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab og ansøgninger
Regstrup spejderne har søgt om 14.000 kr. til projektet Grønne hjerte. Lokalforum er som udgangspunkt indstillet på at støtte projektet, men først i forbindelse med efterårets generalforsamling.

3. Motorvej
Vejdirektoratet har inviteret til Naboforumsmøde i Knabstrup onsdag d. 17. august kl. 17 forud for detailbesigtigelsen s. 23. og 24. august. Lokalforum deltager til begge dele.

Transportministeren kommer til Knabstrup d. 26. august og besigtiger motorvejsafslutningen. Vi er i dialog med kommunen omkring programmet for dagen.

4. Cykelsti
Vores forslag til linieføringen af cykelstien igennem Tingtved er anderledes en kommunens forslag. Forvaltningens forslag til linieføring kræver bl.a. en omfartsvej rundt om Tingtved, som vi ikke kan tilslutte os, da vi ikke ønsker at vejens forløb opfordrer flere bilister til at køre af denne rute.

5. Udstykning, ny butik
Vi er i dialog med kommunen omkring mulighederne for en lokalplan, som muliggør en ny butik.

Vi presser på for at byggemodningen af udstykningerne ved Holløsevej bliver sat i gang. Kommunen arbejder på nye lokalplaner for de nye udstykninger vedtaget i foråret.

6. Genbrugspladsen
Fors afholder møde d. 23. august omkring affaldsløsningerne i Holbæk kommune. Lokalforum og Kvanløse deltager i mødet.

7. Foreningenshus
Vi arbejder på flere muligheder for et fremtidig foreningshus, som kan deles af alle foreningerne i Regstrup.

8. Infoskærme
Brugsen har godkendt at inforskærmen kan sættes på i Brugsen. Vi arrangerer et møde med brugsuddeleren.

Vi vil forsøge at etablere en informationstavle med oversigt over byens veje, butikker og offentlige bygninger til placering ved stationen, brugsen og skolen.

9. Grønne hjerte og shelterplads
Spejderne har fået tilladelse til at etablere 2 shelters med plads til 8-10 personer samt en bålplads på det grønne område nord for plejehotellet Åvang.

10. Lokalforumsmøde og kommende møder
Vi flytter lokalforumsmødet til d. 7. september kl. 19, da skolen er optaget af forældremøder i næste uge.

Dagsorden:
– Socialdemokraternes visioner for Regstrup området v/Borgmesterkandidat Christina Hansen
– Motorvejen
– Foreningshus
– Udslusningsboliger på Åvang
– Genbrugspladsen
– Grønne hjerte

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 5. oktober.

Lokalforums generalforsamling afholdes mandag d. 31. oktober.

11. Sociale arrangementer
Lokalforum har en bod til Fællesdagen d. 27. august hvor vi vil have tegninger over motorvejen med den aktuelle tidsplan, tegninger over cykelstien, udstykningerne i Regstrup samt spejdernes Grønne Hjerte.

12. Holbæk kommune/byråd
Der er etableret udslusningsboliger for utilpassede unge imellem 17-27 år på plejehotellet Åvang. Lederen for udslusningsboligerne kommer til næste lokalforumsmøde og fortæller om projektet.

Regstrup spejderne er i dialog med bostedet omkring samarbejde og dialog, som inkludering af de unge mennesker i forskellige aktiviteter.

Holbæk kommune efterspørger billeder af aktiviteter i lokalområderne til markedsføring af kommunen. Henvend dig til Jimmy Singerholm hvis du liggerne inde med gode billeder.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Han kan desværre ikke igen.

Lotte Rømer Grove, koordinator for fællesskaberne var kommet i Rasmus fraværd. Hun fortalte om fællesskabernes arbejde og om hvad de kunne bruges til. Vi fik en liste over de forskellige fælleskaberer spidskompetencer og fik en general orientering. Vi er ikke pt. Høringspart i forhold til Kommunen, hvilket vi ytrede ønske om vi kunne blive.

3. Regnskab
Vi har pt. ca. 33.000 kr. Der blev uddelt 3.000 kr. til Skt. Hans ved Brugsen og 1.000 kr. til Skt. Hans i Kvansløse og 3.000kr til Fælleskabsdag.
Rest: 26.000 kr.

4. Motorvej
Motorvejsgruppen mm. fortsætte sit aktive arbejde med at få den bedste løsning. Henning orienterede om man eventuelt ønsker fra vejdirektoratets side at bevare den nordlige bane af den nuværende Skovvej til lokalvej (i stedet for den sydlige) øst for rundkørslen.

5. Cykelsti
Der er lavet en linjeføring i gruppen, som man vil fremlægge for kommunen. Forvaltningen har en anden løsning, som vi ikke kan bakke op om i Lokalforum.

6. Udstykning, ny butik
Leif kontakter Keld Johannesen vedrørende tidsplan.

7. Genbrugspladsen
Der arbejdes videre på planerne om at styrke vores genbrugsplads.

8. Lægehus/Ungdomsskole
Vi arbejder videre med planerne.

9. Infoskærme
Vi har kontakt til brugsen og er i dialog med Kevin og Morten.

10. Lokalforumsmøde, nyt Lokalforumsmøde + kommende møder
Bestyrelsesmøde d. 10. august 2016 og Lokalforumsmøde d. 18. august 2016.

11. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt hans, Kræmmermarked
Vi vil gerne ha input til hvad der kan være aktuelt.

12. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Klaret under punkt 2.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 25. april 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber, fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Hvordan virker vores høringspart med kommunen? v/Rasmus
Punktet videreføres til næste møde.

4. Regnskab
Vi har i 2016 brugt 2.600 kr. til annoncering af Lokalforumsmødet i By & Land og Venstrebladet, samt udbetalt 15.000 kr. som tilskud til baptistspejderne og 5.500 kr. i tilskud til håndboldklubben samt 10.000 kr. til den nye skaterbane ved skolen (vedtaget på Lokalforumsmødet i November 2015).

5. Opfølgning på Lokalforumsmøde
Mødet var en stor succes med 130 deltagere. Vi var glade for Borgmesteren og en del byrådsmedlemmers deltagelse i mødet og debatten.

Cykelsti
Omkring cykelstien arbejdes der videre på, at foreslå en linieføring af cykelstien igennem Tingtved.

Udstykninger
Lokalforum glæder sig over kommunens planlagte 2 nye udstykningsarealer og ser frem til arbejdet omkring de nye lokalplaner. Lokalforum vil arbejde videre på at fremme byggemodningen af arealet omkring Holløsevej.

Nyt supermarked
Vi tolker ud fra reaktionerne til og efter lokalforumsmødet, at der trods lidt modstand er opbakning til at arbejdere videre på at få endnu et supermarked til vores lokalområde.

Motorvej og Ringvej
Byrådet har vedtaget og sat penge af til, at Vejdirektoratet, som en del af deres udbud, får ført Ringvejen fra tilslutninganlægget til Gl. Skovvej. Indtil videre ender Ringvejen i et T-kryds på Gl. Skovvjen (og skal stå færdig i 2019). Fra lokalforums side arbejder vi videre på at få forbundet Ringvejen med de nye udstykninger.

Knabstrup Lokalforum har arrangeret foretræde for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg torsdag d. 28. april omkring afslutningen af motorvejens 2. etape. Regstrup lokalforum vil også deltage i mødet og støtte op omkring, at etapen bør afsluttes med en bro ved Knabstrup Møllebakke.

Nr. Jernløse vandværk deltager i et møde med Vejdirektoratet d. 4. maj omkring flytning af vandledninger og kabler m.m.

6. Genbrugspladsen
Lokalforum kæmper for at genbrugspladsen i Nr. Jernløse bibeholdes.

7. Lægehus/Ungdomsskole
Der er møde på Engskovskolen afdeling Jernløse i blok D torsdag d. 28. april kl. 19 omkring etablering af medborgerhus/foreningshus/ungdomsklub. Alle er velkomne.

Det vil være fornuftigt for alle interesserede foreninger, at sende en repræsentant til mødet.

8. Infoskærme
Vi har fået infoskærmen og arbejder på at få den sat op i Brugsen så hurtigt som muligt.

9. Kommende møder
Vi planlægger, at næste lokalforumsmøde skal afholdes torsdag d. 18. august 2016.

10. Sociale arrangementer
Lokalforum opfordrer vores medborgere og lokale foreninger til at bakke om spejderne og Brugsens Sankt Hans arrangement ved Brugsen d. 23. juni.

Lokalforum planlægger, at have en stand til foreningernes dag d. 27. august.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.