Lokalforumsmøde 1. juni 2017

LokalForum 4420Regstrup afholdte lokalforumsmøde hos Midtsjællands Golf, Ringstedvej 196 i Kvanløse.

1. Velkomst
Peter bød velkommen til de ca. 70 deltagere hos Midtsjællands Golf i Kvanløse.

2. Lidt om Midtsjællands Golf
Hans Larsen fortalte om stedets historie, nu med 1200 medlemmer, 18 huller + 6. Gratis mandagstræning. Årskontingent kr. 4.900,-

3. De Konservatives visioner for Regstrup Lokalområde
Michael Suhr og Bendt Brandt ønskede decentralisering til de enkelte områder. Egne budgetter til skoler og institutioner samt initiativretten til LokalForum med egne budgetter f.eks. kr. 100,- pr. indbygger for at styrke medejerskabet i lokalområderne.

4. Grønne hjerte/Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy fortalte om Regstrups grønne forsamlingshus, bålpladser, aktiviteter, Koglen, shelterplads, Regstrup spiser sammen. De er kommet rigtigt langt, men mangler stadig 111.000,- før Oasen gennemstrømmer byen står helt klar.

5. Nyt om Multihuset
Multihuset er stadig på ønskelisten. Foreningerne i Regstrup mangler mødelokaler og fodboldklubben opholds- og værerum.

6. Jernløse koret
Jernløsekoret sang fem smukke sange med stor applaus. Alle er velkomne i foreningen, – og man behøver ikke at kunne læse noder for at deltage.

7. Flagalléen har fået en bestyrelse, hvad så nu?
Flagalléens bestyrelse er i fuld gang med at samle kapital ind til forventet debut i foråret 2018. Indtil nu har villige sponsorer tegnet sig for ca. 90.000,-

8. Sidste nyt om Motorvejen og Ringvejen
Michael var forhindret pga. arbejde. Peter fortalte om, at den endelige vejføring nu ligger fast og det videre arbejde følger planen. Håbet er stadig, at der bliver fundet penge til at afslutte motorvejen fornuftigt ved Knabstrup.

9. Nyt om vores nye ubetjente genbrugsplads
Den nye ordning med selvbetjent genbrugsplads begynder den 8. august. Genbrugspladsen er lukket for klargøring fra den 28. juli til den 6. august. Der følger meget mere info i løbet af sommeren. Bl.a. om hvordan man skal tilmelde sig for at kunne komme ind etc. Vi følger op med info på vores hjemmeside og Facebook.

10. Nyt om cykelstien
Rikke fortalte om: Cykelstiprojekter i kommunen, fattes penge!! Der er nye mulige tiltag med benyttelse af genbrugsmaterialer, alternativ linieføring, lokal entreprenør, men stadig mange knaster der skal ryddes af vejen!

11. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 2. maj 2017

Eneste punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet efter den ekstraordinære generlforsamling var konstituering af bestyrelsen:

Konstituering:
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Medlemmer: Henning Kronby, Helle Wendelboe
Suppleant: Jens Jørgensen
Revisor: Keld Saxtoft

Generalforsamling 2. maj 2017

Lokalforum Regstrup afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj 2017 kl. 19 på Skovvejens skole, afdeling Jernløse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Indkomne forslag
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Eventuelt

Referat
Der var 14. deltagere til mødet.

1. Valg af dirigent
Erik Iversen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen korrekt og rettidigt indkaldt.

2. Orientering
Peter orienterede om at Holbæk Kommune har stillet krav om, at Lokalforum skal registreres med eget CVR. nr. og oprette egen bankkonto, hvis vi fortsat ønsker tilskud fra kommunen. Bank og kommune har ligeledes stillet krav om, at vi reviderer vores vedtægter, så de er tilpasset de nye krav for at oprette en bankkonto.

3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

4. Forslag til vedtægtsændring
Vedtægtsændringerne blev vedtager efter en dialog omkring navneændringen.

5. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Flagallé generalforsamling 2. maj 2017

Foreningen Flagallé 4420Regstrup afholder stiftende generalforsamling i forlængelse af Lokalforums ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 2. maj 2017 på Skovvejens skole, afdeling Jernløse.

Dagsorden
A: Valg af dirigent
B: Etablere foreningen Flagallé 4420Regstrup
C: Flagalle 4420Regstrup Vedtægter
D: Vælge bestyrelse

Valg af dirigent
Erik Iversen blev valgt til dirigent.
Etablere foreningen Flagallé 4420Regstrup
Chris orienterede omkring planerne omkring at etablere en flagallé på Hovedgaden fra Gl. Skovvejen ned imod stationen samt hen af Gl. Skovvej fra Hovedgaden til skolen.
Foreningens første opgave er at samle en bestyrelse og få økonomien på plads til etablering af flagalléen.
Der blev opfordret til, at den nye bestyrelse skal sørge for, at foreningen er forsikret.
Forsikringen bør dække både ansvar og personskade for dem som står for opsætning og nedtagning.
Der blev foreslået at arbejde for at der også bliver etableret flaghuller i Søstrup og Sdr. Jernløse til opsætning f.eks. i forbindelse med konfirmationer.
Det vil den kommende bestyrelse undersøge mulighederne for.
Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne blev godkendt uden ændringer.
Vælge bestyrelse
Chris Frøslev, Bjarne Jensen, Jesper Jensen, René Johansen og Vera Wessmann blev valgt.
Keld Saxtoft blev valgt som revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde 15. marts 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på lokalforumsmøde
Næste møde afholdes i Kvanløse på Golfbanen. Det gøres for at få alle i vores lokalområde med og føle, at de er en del af Lokalforum Regstrup.

3. Tilretning af vedtægter, så de passer til fremtiden
Efter lidt debat og småtilrettelser blev de nye vedtægter vedtaget og vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Lokalforumsmødet 1. juni 2017

4. Fælleshus
Peter fortalte om det nye fælleshus der er planer om. Alle 4 store foreninger bakker op om huset og vi er ved at se, hvem der eller vil være med.

5. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans og  Kræmmermarked
Lokalforum deltager til foreningernes dag og til mølledagen.

6. Flagallé
Chris fortalte om udfordringerne ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer til en forening omkring flagalleen. Det blev besluttet at vi starter den op under Lokalforum, for senerer at skille den fra.

7. Nye boligformer
Chris fortalte om arbejdet han havde gang i omkring nye boligformer. Han kontakter Akitekter mm for at have noget at arbejde med.

8. Infoskærm m.m.
Skærmen kører fint og det er god respons på den. Det blev besluttet, at generalle opslag kan sidde en måned, hvorefter de bliver taget af. Dem med slutdato på sidder ind til arrangementet er afholdt.

9. Cykelsti
Der er op ad bakke. Hver gang vi tror at nu er den kommet op på listen over prioriteringer, løber politikerne fra ansvaret igen. Vi kæmper videre.

10. Ansøgninger om midler
Regstrup spejderne fik 1.600 kr. til et højtaleranlæg, som alle foreninger kan låne. Skovvejens spejdere fik 1.600 kr. til et handikaptoilet.

11. Eventuelt
Ingenting.

Lokalforumsmøde 24. januar 2017

Der var omkring 45 deltagere til lokalforumsmødet. Se lokalforums  præsentation fra mødet her.

1) Dansk Folkepartis visioner for Regstrup og omegn v/John Harpøth
John fortalte takkede for invitationen og roste det store fremmøde.

Derefter fortalte John om de nye udstykninger ved Ringvejen/Holløsevej hvor kommunen har 13 byggegrunde til slag i øjeblikket. Kommunen er klar til at sætte flere grunde til salg, hvis de første 13 grunde skulle blive solgt.

Kommunen har solgt en grund til Regstrupspejderne til opsætning af shelters. Skolebyggeriet er 5-6 måneder forsinket, men forventet at være færdigt til sommer. Der er i øjeblikket en tvist imellem byggefirmaet og Holbæk kommune fordi kommunen udsteder dagbøder for det forsinkede byggeri.

Til foråret skal motorvejens ekspropriationsforretning foregå hvorefter der kommer en visitationsrunde, så byggeriet kan starte til efteråret og motorvejen skal stå færdig i 2017. Kommunen betaler vejdirektoratet for at føre tilslutningsanlægget ned til Gl. Skovvej.

Dansk Folkeparti er opmærksomme på, at vi ikke ønsker at gentage situationen fra Silver park. Derfor er kommunen i gang forhandlinger om en løsning på problemet, og forventer at kunne præsenterer en løsning i løbet af foråret.

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen skal broen fra Hovedgaden imod Tuse ombygges og give en bedre overføring.

Kommunen ønsker at støtte planerne om, at udvikle lokalområdet med at etablere dagligvarehandel, benzinanlæg og cafeteria i forbindelse med motorvejstilslutningen.

De blev spurgt til Tuse broens tilslutning til den planlagt Ringvej og John lovede at henvende sig til teknisk forvaltning og spørge ind til om den nye bro vil få et forløb som passer til den nye Ringvej.

Til slut fortalte John og baggrunden for Holbæk kommunes samarbejde med Fors. Holbæk kommune forventer at spare 48-49 millioner kroner årligt igennem Fors. Se Johns præsentation her.

Genbrugspladsen i Regstrup bliver bevaret, men som ubemandet genbrugsplads. Adgangen bliver styret ved hjælp af en sms-kode. Det vil kun fungere i praksis hvis folk sorterer ordentligt selvom pladser er ubemandet. Det vil ikke være muligt at aflevere miljøfarligt affald på selvbetjeningspladsen.

2) Cykelsti fra Søstrup til Holbæk
Rikke fortalte, at hele cykelstien ikke bliver bygget i første omgang. Men efter trafiksikkerhedsrapporten og nogle politiske forhandlinger er det blevet besluttet, at det skal beregnes om der indenfor et budget på 2 mio. kr. kan bygges en cykelbro over gadekæret i svinget ved Tingtved, så vi kan adskille vejbane og cyklister.

Der bliver ikke lavet en omfartsvej udenom husene ved svinget ved Tingtved. Der bliver heller ikke lavet en “2 minus 1” vej i Søstrup, da der er for meget trafik.

Der var herefter en livlig debat omkring den politiske prioritering af midlerne til forbedring af trafiksikkerheden.

3) Nye boformer
Chris fortalte om, hvorfor Regstrup er et attraktivt stedet for tilflyttere og et attraktivt stedet at bygge nyt samt omkring mulighederne for at udvide udstykningerne med nye boformer med bedre fællesskab i form af andelsboliger, økofamilier, oldekoller eller kollektiver.

4) Foreningen God Starts planer for Mejeriet Virkelyst
Annika fortalte om foreningen God Start og om planerne om, at omdanne Virkelyst til et socialt samlingspunkt for lokalområdet drevet af langtidsledige. Indendørsarealer skal bruges til sociale arrangementer m.m. og udendørsarealerne skal bruges til økologiske have, sansehave og have dyr.

Se Annikas præsentation fra mødet og se mere på undervaerker.dk eller facebook.com/undervaerker.

5) Multihus til foreninger m.m.
Peter præsenterede visionen omkring et multihus tæt på fodboldbanerne og hallen. Udgangspunktet blev taget i Holbæk kommunes foreningshus på fælleden (på ca. 300 kvm), som kostede ca. 3,5 mio. kr. for 5 år siden.

Multihuset kan opdeles på forskellige måde ved hjælp af flytbare skillevægge.

6) Flagallé
Chris fortalte om visionen om at genetablere flagalléen langs Hovedgaden, ned af Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen samt over til Støtten på Hanerupvej.

Super Frost har tilbudt at være hovedsponsor, men derudover er der behov for flere sponsorer samt frivillige til at drive foreningen og opsætning/nedtagning af flagstænger.

7) Eventuelt
Vi har fået sat infoskærm op i Dagli’Brugsen i Regstrup.

Det er gratis at få sat opslag op på infoskærmen og man kan sende opslag til info@lokalforumregstrup.dk for at få dem lagt op på skærmen.

Bestyrelsesmøde 5. januar 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på møde med udvalget for lokal udvikling
Det var et godt møde og vi var glade for det store politiske fremmøde og deres positive interesse for vores lokale projekter.

3. Tilretning af vedtægter
Vores nuværende vedtægter har ikke taget hensyn til en selvstændig økonomi for foreningen (da kommunen administrerede kassen).

Jens og Chris laver et oplæg til tilpassede vedtægter til vores næste bestyrelsesmøde i marts, og så skal vi holde en ekstraordinær generalforsamling til sommer.

4. Lokalforumsmøde + kommende møder
Dagsorden til lokalforumsmødet:
– John Harpøth fortælller om Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området
– Multihus til foreninger m.m. (Peter)
– Udstykninger og omfartsvej (Chris)
– Cykelsti fra Søstrup til Holbæk (Peter)

Fra bestyrelsen kunne vi godt tænke os at høre om Dansk Folkepartis planer for cykelstien fra Søstrup til Holbæk, den resterende del af ringvejen og planerne for fodboldbanerne ved ringevejen samt mulighederne for flere udstykninger i Regstrup.

Michael undersøger om Jernløsekoret har lyst til at deltage til lokalforumsmødet.

5. Sociale arrangementer
Regstrup spejderne afholder fastelavn i Regstrup og Kvanløse Sogns Beboerforening holder fastalavn på Tanken, Ringstedvej 239.
29. april er der loppemarked i Kvanløse på Tanken, Ringstedvej 239.
Mølledagen i år er 18. juni.
I Kvanløse er der Skt. Hans arrangement på Golfbanen, Ringstedvej 196.
Regstrup spejderne holder Skt. Hans i Regstrup.
Spejderne åbner Grønne Hjerte til sommer.
Brugerrådet arbejder for at afholde Foreningernes dag d. 26. august.
Lokalforum sætter en bod op til Mølledagen og Foreningernes dag.

6. Flagalle
Vi søger om tilladelse til at opsætte flagalle langs Hovedgaden fra gl. skole til stationen på højre side (i retning imod stationen) samt fra Hanerupvej til stationen på venste side samt Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen. Det vil blive 80-100 flagstænger.

Vi arbejder videre på at finde finansieringen, få kommunen til at etablere flaghuller samt finde frivillige til at opsætte og nedtage flagalleen.

7. Nye boligformer
Lokalforum arbejder for flere udstykninger med alternative boligformer som f.eks. Møllestensparken i Tuse eller ollekolle.

8. Infoskærm m.m.
Peter sørger for at skærmen bliver sat op og Michael sørger for at bestille mobilmodem og etablere indhold til skærmen.

9. Ny fælleskaber
Steen Kroman Ankersen er ny fællesskaber for Regstrup og kan kontaktes på stkran@holb.dk eller tlf. 72365257.

10. Eventuelt
Kan vi etablere en fælles kalender for lokalområdet?

Skal vores bestyrelsesmødet afholdes på forskellige lokationer i vores lokalområde?

Bestyrelsesmøde 8. november 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Konstituering
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Sekretær: Michael Kringelhede
Suppleant: Jens E. Jørgensen
På valg i 2017: Chris Frøslev, Michael Kringelhede

Arbejdsområder:
Genbrugspladsen: Jens
Udstykninger: Peter i samarbejde med Leif Johnsen
Motorvej: Michael
Dagligvarebutik v/motorvejen: Michael og Peter
Cykelsti: Steen i samarbejde med Rikke Korndal og Ronald De Jong
Infoskærm: Michael og Steen
Foreningshus: Peter
Sociale arrangementer: Jimmy og Peter
Videointerviews: Michael, Chris og Steen

3. Genbrugspladsen
Vi arbejdere videre for en løsning, hvor genbrugspladsen bliver ubemandet og døgnåbent (hvor man bruger en telefonen for at åbne porten).

4. Næste lokalforumsmøde
Vi vil forsøger at få Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området til januars lokalforumsmøde.

5. Møde med politikere fra udvalget for lokal udvikling
Vi arrangerer et møde d. 1. december i spejderhytten. Peter sender dagsorden.

6. Holbæk kommune/byråd
Chris tager til møde om Fremtidens byggeri og boformer d. 22. november.

Vi inviterer SKVULP til at holde et oplæg til lokalforumsmødet i januar.

Byrådet har besluttet, at kommunen gerne vil sælge et stykke jord til Regstrup spejderne, så der bliver etableret en shelterplads med 2 shelters med plads til 8-10 personer i hver midt i Regstrup. Efter planen skal shelters og Grønne Hjerte være etableret i forsommeren 2017.

Grønne hjerte

7. Eventuelt
Chris undersøger hvad det vil koste at genetablere flagalleen på Hovedgaden.

Generalforsamling 31. oktober 2016

Vi var 35 deltagere, heriblandt Rasmus Brandstrup Larsen (V), Ole Brockdorff (A), Jens Kristiansen (A) og Henrik Mosbæk (B) fra Holbæk byråd.

Dagsorden
1) Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
Henrik fortalte, at han er opvokset her i Regstrup og lidt om hvordan byen så ud dengang han boede her samt om hans modstand imod kommunesammenlægningen i 2007.

Henrik påpegede vigtigheden af, at vi lokalt arbejder for at bevare skoler og børnepasning i lokalområdet og synes det er en rigtig god idé at arbejde for en dagligvarebutik i forbindelse med motorvejstilslutningen. Radikale vil gerne have skolestrukturen rettet tilbage, så der er en inspektør på hver enkelt skole og skolerne igen kan opkaldes efter de enkelte lokalområder de ligger i.

Radikale mener, at sport og fritidsaktiviteter er vigtig for lokalområderne og at vi skal bevare de små klubber og foreninger i kommunen. Han mente, at vores lokalområde skal genopfinde sig selv og at vi skal fokusere på natur, nærmiljø, fællesskab og lave små projekter for hyggelige landsbyrum i nærområdet, f.eks. omkring stationen eller brugsen. Desuden skal vi værne om vores gode landbrugsområder og vores høje kvalitet af landbrugsprodukter og fødevarer i nærområdet.

I debatten efter fremlægningen blev der opfordret til at kigge på cykelstien fra Søstrup til Holbæk og færdiggørelsen af ringvejen, så man som tilflytter nemt kan komme til de nye udstykninger. Derudover opfordredes byrådet til at støtte os i kampen for at få trafiksikret statsvejen fra Kvanløse til Igelsø (enten ved en ny vej eller ved etablering af cykelsti).

2) Lokalforums visioner for 2017
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– at fortsætte det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.

Michael Kringelhede fortalte om:
Hvordan vi arbejder for at bevare genbrugspladsen. At vi ønsker at involvere unge mere i arbejdet med den politiske proces i at være et lokal fællesskab og område, hvad vil de unge gerne have i deres nær område. At der ved at bakke op om en dagligvare kæde kunne skabes mere lokal handel.

Rikke foreslog, at man tager ud og får 10 min i start eller ende af de unges fritids aktiviteter og forklare om hvad vi godt kunne tænke os fra dem. De unge tager ikke til vores møder fordi der ikke kommer andre de kender.

Jens fortalte om genbrugspladsen at Fors har haft indkaldt alle lokalområderne til møde omkring hvordan genbrugspladserne kunne bruges mere og bedre. Konklusionen på møderne blev, at udbuddet burde udvides og åbningstiderne forøget, eventuelt ved ubemandede pladser.

Efterfølgende har Fors lagt op til at Jernløse genbrugsplads skal være ubemandet, døgnåbent og kun til haveaffald. Vi mener at genbrugspladsen i Jernløse er brugervenlig og godt besøgt og vi ønsker at bevare den som en fuld genbrugsplads, og ikke kun til haveaffald.

3) Generalforsamling

a) Valg af dirigent: Henrik Mosbæk
b) Valg af referent: Michael Kringelhede
c) Bestyrelsens beretning: Se nedenfor
d) Regnskab: Se nedenfor
e) Indkomne forslag: Ingen
f) Valg: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm og Henning Kronby blev genvalgt sammen med Chris Frøslev og Steen Bech. Jens E. Jørgensen blev genvalgt som suppleant.
g) Budget for det kommende år: Det blev besluttet, at bestyrelsen varetager økonomien for det kommen år.
h) Eventuelt: Det blev foreslået at genetablere en flagalle på Hovedgaden samt at overveje at annoncere lokalforumsmøder eller eventuelt blot generalforsamlingen i avisen (eller at husstandsomdele opslag omkring møderne). Bjarne Jensen fra Superfrost tilbød, at Superfrost gerne vil være med til at finansiere en flagalle, hvis vi kan finde nogen som vil stå for opsætning af flagalleen ved passende lejligheder.

4) Dagligvarebutik ved motorvejen
Efter en god debat blev der vedtaget, at der lokalt er bred opbakning til, at lokalforum arbejder videre for, at der etableres detailhandel i forbindelse med motorvejstilslutningen. Ingen stemte imod forslaget.

Bestyrelsens beretning
Så er det første år gået som forening i vores Lokalforum. Der har i det forgangende år været mange små og store opgaver.

Vi lagde året ud med at lave vores lokalforum om fra en flad struktur til en forening med en bestyrelse. Dette gav nogle gode diskussioner om hvordan vedtægterne skulle indrettes og om vi overhovedet skulle lave os om til en forening. Men jeg vil sige, jeg synes det endte med et godt resultat. Jeg kan jo så efterfølgende erfare at man fra Holbæk Kommunes side samtidigt ønsker at alle lokalfora bliver til foreninger, da der er noget lovgivningsmæssigt, der gør at hvis man skal ha tilskud, så skal man være en forening. Så vi kan prale af at vi er på forkant med fremtiden.

Vores fokus har det lille forgangende år der er gået, været:
1. Motorvejens forlængelse og Ringvejens færdiggørelse
2. Supermarked ved den nye afkørsel fra motorvejen, som vi skal tale om senere
3. cykelstien fra Søstrup til Holbæk
4. genbrugspladsen i Virkelysts overlevelse
5. Støtte op om de lokale foreninger, herunder Regstupspejdernes projekt Grønne Hjerte og Fællesdagen.
6. Nye udstykninger af parcelhusgrunde i vores lokalsamfund ved Ringvejen.

Motorvejen er ved at gå i gang og vi glæder os til at se resultatet af projektet og håber Holbæk Kommune har penge til at lave ringvejen færdigt.

Vi har arbejdet hårdt på at få et nyt supermarked til vores område og vi synes alle i bestyrelsen at det vil give et løft til hele vores område med en ny indkøbsmulighed.

Cykelstien fra Søstrup til Holbæk, var der allerede en gruppe af borgere der havde taget fat på og vi har i Lokalforum deltaget i deres møder og bakket op om deres projekt, som vi synes Holbæk Kommune bør prioriterer højt og bakke op om, da det er en farlig vej at cykle på og desuden en skolevej til alle ungdomsuddannelserne i Holbæk.

Genbrugspladsen i Virkelyst er til stadighed til diskussion hos Fors, men vi er inde i en positiv dialog med dem vedr. argumentering for at lade Kommunes BEDST fungerende genbrugsplads forblive. Vi har så sent som i sidste uge været i dialog med Fors om vores gode genbrugsplads.

Alle vores lokale foreninger som gør et super godt arbejde for vores lokalområde, var initiativtager til en fællesdag i august måned. Vi var i lokalforum inde og støtte op om dette projekt både mentalt og økonomisk og vi synes det var et super resultalt der kom ud af det og håber meget at de vil gentage succesen.

Restrupspejdernes Projekt Grønne hjerte og deres udvidelse med en Shelterplads løb ind i lidt problemer med kommunen, men efter en god dialog, ser det ud til at alt flasker sig og at vi alle kan glæde os til en grøn oase midt i byen.

Skiltene på den private udstykning for enden af Ringvejen er endelig kommet op og vi glæder os til at se dem blive revet væk, så vi kan få nye borgere til byen, forhåbentlig til gavn for vores lidt halvtomme børnehaver.

Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for et super godt stykke arbejde i det forgangende lille år der er gået. Jeg synes det har været en rigtigt foretagsom bestyrelse, som er kommet langt med vores mål, og jeg glæder mig til at forsætte det gode arbejde sammen med jer.

Jeg vil også takke Leif “Luffe” Johnsen for hans engagement i vores bestyrelse og i det hele taget i vores lokalsamfund. Jeg håber meget at vi må blive ved med at trække på dig, når behovet stiller sig.

Regnskab
Primo saldo: 11.175 kr.
Tilskud fra kommunen: +28.000 kr.
Annoncering: -2.600 kr.
Forplejning til møder: -5.235 kr.
Diverse: -2.000 kr.
Grønne Hjerte: -14.000 kr.
Sankt Hans Regstrup: -3.000 kr.
Sankt Hans Kvanløse: -1.500 kr.
Fællesdag: -3.000 kr.
Ultimo saldo: 7.840 kr.

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Genbrugspladsen
Vi har været til møde med Fors d. 23. august og alle indbudte borgere var meget positive over for bevaring af alle genbrugspladser i kommunen samt eventuelt etablering af flere genbrugspladser, f.eks. i Svinninge.

Fors er åbne for alle forslag men konkluderede ikke noget på mødet. Jens er i dag til opfølgende møde i dag.

3. Medborgerhus m.m.
Ole Hansen udtrykte ved vores seneste lokalforumsmøde interesse for at hjælpe med opstart af et medborgerhus i Regstrup.

Vi vil på Oles opfordring arrangere et møde med Kristian Nabe Nielsen (chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune) for at aftale hvordan vi kommer i gang.

4. Kommende møder
Kommende lokalforumsmøder:
– Tirsdag d. 24. januar 2017
– Torsdag d. 1. juni 2017
– Generaforsamling tirsdag d. 31. oktober 2017.

Kommende bestyrelsesmøder:
– Tirsdag d. 8. november 2016
– Torsdag d. 5. januar 2017
– Onsdag d. 8. marts 2017
– Tirsdag d. 16. maj 2017
– Onsdag d. 23. august 2017
– Tirsdag d. 3. oktober 2017
– Onsdag d. 8. november 2017

5. Dagsorden for generalforsamling
Vi afholder lokalforumsmøde efterfulgt af generalforsamling mandag d. 31. oktober.

Dagsorden for lokalforumsmødet:
1. Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
2. Lokalforums visioner for 2017
Vi har planer om at arbejde for:
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews med vores lokale politikere
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– samtidig med at vi fortsætter det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.
3. Generalforsamling
4. Lokalplan for detailhandel ved motorvejstilkørslen
Lokalforum ønsker at ansøge Holbæk Kommune om ny lokalplan for butikker i forbindelse med tilslutningsanlægget til motorvejen.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforum
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Budget for det kommende år.
8. Eventuelt – her kan intet vedtages.

6. Sociale arrangementer
Foreningernes dag var en succes med godt vejr og mange fremmødte.

Lokalforum roser brugerrådet for et godt anlagt arrangement og vi forventer at deltage igen til næste år.

Regstrup spejderne forventer at holde åbning af Grønne hjerte i forsommeren 2017.

7. Nyt fra Holbæk kommune/byråd
Intet nyt.

8. Eventuelt
Hjertestarter: Åvang og Skovvejens skole har spurgt lokalforum om vi vil dække driftsudgifterne til hjertestartere. Bestyrelsen mener ikke at vi kan love at dække driftsudgifter, da vi ikke kender vores økonomi fra år til år og vi vil hurtigt udhule lokalforums budget hvis vi påtager og faste udgifter.

Skvulp festivallen ønsker at komme ud i vores lokalområdet og oplyse om festivallen. Vi inviterer dem med til lokalforumsmødet i januar.