Bestyrelsesmøde 3. oktober 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Genbrugspladsen
Lokalforum har opfordret genbrugspladsen til bedre skiltning ved de containere hvor folk ofte aflevere affaldet forkert.

Der har i selvbetjeningspladsens første år været markant flere besøgende og blevet afleveret mere affald en tidligere.

3. Møder imellem lokalfora
Den 29. september var vi til Lokallistens møde i Mørkøv omkring hvordan vi som lokalfora kan blive bedre til at samarbejde imellem lokalområderne og gøre de små byer stærkere.

I Merløse var vi til inspirationsmøde og netværksmøde d. 24. september omkring “Meget mere Merløse” omkring hvordan de har fundraiset og skabt lokale projekter.

Vi har været til Frivillig Fredag d. 28. september på Elværket sammen med badmintonklubben, hvor formålet var at hylde de frivillige kræfter i lokalområderne i kommunen og skabe netværk imellem de frivillige. Jernløse Badmintonklub var nomineret i kategorien “fantastiske fællesskaber”

4. Fællesdagen
Vi havde en god fællesdag d. 2. september. I evalueringen blev det aftalt at der er brug for 6 frivillige til at hjælpes om, at arrangere dagen til næste år, så arbejdet kan fordeles imellem flere kræfter.

Hvis man ønsker at være med kan man kontakte Charlotte på 20861200.

5. Biogasanlæg
Vi tager biogasanlægget som hovedpunkt på næste lokalforumsmøde.

6. Lokalforumsmøde og generalforsamling

Dagsorden til lokalforumsmødet:
1) Generel orientering fra lokalforum:
– Genbrugspladsen
– Flagalle
– Grønne Hjerte
– Motorvej
– Cykelsti til Tingtved
– Foreningerne overtager styring af hallen
2) Biogasanlæg
3) Eventuelt
4) Generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup
5) Generalforsamling i Flagallé 4420Regstrup

7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 22. august 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Fællesdag
Der er fællesdag d. 2. september og vi arbejder for at få det sidste på plads til arrangementet.

3. Genbrugsplads
Der var møde d. 3. juli omkring vores selvbetjeningsplads og Fors er generelt tilfredse med sorteringen.

Folk er blevet bedre til at lade være med at aflevere miljøfarligt affald.  Men ved sidste gennemgang var der asbest i de forkerte containere og madrester i brændbart.

Fors har ringet til omkring 100 personer, som ikke har sorteret korrekt og de fleste kommer og rydder op når de bliver kontaktet.

Fors planlægger at fortsætte pladsen som selvbetjeningsplads. Affaldsmængden der bliver afleveret er fortsat stigende.

4. Flagalle
Flagalléen kommer op til fællesdagen.

Når kommunen har godkendt de sidste placeringer kommer vi op på 120 flagstænger i alt i flagalleen i Regstrup.

Det koster 1.000 kr. i startgebyr og 10 kr. pr. flag at få sat flagalléen op. Se mere på flagalle4420regstrup.dk.

5. Økonomi
Der er 10 mio. kr. i puljen til udvikling af lokalområderne.

Vi afventer kriterierne for ansøgninger til puljen.

6. Tryghedsambasadør
Vi har p.t. ikke nogen kandidat fra lokalområdet.

7. Tilflytter adresser
Kommunen sender en invitation ud til alle tilflyttere fra det seneste år. 

8. Cykelstigruppen
Lokalforum støtter cykelstigruppen med 1.000 kr. til eventet d. 27. august i svinget i Tingtved.

9. Bredbånd
Regstrup og Kundby kan søge om medfinansiering af fibernet via bredbåndspuljen.

10. Skal vi søge om at få et Kommunalbestyrelsesmøde til Regstrup i 2019
Vi ansøger kommunalbestyrelsen om at afholde et af de 3 bestyrelsesmøder, som er planlagt til at skulle afholdes udenfor Holbæk i 2019, bliver afholdt i Regstrup.

Steen og Henning lægger en plan og indsender en ansøgning.

11. Eventuelt
Jens har repræsenteret lokalforum til Skovvejens skoles læringsbazar i started af august.

Frivillighedsrådet har inviteret lokalforum til at deltage til med 12 repræsentanter fra lokalområdet til Frivillig Fredag 2018 d. 24. september. 

Vi har fået ny fællesskaber for Regstrup området: Mette Bruun Pedersen.

Vi forsøger at etablere et fundraiser kursus for foreningerne i Regstrup.

Lokalforumsmøde 30. maj 2018

LokalForum 4420Regstrup afholder lokalforumsmøde i Nr. Jernløse onsdag d. 30. maj 2018 kl. 19-21.

Mødet afholdes på Skovvejens Skole i Nr. Jernløse, Gl. Skovvej 150B.

Dagsorden

  • Velkomst
  • Lars Qvist, Lokallisten, Formand for udvikling af lokalområder
  • Tryghedsambassadør v/politiassistent Jørgen Nordlund
  • Flagallé v/Chris Frøslev
  • Grønne Hjerte v/Jimmy Singerholm
  • Lykkegard: Hvad skal der ske med den gamle skole i Nr. Jernløse v/Pernille Brandt
  • Eventuelt

Bestyrelsesmøde 15. maj 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Ny hjemmeside
Sten arbejder på det sidste af hjemmesiden. Han koordinerer med Chris med hensyn til flytning.

3. Lokalforums rolle til Fællesdag
Charlotte indkalder til møde med de andre foreninger.

4. Evaluering af møde med Brian Ahlkvist
Alle synes at det var et rigtig godt møde.

5. Læringsbasar
Der afholdes læringsbasar d. 8. august 2018 på Skovvejens skole. Steen deltager, eventuelt sammen med Jens.

6. Biogasanlæg
Dem der har tid og lyst tager med til Fyn og derefter debatteres det videre.

7. Foreningshus, Den gamle skole, Ungdomsklub, Udstykninger og alt det andet

8. Lokalforumsmøde d. 30-05-2018
Vi inviterer Lars Qvist fra Lokallisten.
Jørgen Nordlund fortæller om tryghedsambassadør.
Chris fortæller om succesen med Flagallén.
Jimmy fortælller om status på Grønne Hjerte.
Lykkegard kommer og fortæller om deres planer med den gamle skole i Nr. Jernløse.

9. Eventuelt
Chris og Jimmi arbejder på velkomstarrangement for nye beboere.

Bestyrelsesmøde 14. marts 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Evaluering af lokalforumsmøde
Mødet var blevet lidt “tørt” i indhold og fremlæggelser. Generelt er vi tilfredse med både, at have politik, lokale virksomheder og lokalforums arbejde med på dagsordenen.

Men vi skal overveje om vi kan have emner med, som rammer en lidt bredere interesse.

3. Ny struktur. Flere små undergrupper til vores bestyrelse?
Projekter vi arbejder på i øjeblikket (og hvem som er ansvarlig for det i Lokalforum):
– Fors: Jens
– Fællesdag: Peter
– Motorvej: Michael
– Supermarked: Michael
– Foreningshus: Charlotte
– Nyankomne: Chris og Jimmy
– Flagalle: Chris
– Brugerråd: Peter
– Hjemmeside: Steen
– Infoskærm: Steen
– Udstykninger: Chris og Jens?

4. Ny hjemmeside
Vi har skiftet til nyt webhotel

5. Flagalle
Flagene er kommet hjem, traileren er leveret og rørene til flagstængerne er sat i jorden. Flagstængerne skal gøres klar med knopper og snore. Målet er at flagalléen åbner i løbet af foråret.

6. Udstykning, veje, fodboldbane
Byggemodningen af udstykningen ved Holløsevej er sendt i licitation (for byggeri af de første 10 huse).

Der er en ny tidsplan for motorvejen, hvor stykket fra Skovvejen til Gl. Skovvej først bygges i sommeren 2019.

7. Fællesdag
Datoen bliver formentlig ændret til 1. september. Der ledes efter et loaklt band, som kan spille til fællesdagen.

8. Tryghedsambasadør
Politiet søger fortsat efter en tryghedsambassadør i vores lokalområde.

Vi vil forsøge at invitere dem til et lokalforumsmøde og fortælle om indsatsen.

9. Fors
Søren arbejder fortsat for at få indsigt i og indflydelse på Fors arbejde.

Selvbetjeningspladsen skal revurderes til august for at vurdere, om pladsen skal forsætte som selvbetjeningsplads.

10. Fjernvarme i Regstrup/Nr. Jernløse
Kommunen arbejder på at etablere fjernvarme i Regstrup. Vi er skeptiske overfor for økonomien i projektet.

11. Stafet for livet
Vi søger efter, om der er nogen i Regstrup som ønsker at arrangere Stafet for livet i Regstrup.

12. Evenuelt
kvanlose.dk kan man læse om et et rejseforedrag d. 23. marts, affaldsindsamling d. 22. april, loppemarked d. 5. maj og Skt. Hans d. 23. juni.

Henning vil gå i dialog med miljøministeriet omkring forurening af grundvandet fra den gamle losseplads ved rundkørslen, hvor der er blevet fundet olieforurening i forbindelse med et ødelagt drænrør ved motorvejsbyggeriet.

Lokalforumsmøde 31. januar 2018

Velkomst
Peter bød velkommen til de 55 fremmødte til mødet i Søstrup, herunder Karen Thestrup Clausen og Charlotte Nielsen fra byrådet.

Lidt om Lykkegard
Pernille og Stian fortalte om Lykkegard, som startede i 2012 i den gamle smedie i Trønninge med en målsætning om at gøre en forskel for unge mennesker, som har brug for et sted at være.

Da Lykkegard voksede ud af lokalerne flyttede de til Søstrup for 3 år siden. For et år siden tilkøbte de missionshuset og har i alt nu 33 pladser og rigtig meget at lave. Lykkegard har i dag 40 fuldtidsansatte på 5 afdelinger her i Søstrup.

Opholdsstedet er hovedsageligt for unge mennesker (i øjeblikket er beboerne fra 6 til 18 år) med ADHD eller autisme, som kommer fra kommuner fra stort set hele landet. De bor her enten fuld tid eller som aflastning. Der er ikke skole/undervisning på stedet.

Lykkegard vil meget gerne være en del af lokalsamfundet og alle er velkomne til at henvende sig med med ris eller ros eller for at vende eventuelle problemer eller bekymringer.

Lykkegard planlægger at holde et åbent hus på et senere tidspunkt, hvor man kan komme ind og se lokalerne (dog ikke boligerne, da det jo er et privat hjem).

Enhedslistens visioner for Regstrup Lokalområde v/Karen Thestrup Clausen
Karen er skolelærer og bor i Skamstrup og har været lærer på Sdr. Jernløse skole (da den var kommunal), Stigs Bjergby skole og er i dag lærer på Jyderup skole. Karen sidder på 2. periode i mokkunalbestyrelsen, i dag i Klima og miljø udvalget og økonomiudvalget og i sidste valgperiode også i udvalget for Læring og trivsel.

Enhedslisten har ikke en decideret vision for de enkelte lokalområder, men vil meget gerne arbejde for at LokalForum 4420Regstrups slogan kommer til at gælde for hele kommunen: Et grønt sted at bo.

Der skal være infrastruktur, sikre skoleveje, skoler og indkøbsmuligheder i alle lokalområderne, at lokalfora bliver taget med på råd i alle beslutningerne i kommunen og at høringsperioder rent faktisk er lange nok til, at alle har tid til at give høringssvar. Derudover skal høringssvarene rent faktisk tages i betragtning når kommunen skal tage beslutninger.

Enhedslisten mener, at det er vigtigt, at vi i lokalområderne i forhold til kommuneplanen både arbejder for at der bliver planlagt boliger og erhverv i lokalområderne og samtidig husker at være opmærksomme på, at der ikke bliver planlagt for mange udstykninger og store butiksområder i Holbæk by.

Enhedslisten mener, at vi skal arbejde mere for bevaring af naturen blandt andet ved helt at udfase round-up helt i kommunen, satse mere på økologi i butikker og institutioner og støtte landbruget i omlægning til økologisk landbrug af hensyn til vores drikkevand. Det er planen at alle drikkevandsboringer i Holbæk kommune skal tjekkes for at kende udfordringens størrelse og så der kan laves handlingsplan for de steder hvor der er problemer. Henning Kronby gjorde opmærksom, at det ville være en god idé at starte med at rense den gamle losseplads ved rundkørslen på Skovvejen inden forureningen trænger ned i drikkevandet.

Det er et mål at 50% af al mad der produceres i de offentlige køkkener i Holbæk kommune skal være økologisk. Enhedslisten mener ikke, at der er nogen grund til at placere store fødevarebutikker i Mega Centeret når nu vi har så gode dagligvarebutikker i alle lokalområderne.

Enhedslisten mener, at der er blevet sparet for meget på socialområdet og specielt på skoleområder igennem de sidste mange år og er ked af at 33% af alle skoleelever i Holbæk kommune går i privatskole (hvilket er det højeste på Sjælland).

Enhedslisten vil gerne arbejde for flere cykelstier i Holbæk kommune, men selvom det er en meget farlig cykelvej mener enhedslisten ikke at cykelstien fra Søstrup til Tingtved er den cykelsti, som bør have højest prioritet.

Enhedslisten ønsker, at kommunen vedtager, at der ikke må lukkes skoler i Holbæk kommune så længe der er mindst 50 elever på skolen.

Kommuneplan 2017 med fokus på vores lokalområde
Per Fynbo fra Dialog Holbæk (Lokalforum for Holbæk By) fortalte, at der er møde på Elværket på tirsdag omkring Dialog Holbæks høringssvar til Kommuneplanen.

Planlægger fra Holbæk kommune Else Nørgaard og leder for afdelingen Plan og åbent land Lotte Højgaard fortalte om Kommuneplanen.

En kommuneplan er en langstrakt proces som startede i 2016 og kommunen forsøger at indarbejde så mange forslag og kommentarer som muligt i kommunens overordnede plan. Else roste LokalForum 4420Regstrup for vores aktive deltagelse i forhold til at indsende forslag til kommuneplanen. LokalForum har ønsket flere boligområder, erhvervsområde omkring motorvejstilslutningen og et større område reserveret til skole og sport.

I kortet i kommuneplanen er der nogle fejl i kortet i Regstrup som bliver rettet: Rundkørslen er fjernet, Gl. Skovvej er ved en fejl ført fra skole og direkte til motorvejstilslutningen. De fejl vil blive rettet i kommuneplanen. Kommunen etablerer 2 nye boldbaner, som erstatning for de 2 boldbaner, som vil blive nedlagt når Ringvejen bliver bygget færdig.

Ønsket om ekstra boligområder i Regstrup er ikke blevet efterkommet fordi det vurderes, at det ikke er forventet at der vil blive behov for så mange boliger indenfor de næste 12 år (og der må ikke planlægges områder for en længere tidsperiode i en kommuneplan).

Kommuneplan er elektronisk og kan ses på kommuneplan2017.holbaek.dk hvor man på forsige kan søge frem hvad der gælder i kommuneplanen for de enkelte ejendomme og matrikler i kommunen.

Kommuneplanen gælder for 12 år og revideres hvert 4. år. Den er vejledende og der er ikke handlepligt for kommunen i forhold til lokalplanens indhold, men der skal tages hensyn til lokalplanens indhold når der skal gives byggetilladelser og landzonetilladelser.

Lokalforums orientering omkring genbrugspladsen, flagalléen, motorvejen m.m.
Jens fortalte, at vores genbrugsplads har i perioden august til december har været 2.500 besøgende mere i 2017 end der var i 2016. Vi er glade for, at genbrugspladser har åbent hele dagen alle dage.

Men det er vigtigt, at der bliver sorteret korrekt. Der må ikke komme metal i brændbart og der må ikke komme plastiksække i beholderen til murebrokker. Vi betaler selv for driften af genbrugspladsen over skatten og værdien af en containers indhold falder hurtigt med 5.000-10.000 kr. hvis den ikke er sorteres korrekt.

Det er vigtigt, at vi værner om vores plads og hjælper hinanden med, at der bliver sorteret korrekt, så vi har en success når danmarks eneste ubemandede genbrugsplads skal evalueres i august 2018.

Chris fortalte, at bestyrelsen i flagalléen arbejder på, at etablere flagstænger på højre side af vejen på dele af Hovedgaden, Gl. Skovvej og Hanerupvej. Indtil videre er ca. halvdelen af pengene til flagalléen samlet ind, herunder fra 50 borgere som støtter med 250 kr. årligt. De første 75 flagstænger forventes etableres i foråret og så går vi efter at få indsamlet de sidste 100.000 kr. til at etablere resten af flagalléen.

Man kan melde sig ind i foreningen på flagalle4420regstrup.dk

Michael fortalte kort om motorvejen, hvor der de næste 6-9 måneder vil være en midlertidig fra fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, så der er plads til at bygge motorvejsbroen på Holbækvej.

<billede>

Dette kort viser, hvordan projektet forventes at se ud ved udgangen af 2018. Den resterende del af motorvejen vil blive bygget efterfølgende og forventes færdig i efteråret 2019.

Udfordringer for nye byggegrunde i Regstrup
Søren fortalte om byggegrundene ved Ringvejen og Holløsevej. Det er et område med 3 ejere: en del er privatejet, en del er ejet af kommunen og den sidste del er ejet at kirken.

Det er en udfordring for dette område, at lokalplanen kræver nogle dyre løsninger for vej, kloak, vand og el som er svære at etablere uden at involvere alle 3 matrikelejere.

Eventuelt
Politiet eftersøger kræfter til at være politiets lokale kontaktperson i vores lokalområde. Hvis nogen skulle være interesseret er i velkommen til at kontakte politiet eller bestyrelsen i LokalForum på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Interessekonflikt for formanden
Bestyrelsen mener ikke at det er et problem, at formanden også sidder i byrådet. Der er fuldt opbakning  fra hele bestyrelsen.

3. Ny hjemmeside
Vores hjemmeside skal flyttes til domænet lokalforum4420regstrup.dk. Michael og Steen sørger for at flytte siden og sikre at e-post både til @lokalforumregstrup.dk og @lokalforum4420regstrup.dk kommer frem til de samme personer.

Hjemmesiden skal udbygges med links til de lokale foreninger, skole og virksomheder.

4. Flagalle
Der er nu 50 personlige medlemmer og 15 sponsorer i forengen. Man kan melde sig ind på flagalle4420regstrup.dk/bliv-medlem.

5. Økonomi
Der er 10.000 i kassen inden tilskud fra kommunen for 2018.
Lokalforum har valgt at støtte Åvang med 1.000 kr. til at stemme klaveret.

6. Oprydningsdag
Regstrup spejderne sørger for at Regstrup deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Se mere på spejdernes facebook side eller på www.affaldsindsamlingen.dk.

7. Tilflytter adresser
Henning undersøger om vi kan få en liste over hvem der er flyttet til lokalområdet i løbet af året, så vi kan afholde et årligt velkomstarrangement for tilflyttere.

8. Lokalforumsmøde d. 31. januar 2018 i Søstrup
Lokalforumsmødet afholdes denne gang i Søstrup på Lykkegard. Lykkegard får tid til at fortælle om deres opholdsted og aktiviteter.

Vi har inviterer Enhedslisten til at fortælle om deres arbejde for Regstrup lokalområdet og derudover vil vi have et oplæg omkring vores lokalområde i Kommuneplan 2017 (som er i høring indtil d. 26. februar 2018).

9. Eventuelt
Der er nu knap 3.000 tilmeldt vores selvbetjeningsplads og der bliver afleveret mere affald end førhen.

Bestyrelsesmøde 8. november 2017

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Konstituering samt opfølgning og fordeling af opgaver
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Kronby, Charlotte Sørensen
Suppleant: Jens E. Jørgensen

Fordeling af opgaver:
Charlotte: Foreningshus
Chris: Flagallé, boformer og tilflyttere
Jens: Genbrugsplads
Steen: Lys på stien, aktivitetsudstyr langs åen, cykelsti og infoskærm
Michael & Henning: Motorvej og ringvej

3. Evaluering af lokalforumsmøde
Det var et godt møde med over 80 deltagere med nogle gode emner på dagsorden, men et lidt presset program.

Der var problemer med lyden. Vi undersøger om vi kan få indkøbt en håndfri mikrofon til næste møde.

4. Kommende møder
Næste møde skal holdes i Søstrup eller Sdr. Jernløse onsdag d. 31. januar 2018 og derefter onsdag d. 30. maj 2018. Næste generalforsamling afholdes onsdag d. 24. oktober 2018.

Bestyrelsesmøderne i 2018 afholdes tirsdag d. 9. januar, onsdag d. 14. marts, onsdag d. 16. maj, onsdag d. 22. august, onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november.

5. Sociale arrangementer
Lokalforum støtter Regstrup spejderne med 2.800 kr. til lys på Grønne Hjerte i forbindelse med julepynt.

Brugerrådet holder foreningerne dag igen i august 2018 og lokalforum regner med at deltage.

Chris sørger for, at vi også holder affaldsindsamling søndag d. 22. april i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Vi arbejder på at arrangere et årligt velkomstarrangement for nytilflyttere.

6. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ikke noget nyt.

7. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

Lokalforumsmøde 31. oktober 2017

Til stede var 75 personer inklusive Rasmus Brandstrup Larsen (V), Søren Harboe Rasmussen (V), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og Mogens Jensen (V) fra Holbæk kommunes byråd.

1) Velkomst
Peter Nilsson bød velkommen.

2) Rundvisning på skolen
Lone Frankel Goul viste rundt på den tilbygning på Skovvejens skole.

3) Liberal alliances visioner for Regstrup Lokalområde
Christian fortalt om LA’s visioner om at tiltrække arbejdspladser til de små lokalområder for at sikre en tilflytning i stedet for fraflytning fra lokalområder. Her er det vigtigt, at kommunen støtter de små virksomheder i lokalområderne og at vi som borgere støtter op om skolerne og børnehaverne i lokalområdet.

Der er mangel på plejehjemspladser i Holbæk og derfor er det vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at de ældre kan blive boende i eget hjem så længe som muligt. Der er i dag konkurrence både imellem provinskommunerne og lokalområder i kommunerne om at tiltrække vækst og tilflyttere. Derfor er det vigtigt, at vi i lokalområderne fokuserer på det vi er gode til.

Kommunen skal fokusere på at skabe gode betingelser for nye boligområder og erhvervsområder i lokalområdet, hvor der i Regstrup i den nye kommuneplan bliver udlagt et større erhvervsområde ved motorvejstilslutningen fordi der er gode betingelser for tiltrækning af erhvervsvirksomheder.

Som kommune skal vi strække os så langt som muligt og
Liberal alliance mener at vi blandt andet på skole- og institutionsområdet har centraliseret lidt for meget de seneste år. Det er vigtigt at give større beføjelser til de decentrale enheder og større muligheder for mere selvbestemmelser for at styrke de lokale institutioner. LA var også med til at sætte en stopper for skolelukninger og sammenlægninger.
LA vil arbejde for muligheden for at lokalområderne selv kan være med til at fordele pengene som bruges til f.eks. snerydning og rengøring og lokalområderne skal være med til at prioritere brugen af satspuljerne i lokalområderne.

Da kommunen ikke har for mange penge og derfor støtter LA tanken om medfinansiering så f.eks. foreninger og sportsklubber kan få støtte af kommunen hvis de også selv finansierer dele af projekter som f.eks. multihuset i Regstrup.

Regstrup har nogle særlige fordele og udfordringer. Det er en god forudsætning for vækst at der er let trafik til hovedstadsområdet og cykelafstand til Holbæk og udfordringer i form af at Holbæk ligger så tæt på at de unge mennesker let forsvinder fra det lokale foreningsarbejde fordi Holbæk og sportsbyen ligger så tæt på.

Derfor er det vigtigt at I lokalt i Regstrup fokuserer på hvad vi kan gøre for at fastholde de unge mennesker i sportsklubberne og foreningsarbejdet når de kommer i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne. Seneste prognose siger, at Regstrup vil have en af de laveste tilflytninger af de 17 lokalområder i de nærmeste år.

Kommunen har søgt vejdirektoratets indsatspulje om støtte til etablering af cykelstien fra Kvanløse til Tingtved. Hvis der kommer tilskud fra Vejdirektoratet så er der en god chance for at kommunen kan finde penge til cykelstien.

Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy Singerholm fra Regstrupspejderne præsenterede Regstrups grønne forsamlingshus i form af Grønne Hjerte delen, som nu er åbnet på Hovedgaden hvor der er aktivitetspæle til klatring og f.eks. til overnatning i 4 meters højde og bålhytte samt og en rulleruse som legeredskab.
Sammen med Grønne hjerte åbner spejderne også 1700 kvm naturområde forbindelse med shelterpladsen, hvor der er åbent for alle og giver mulighed for fællesskab i nærområdet.

Området er åbent for alle og vi håber at lokalområdet vil støtte op omkring brugen af området.

De næste arrangementer på Grønne hjerte er:
Regstrup spiser sammen d. 9. november kl. 17:30 til 20:00 i samarbejde med Nordeafonden og folkebevægelsen imod ensomhed.
Julehygge og rejsegilde for bålhytten d. 16. december kl. 13-15.

Schoeller Plasts fremtidsvisioner
Schoeller Plast har eksisteret i Regstrup siden 1965 og producerede de første ølkasser i 1966 og har levet godt af det i mange år. Salget af ølkasser er desværre nedadgående på grund af salget af dåser. Derfor nytænker Schoeller Plast og kigger på nye markeder.

Schoeller Plast er familieejet og har i dag 3. generation bag roret. Der omsættes i dag for ca. 700 mio. euro og har ca. 3.000 ansatte og har repræsentation og produktion i ca. 50 lande. Heraf er der 45 ansatte i Regstrup.

Schoeller plast har i dag en automatiseret produktion med brug af robotter, men har også brug for lokale medarbejdere. Fokus for Schoeller er samarbejde med kunder, åbent sind og konstruktiv dialog. Der tænkes i nye og innovative løsninger til gensidig gavn for kunder og miljø. Schoeller er startet med at bygge ølkasser som kan holde i over 40 år og har viderebygget tanker og arbejde i dag meget med genbrug af materialer og arbejder for mindre forbrug af råvarer og miljøvenlig produktion.
Schoeller producerer f.eks. plastpaller, affaldssystemer, designer produktioner, stole og transportkasser.

Schoeller har købt en virksomhed i Kalundborg og flytter produktionen fra Kalundborg til Regstrup i den nærmeste fremtid. Indtil videre kræver det ikke en tilbygning.

Schoeller ønsker at vækste, men ikke hurtigere end at virksomheden kan bære det. Schoeller ønsker lokal produktion og vil hellere producere i Regstrup end i Kina.

Jernløse Ubemandet genbrugsplads
Jens fortalte at samarbejder med Fors går fremragende og genbrugspladsen er blevet en stor succes. Der er 2.200 tilmeldte og i de 3 første måneder har der været 9.254 besøgende i forhold til 8.917 besøgende i samme periode sidste år.

Det er en fremgang i besøgstallene og det er godt. Hvis man har problemer på pladsen kan man ringe til Fors og den mulighed er blevet brugt 153 gange de første 2 måneder. Spørgsmålene går som regel på hvordan man skal sortere.

Det har været nødvendigt at ringe til 12 borgere som har sorteret forkert og et enkelt tilfælde af tyveri. Der sorteres ikke dårligere end der blev dengang pladsen var bemandet.

Vi har allerede nu bevist at den ubemandede plads er en succes og vi forventer at succesen fortsætter i 2018.

Valg til bestyrelsen i Fors
Søren Rasmussen fortalte at lige efter kommunalvalget er der valg til Fors bestyrelse, hvor der skal vælges 2 borgerrepræsentanter.

Vi skal påvirke systemet indefra og forsøge at gøre affaldshåndteringen billigere i form at stordriftsfordele og forsøge at undgå at Fors vokser ud af vores lokalområde og flytter arbejdspladser væk.

Vi skal arbejde for at bevare de lokale løsninger og vores lokale genbrugsstation.

Gå ind på Fors.dk og klik “Kundevalg 2017” og stem på Søren Rasmussen. Der kan stemmes i perioden 27. november til 4. december.

Kalundborgmotorvejens 2. etape
Først bliver stykket fra Sdr. Jernløse til der hvor motorvejen krydser den nuværende Skovvej lidt øst for rundkørslen bygget. Denne etape (inkl. tilslutningsanlægget) forventes åbnet i efteråret 2018 (hvor man dog kun må køre 80 km/t).

Derefter bliver det resterende stykke bygget og forventes åbnet i efteråret 2019, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t.

I starten af 2018 vil der blive etableret en midlertidig vej fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, som man skal køre på imens broen hvor Holbækvej føres over motorvejen bliver bygget.

Generalforsamling i LokalForum 4420Regstrup
Se referatet under Generalforsamling 31. oktober 2017.

Generalforsamling 31. oktober 2017

1) Valg af dirigent
Christian Ahlefeldt-Laurvig blev valgt som dirrigent.

2) Bestyrelsens beretning v/formanden
Så er endnu et år gået i Lokalforum. Det har været et spændende år hvor vi
har, måtte lave vedtægtsændringer og oprette bankkonto, fordi kommunen forlangte det. Det gav nogle diskutioner frem og tilbage, men endte med et godt resultat.

Jens Jørgensen og undertegnede har brugt rigtigt meget tid og kræfter på at kunne bevare vores genbrugsplads. Man ønskede fra Fors side at ændre
strukturen af genbrugspladser og vi fornemmede at det ville medføre en
lukning af vores genbrugsplads her i byen.

Men ved gennemregning af Fors´s tal, en del omtale i pressen og gode
konstruktive forslag fra vores side, endte det med den super gode løsning, som efter min mening er den bedste genbrugsplads i kommunen.

Jeg vil den forbindelse gerne sige rigtigt stor tak for den store indsats som Jens Jørgensen har gjort for dette projekt.

Flagalleen er ved at blive slået i gang, men det vil i høre lidt om om lidt.

Der er arbejdet videre med projekt fælleshus til foreningerne i byen. Men jeg må erkende at det er op ad bakke da kommunen fattes penge og der
tilsyneladende er nogle andre byer der skal ha først…. Selv om de har i
forvejen og vores foreninger ingen ting har.

Motorvejen er jo noget der har fyldt de sidste par år og Michael Kringelhede og Henning Kronby, har kæmpet for at få den bedste løsning. Det er ikke helt lykkedes og den farlige afslutning ved Knabstrup er der heller ikke fundet en løsning på. Men jeg ved de kæmper videre og vi håber på et godt resultat.

Vi har arbejdet på at få gang i udstykningerne ved Ringvejen og Holløsevej, og håber stadig på at der kommer gang i dette i det forgangene år.

Vi har i det forgangene år været med til at støtte op om en fornyelse af
hjertestartren ved hallen og en hjertestarter ved brugsen, som vi håber snart kommer op. Der er mange borgere der føler sig mere trygge med en
hjertestarter i nærheden.

Til sidst vi jeg gerne sige en stor tak til hele bestyrelsen for den indsats de har gjort igennem året og en særlig tak til Helle Wendelboe som stopper i
bestyrelsen. Hun har i mange år stået i spidsen for vores lokalforum og har nu valgt at trække sig da hun har fået nyt arbejde, som ikke er foreneligt med aftenmøder. Tak Helle for din indsats.

3) Fremlæggelse af regnskab
Revisor har godkendt regnskabet.

Årsregnskab 2017
Tilskud fra kommunen +27.170,00 kr.
Donationer – 1.330,00 kr.
Møder -1.328,80 kr.
PR/Annoncer -4.125,00 kr.
Kontor/div -300 kr.
IT/EDB -116,60 kr.

Kassebeholdning +19.969,60 kr.

Tilsagn 2017/2018:
Flagallé 4420Regstrup 5.000,00 kr

4) Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg (jvf. § 5):
Valgt til bestyrelsen:
Peter Nilsson
Steen bech
Michael Kringelhede

Valgt som suppleant:
Jens E. Jørgensen

Valgt som revisor:
Keld Saxtoft

6) Eventuelt
Søren Rasmussen roste bestyrelsen gode arbejde og gode lokalforumsmøder.
Der blev foreslået medborgeraktier til etablering af et medborgerhus.