Lokalforumsmøde 31. januar 2018

Velkomst
Peter bød velkommen til de 55 fremmødte til mødet i Søstrup, herunder Karen Thestrup Clausen og Charlotte Nielsen fra byrådet.

Lidt om Lykkegard
Pernille og Stian fortalte om Lykkegard, som startede i 2012 i den gamle smedie i Trønninge med en målsætning om at gøre en forskel for unge mennesker, som har brug for et sted at være.

Da Lykkegard voksede ud af lokalerne flyttede de til Søstrup for 3 år siden. For et år siden tilkøbte de missionshuset og har i alt nu 33 pladser og rigtig meget at lave. Lykkegard har i dag 40 fuldtidsansatte på 5 afdelinger her i Søstrup.

Opholdsstedet er hovedsageligt for unge mennesker (i øjeblikket er beboerne fra 6 til 18 år) med ADHD eller autisme, som kommer fra kommuner fra stort set hele landet. De bor her enten fuld tid eller som aflastning. Der er ikke skole/undervisning på stedet.

Lykkegard vil meget gerne være en del af lokalsamfundet og alle er velkomne til at henvende sig med med ris eller ros eller for at vende eventuelle problemer eller bekymringer.

Lykkegard planlægger at holde et åbent hus på et senere tidspunkt, hvor man kan komme ind og se lokalerne (dog ikke boligerne, da det jo er et privat hjem).

Enhedslistens visioner for Regstrup Lokalområde v/Karen Thestrup Clausen
Karen er skolelærer og bor i Skamstrup og har været lærer på Sdr. Jernløse skole (da den var kommunal), Stigs Bjergby skole og er i dag lærer på Jyderup skole. Karen sidder på 2. periode i mokkunalbestyrelsen, i dag i Klima og miljø udvalget og økonomiudvalget og i sidste valgperiode også i udvalget for Læring og trivsel.

Enhedslisten har ikke en decideret vision for de enkelte lokalområder, men vil meget gerne arbejde for at LokalForum 4420Regstrups slogan kommer til at gælde for hele kommunen: Et grønt sted at bo.

Der skal være infrastruktur, sikre skoleveje, skoler og indkøbsmuligheder i alle lokalområderne, at lokalfora bliver taget med på råd i alle beslutningerne i kommunen og at høringsperioder rent faktisk er lange nok til, at alle har tid til at give høringssvar. Derudover skal høringssvarene rent faktisk tages i betragtning når kommunen skal tage beslutninger.

Enhedslisten mener, at det er vigtigt, at vi i lokalområderne i forhold til kommuneplanen både arbejder for at der bliver planlagt boliger og erhverv i lokalområderne og samtidig husker at være opmærksomme på, at der ikke bliver planlagt for mange udstykninger og store butiksområder i Holbæk by.

Enhedslisten mener, at vi skal arbejde mere for bevaring af naturen blandt andet ved helt at udfase round-up helt i kommunen, satse mere på økologi i butikker og institutioner og støtte landbruget i omlægning til økologisk landbrug af hensyn til vores drikkevand. Det er planen at alle drikkevandsboringer i Holbæk kommune skal tjekkes for at kende udfordringens størrelse og så der kan laves handlingsplan for de steder hvor der er problemer. Henning Kronby gjorde opmærksom, at det ville være en god idé at starte med at rense den gamle losseplads ved rundkørslen på Skovvejen inden forureningen trænger ned i drikkevandet.

Det er et mål at 50% af al mad der produceres i de offentlige køkkener i Holbæk kommune skal være økologisk. Enhedslisten mener ikke, at der er nogen grund til at placere store fødevarebutikker i Mega Centeret når nu vi har så gode dagligvarebutikker i alle lokalområderne.

Enhedslisten mener, at der er blevet sparet for meget på socialområdet og specielt på skoleområder igennem de sidste mange år og er ked af at 33% af alle skoleelever i Holbæk kommune går i privatskole (hvilket er det højeste på Sjælland).

Enhedslisten vil gerne arbejde for flere cykelstier i Holbæk kommune, men selvom det er en meget farlig cykelvej mener enhedslisten ikke at cykelstien fra Søstrup til Tingtved er den cykelsti, som bør have højest prioritet.

Enhedslisten ønsker, at kommunen vedtager, at der ikke må lukkes skoler i Holbæk kommune så længe der er mindst 50 elever på skolen.

Kommuneplan 2017 med fokus på vores lokalområde
Per Fynbo fra Dialog Holbæk (Lokalforum for Holbæk By) fortalte, at der er møde på Elværket på tirsdag omkring Dialog Holbæks høringssvar til Kommuneplanen.

Planlægger fra Holbæk kommune Else Nørgaard og leder for afdelingen Plan og åbent land Lotte Højgaard fortalte om Kommuneplanen.

En kommuneplan er en langstrakt proces som startede i 2016 og kommunen forsøger at indarbejde så mange forslag og kommentarer som muligt i kommunens overordnede plan. Else roste LokalForum 4420Regstrup for vores aktive deltagelse i forhold til at indsende forslag til kommuneplanen. LokalForum har ønsket flere boligområder, erhvervsområde omkring motorvejstilslutningen og et større område reserveret til skole og sport.

I kortet i kommuneplanen er der nogle fejl i kortet i Regstrup som bliver rettet: Rundkørslen er fjernet, Gl. Skovvej er ved en fejl ført fra skole og direkte til motorvejstilslutningen. De fejl vil blive rettet i kommuneplanen. Kommunen etablerer 2 nye boldbaner, som erstatning for de 2 boldbaner, som vil blive nedlagt når Ringvejen bliver bygget færdig.

Ønsket om ekstra boligområder i Regstrup er ikke blevet efterkommet fordi det vurderes, at det ikke er forventet at der vil blive behov for så mange boliger indenfor de næste 12 år (og der må ikke planlægges områder for en længere tidsperiode i en kommuneplan).

Kommuneplan er elektronisk og kan ses på kommuneplan2017.holbaek.dk hvor man på forsige kan søge frem hvad der gælder i kommuneplanen for de enkelte ejendomme og matrikler i kommunen.

Kommuneplanen gælder for 12 år og revideres hvert 4. år. Den er vejledende og der er ikke handlepligt for kommunen i forhold til lokalplanens indhold, men der skal tages hensyn til lokalplanens indhold når der skal gives byggetilladelser og landzonetilladelser.

Lokalforums orientering omkring genbrugspladsen, flagalléen, motorvejen m.m.
Jens fortalte, at vores genbrugsplads har i perioden august til december har været 2.500 besøgende mere i 2017 end der var i 2016. Vi er glade for, at genbrugspladser har åbent hele dagen alle dage.

Men det er vigtigt, at der bliver sorteret korrekt. Der må ikke komme metal i brændbart og der må ikke komme plastiksække i beholderen til murebrokker. Vi betaler selv for driften af genbrugspladsen over skatten og værdien af en containers indhold falder hurtigt med 5.000-10.000 kr. hvis den ikke er sorteres korrekt.

Det er vigtigt, at vi værner om vores plads og hjælper hinanden med, at der bliver sorteret korrekt, så vi har en success når danmarks eneste ubemandede genbrugsplads skal evalueres i august 2018.

Chris fortalte, at bestyrelsen i flagalléen arbejder på, at etablere flagstænger på højre side af vejen på dele af Hovedgaden, Gl. Skovvej og Hanerupvej. Indtil videre er ca. halvdelen af pengene til flagalléen samlet ind, herunder fra 50 borgere som støtter med 250 kr. årligt. De første 75 flagstænger forventes etableres i foråret og så går vi efter at få indsamlet de sidste 100.000 kr. til at etablere resten af flagalléen.

Man kan melde sig ind i foreningen på flagalle4420regstrup.dk

Michael fortalte kort om motorvejen, hvor der de næste 6-9 måneder vil være en midlertidig fra fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, så der er plads til at bygge motorvejsbroen på Holbækvej.

<billede>

Dette kort viser, hvordan projektet forventes at se ud ved udgangen af 2018. Den resterende del af motorvejen vil blive bygget efterfølgende og forventes færdig i efteråret 2019.

Udfordringer for nye byggegrunde i Regstrup
Søren fortalte om byggegrundene ved Ringvejen og Holløsevej. Det er et område med 3 ejere: en del er privatejet, en del er ejet af kommunen og den sidste del er ejet at kirken.

Det er en udfordring for dette område, at lokalplanen kræver nogle dyre løsninger for vej, kloak, vand og el som er svære at etablere uden at involvere alle 3 matrikelejere.

Eventuelt
Politiet eftersøger kræfter til at være politiets lokale kontaktperson i vores lokalområde. Hvis nogen skulle være interesseret er i velkommen til at kontakte politiet eller bestyrelsen i LokalForum på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *