Generalforsamling 31. oktober 2016

Vi var 35 deltagere, heriblandt Rasmus Brandstrup Larsen (V), Ole Brockdorff (A), Jens Kristiansen (A) og Henrik Mosbæk (B) fra Holbæk byråd.

Dagsorden
1) Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
Henrik fortalte, at han er opvokset her i Regstrup og lidt om hvordan byen så ud dengang han boede her samt om hans modstand imod kommunesammenlægningen i 2007.

Henrik påpegede vigtigheden af, at vi lokalt arbejder for at bevare skoler og børnepasning i lokalområdet og synes det er en rigtig god idé at arbejde for en dagligvarebutik i forbindelse med motorvejstilslutningen. Radikale vil gerne have skolestrukturen rettet tilbage, så der er en inspektør på hver enkelt skole og skolerne igen kan opkaldes efter de enkelte lokalområder de ligger i.

Radikale mener, at sport og fritidsaktiviteter er vigtig for lokalområderne og at vi skal bevare de små klubber og foreninger i kommunen. Han mente, at vores lokalområde skal genopfinde sig selv og at vi skal fokusere på natur, nærmiljø, fællesskab og lave små projekter for hyggelige landsbyrum i nærområdet, f.eks. omkring stationen eller brugsen. Desuden skal vi værne om vores gode landbrugsområder og vores høje kvalitet af landbrugsprodukter og fødevarer i nærområdet.

I debatten efter fremlægningen blev der opfordret til at kigge på cykelstien fra Søstrup til Holbæk og færdiggørelsen af ringvejen, så man som tilflytter nemt kan komme til de nye udstykninger. Derudover opfordredes byrådet til at støtte os i kampen for at få trafiksikret statsvejen fra Kvanløse til Igelsø (enten ved en ny vej eller ved etablering af cykelsti).

2) Lokalforums visioner for 2017
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– at fortsætte det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.

Michael Kringelhede fortalte om:
Hvordan vi arbejder for at bevare genbrugspladsen. At vi ønsker at involvere unge mere i arbejdet med den politiske proces i at være et lokal fællesskab og område, hvad vil de unge gerne have i deres nær område. At der ved at bakke op om en dagligvare kæde kunne skabes mere lokal handel.

Rikke foreslog, at man tager ud og får 10 min i start eller ende af de unges fritids aktiviteter og forklare om hvad vi godt kunne tænke os fra dem. De unge tager ikke til vores møder fordi der ikke kommer andre de kender.

Jens fortalte om genbrugspladsen at Fors har haft indkaldt alle lokalområderne til møde omkring hvordan genbrugspladserne kunne bruges mere og bedre. Konklusionen på møderne blev, at udbuddet burde udvides og åbningstiderne forøget, eventuelt ved ubemandede pladser.

Efterfølgende har Fors lagt op til at Jernløse genbrugsplads skal være ubemandet, døgnåbent og kun til haveaffald. Vi mener at genbrugspladsen i Jernløse er brugervenlig og godt besøgt og vi ønsker at bevare den som en fuld genbrugsplads, og ikke kun til haveaffald.

3) Generalforsamling

a) Valg af dirigent: Henrik Mosbæk
b) Valg af referent: Michael Kringelhede
c) Bestyrelsens beretning: Se nedenfor
d) Regnskab: Se nedenfor
e) Indkomne forslag: Ingen
f) Valg: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm og Henning Kronby blev genvalgt sammen med Chris Frøslev og Steen Bech. Jens E. Jørgensen blev genvalgt som suppleant.
g) Budget for det kommende år: Det blev besluttet, at bestyrelsen varetager økonomien for det kommen år.
h) Eventuelt: Det blev foreslået at genetablere en flagalle på Hovedgaden samt at overveje at annoncere lokalforumsmøder eller eventuelt blot generalforsamlingen i avisen (eller at husstandsomdele opslag omkring møderne). Bjarne Jensen fra Superfrost tilbød, at Superfrost gerne vil være med til at finansiere en flagalle, hvis vi kan finde nogen som vil stå for opsætning af flagalleen ved passende lejligheder.

4) Dagligvarebutik ved motorvejen
Efter en god debat blev der vedtaget, at der lokalt er bred opbakning til, at lokalforum arbejder videre for, at der etableres detailhandel i forbindelse med motorvejstilslutningen. Ingen stemte imod forslaget.

Bestyrelsens beretning
Så er det første år gået som forening i vores Lokalforum. Der har i det forgangende år været mange små og store opgaver.

Vi lagde året ud med at lave vores lokalforum om fra en flad struktur til en forening med en bestyrelse. Dette gav nogle gode diskussioner om hvordan vedtægterne skulle indrettes og om vi overhovedet skulle lave os om til en forening. Men jeg vil sige, jeg synes det endte med et godt resultat. Jeg kan jo så efterfølgende erfare at man fra Holbæk Kommunes side samtidigt ønsker at alle lokalfora bliver til foreninger, da der er noget lovgivningsmæssigt, der gør at hvis man skal ha tilskud, så skal man være en forening. Så vi kan prale af at vi er på forkant med fremtiden.

Vores fokus har det lille forgangende år der er gået, været:
1. Motorvejens forlængelse og Ringvejens færdiggørelse
2. Supermarked ved den nye afkørsel fra motorvejen, som vi skal tale om senere
3. cykelstien fra Søstrup til Holbæk
4. genbrugspladsen i Virkelysts overlevelse
5. Støtte op om de lokale foreninger, herunder Regstupspejdernes projekt Grønne Hjerte og Fællesdagen.
6. Nye udstykninger af parcelhusgrunde i vores lokalsamfund ved Ringvejen.

Motorvejen er ved at gå i gang og vi glæder os til at se resultatet af projektet og håber Holbæk Kommune har penge til at lave ringvejen færdigt.

Vi har arbejdet hårdt på at få et nyt supermarked til vores område og vi synes alle i bestyrelsen at det vil give et løft til hele vores område med en ny indkøbsmulighed.

Cykelstien fra Søstrup til Holbæk, var der allerede en gruppe af borgere der havde taget fat på og vi har i Lokalforum deltaget i deres møder og bakket op om deres projekt, som vi synes Holbæk Kommune bør prioriterer højt og bakke op om, da det er en farlig vej at cykle på og desuden en skolevej til alle ungdomsuddannelserne i Holbæk.

Genbrugspladsen i Virkelyst er til stadighed til diskussion hos Fors, men vi er inde i en positiv dialog med dem vedr. argumentering for at lade Kommunes BEDST fungerende genbrugsplads forblive. Vi har så sent som i sidste uge været i dialog med Fors om vores gode genbrugsplads.

Alle vores lokale foreninger som gør et super godt arbejde for vores lokalområde, var initiativtager til en fællesdag i august måned. Vi var i lokalforum inde og støtte op om dette projekt både mentalt og økonomisk og vi synes det var et super resultalt der kom ud af det og håber meget at de vil gentage succesen.

Restrupspejdernes Projekt Grønne hjerte og deres udvidelse med en Shelterplads løb ind i lidt problemer med kommunen, men efter en god dialog, ser det ud til at alt flasker sig og at vi alle kan glæde os til en grøn oase midt i byen.

Skiltene på den private udstykning for enden af Ringvejen er endelig kommet op og vi glæder os til at se dem blive revet væk, så vi kan få nye borgere til byen, forhåbentlig til gavn for vores lidt halvtomme børnehaver.

Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for et super godt stykke arbejde i det forgangende lille år der er gået. Jeg synes det har været en rigtigt foretagsom bestyrelse, som er kommet langt med vores mål, og jeg glæder mig til at forsætte det gode arbejde sammen med jer.

Jeg vil også takke Leif “Luffe” Johnsen for hans engagement i vores bestyrelse og i det hele taget i vores lokalsamfund. Jeg håber meget at vi må blive ved med at trække på dig, når behovet stiller sig.

Regnskab
Primo saldo: 11.175 kr.
Tilskud fra kommunen: +28.000 kr.
Annoncering: -2.600 kr.
Forplejning til møder: -5.235 kr.
Diverse: -2.000 kr.
Grønne Hjerte: -14.000 kr.
Sankt Hans Regstrup: -3.000 kr.
Sankt Hans Kvanløse: -1.500 kr.
Fællesdag: -3.000 kr.
Ultimo saldo: 7.840 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *