Lokalforumsmøde 31. oktober 2017

Til stede var 75 personer inklusive Rasmus Brandstrup Larsen (V), Søren Harboe Rasmussen (V), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og Mogens Jensen (V) fra Holbæk kommunes byråd.

1) Velkomst
Peter Nilsson bød velkommen.

2) Rundvisning på skolen
Lone Frankel Goul viste rundt på den tilbygning på Skovvejens skole.

3) Liberal alliances visioner for Regstrup Lokalområde
Christian fortalt om LA’s visioner om at tiltrække arbejdspladser til de små lokalområder for at sikre en tilflytning i stedet for fraflytning fra lokalområder. Her er det vigtigt, at kommunen støtter de små virksomheder i lokalområderne og at vi som borgere støtter op om skolerne og børnehaverne i lokalområdet.

Der er mangel på plejehjemspladser i Holbæk og derfor er det vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at de ældre kan blive boende i eget hjem så længe som muligt. Der er i dag konkurrence både imellem provinskommunerne og lokalområder i kommunerne om at tiltrække vækst og tilflyttere. Derfor er det vigtigt, at vi i lokalområderne fokuserer på det vi er gode til.

Kommunen skal fokusere på at skabe gode betingelser for nye boligområder og erhvervsområder i lokalområdet, hvor der i Regstrup i den nye kommuneplan bliver udlagt et større erhvervsområde ved motorvejstilslutningen fordi der er gode betingelser for tiltrækning af erhvervsvirksomheder.

Som kommune skal vi strække os så langt som muligt og
Liberal alliance mener at vi blandt andet på skole- og institutionsområdet har centraliseret lidt for meget de seneste år. Det er vigtigt at give større beføjelser til de decentrale enheder og større muligheder for mere selvbestemmelser for at styrke de lokale institutioner. LA var også med til at sætte en stopper for skolelukninger og sammenlægninger.
LA vil arbejde for muligheden for at lokalområderne selv kan være med til at fordele pengene som bruges til f.eks. snerydning og rengøring og lokalområderne skal være med til at prioritere brugen af satspuljerne i lokalområderne.

Da kommunen ikke har for mange penge og derfor støtter LA tanken om medfinansiering så f.eks. foreninger og sportsklubber kan få støtte af kommunen hvis de også selv finansierer dele af projekter som f.eks. multihuset i Regstrup.

Regstrup har nogle særlige fordele og udfordringer. Det er en god forudsætning for vækst at der er let trafik til hovedstadsområdet og cykelafstand til Holbæk og udfordringer i form af at Holbæk ligger så tæt på at de unge mennesker let forsvinder fra det lokale foreningsarbejde fordi Holbæk og sportsbyen ligger så tæt på.

Derfor er det vigtigt at I lokalt i Regstrup fokuserer på hvad vi kan gøre for at fastholde de unge mennesker i sportsklubberne og foreningsarbejdet når de kommer i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne. Seneste prognose siger, at Regstrup vil have en af de laveste tilflytninger af de 17 lokalområder i de nærmeste år.

Kommunen har søgt vejdirektoratets indsatspulje om støtte til etablering af cykelstien fra Kvanløse til Tingtved. Hvis der kommer tilskud fra Vejdirektoratet så er der en god chance for at kommunen kan finde penge til cykelstien.

Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy Singerholm fra Regstrupspejderne præsenterede Regstrups grønne forsamlingshus i form af Grønne Hjerte delen, som nu er åbnet på Hovedgaden hvor der er aktivitetspæle til klatring og f.eks. til overnatning i 4 meters højde og bålhytte samt og en rulleruse som legeredskab.
Sammen med Grønne hjerte åbner spejderne også 1700 kvm naturområde forbindelse med shelterpladsen, hvor der er åbent for alle og giver mulighed for fællesskab i nærområdet.

Området er åbent for alle og vi håber at lokalområdet vil støtte op omkring brugen af området.

De næste arrangementer på Grønne hjerte er:
Regstrup spiser sammen d. 9. november kl. 17:30 til 20:00 i samarbejde med Nordeafonden og folkebevægelsen imod ensomhed.
Julehygge og rejsegilde for bålhytten d. 16. december kl. 13-15.

Schoeller Plasts fremtidsvisioner
Schoeller Plast har eksisteret i Regstrup siden 1965 og producerede de første ølkasser i 1966 og har levet godt af det i mange år. Salget af ølkasser er desværre nedadgående på grund af salget af dåser. Derfor nytænker Schoeller Plast og kigger på nye markeder.

Schoeller Plast er familieejet og har i dag 3. generation bag roret. Der omsættes i dag for ca. 700 mio. euro og har ca. 3.000 ansatte og har repræsentation og produktion i ca. 50 lande. Heraf er der 45 ansatte i Regstrup.

Schoeller plast har i dag en automatiseret produktion med brug af robotter, men har også brug for lokale medarbejdere. Fokus for Schoeller er samarbejde med kunder, åbent sind og konstruktiv dialog. Der tænkes i nye og innovative løsninger til gensidig gavn for kunder og miljø. Schoeller er startet med at bygge ølkasser som kan holde i over 40 år og har viderebygget tanker og arbejde i dag meget med genbrug af materialer og arbejder for mindre forbrug af råvarer og miljøvenlig produktion.
Schoeller producerer f.eks. plastpaller, affaldssystemer, designer produktioner, stole og transportkasser.

Schoeller har købt en virksomhed i Kalundborg og flytter produktionen fra Kalundborg til Regstrup i den nærmeste fremtid. Indtil videre kræver det ikke en tilbygning.

Schoeller ønsker at vækste, men ikke hurtigere end at virksomheden kan bære det. Schoeller ønsker lokal produktion og vil hellere producere i Regstrup end i Kina.

Jernløse Ubemandet genbrugsplads
Jens fortalte at samarbejder med Fors går fremragende og genbrugspladsen er blevet en stor succes. Der er 2.200 tilmeldte og i de 3 første måneder har der været 9.254 besøgende i forhold til 8.917 besøgende i samme periode sidste år.

Det er en fremgang i besøgstallene og det er godt. Hvis man har problemer på pladsen kan man ringe til Fors og den mulighed er blevet brugt 153 gange de første 2 måneder. Spørgsmålene går som regel på hvordan man skal sortere.

Det har været nødvendigt at ringe til 12 borgere som har sorteret forkert og et enkelt tilfælde af tyveri. Der sorteres ikke dårligere end der blev dengang pladsen var bemandet.

Vi har allerede nu bevist at den ubemandede plads er en succes og vi forventer at succesen fortsætter i 2018.

Valg til bestyrelsen i Fors
Søren Rasmussen fortalte at lige efter kommunalvalget er der valg til Fors bestyrelse, hvor der skal vælges 2 borgerrepræsentanter.

Vi skal påvirke systemet indefra og forsøge at gøre affaldshåndteringen billigere i form at stordriftsfordele og forsøge at undgå at Fors vokser ud af vores lokalområde og flytter arbejdspladser væk.

Vi skal arbejde for at bevare de lokale løsninger og vores lokale genbrugsstation.

Gå ind på Fors.dk og klik “Kundevalg 2017” og stem på Søren Rasmussen. Der kan stemmes i perioden 27. november til 4. december.

Kalundborgmotorvejens 2. etape
Først bliver stykket fra Sdr. Jernløse til der hvor motorvejen krydser den nuværende Skovvej lidt øst for rundkørslen bygget. Denne etape (inkl. tilslutningsanlægget) forventes åbnet i efteråret 2018 (hvor man dog kun må køre 80 km/t).

Derefter bliver det resterende stykke bygget og forventes åbnet i efteråret 2019, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t.

I starten af 2018 vil der blive etableret en midlertidig vej fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, som man skal køre på imens broen hvor Holbækvej føres over motorvejen bliver bygget.

Generalforsamling i LokalForum 4420Regstrup
Se referatet under Generalforsamling 31. oktober 2017.

Generalforsamling 31. oktober 2017

1) Valg af dirigent
Christian Ahlefeldt-Laurvig blev valgt som dirrigent.

2) Bestyrelsens beretning v/formanden
Så er endnu et år gået i Lokalforum. Det har været et spændende år hvor vi
har, måtte lave vedtægtsændringer og oprette bankkonto, fordi kommunen forlangte det. Det gav nogle diskutioner frem og tilbage, men endte med et godt resultat.

Jens Jørgensen og undertegnede har brugt rigtigt meget tid og kræfter på at kunne bevare vores genbrugsplads. Man ønskede fra Fors side at ændre
strukturen af genbrugspladser og vi fornemmede at det ville medføre en
lukning af vores genbrugsplads her i byen.

Men ved gennemregning af Fors´s tal, en del omtale i pressen og gode
konstruktive forslag fra vores side, endte det med den super gode løsning, som efter min mening er den bedste genbrugsplads i kommunen.

Jeg vil den forbindelse gerne sige rigtigt stor tak for den store indsats som Jens Jørgensen har gjort for dette projekt.

Flagalleen er ved at blive slået i gang, men det vil i høre lidt om om lidt.

Der er arbejdet videre med projekt fælleshus til foreningerne i byen. Men jeg må erkende at det er op ad bakke da kommunen fattes penge og der
tilsyneladende er nogle andre byer der skal ha først…. Selv om de har i
forvejen og vores foreninger ingen ting har.

Motorvejen er jo noget der har fyldt de sidste par år og Michael Kringelhede og Henning Kronby, har kæmpet for at få den bedste løsning. Det er ikke helt lykkedes og den farlige afslutning ved Knabstrup er der heller ikke fundet en løsning på. Men jeg ved de kæmper videre og vi håber på et godt resultat.

Vi har arbejdet på at få gang i udstykningerne ved Ringvejen og Holløsevej, og håber stadig på at der kommer gang i dette i det forgangene år.

Vi har i det forgangene år været med til at støtte op om en fornyelse af
hjertestartren ved hallen og en hjertestarter ved brugsen, som vi håber snart kommer op. Der er mange borgere der føler sig mere trygge med en
hjertestarter i nærheden.

Til sidst vi jeg gerne sige en stor tak til hele bestyrelsen for den indsats de har gjort igennem året og en særlig tak til Helle Wendelboe som stopper i
bestyrelsen. Hun har i mange år stået i spidsen for vores lokalforum og har nu valgt at trække sig da hun har fået nyt arbejde, som ikke er foreneligt med aftenmøder. Tak Helle for din indsats.

3) Fremlæggelse af regnskab
Revisor har godkendt regnskabet.

Årsregnskab 2017
Tilskud fra kommunen +27.170,00 kr.
Donationer – 1.330,00 kr.
Møder -1.328,80 kr.
PR/Annoncer -4.125,00 kr.
Kontor/div -300 kr.
IT/EDB -116,60 kr.

Kassebeholdning +19.969,60 kr.

Tilsagn 2017/2018:
Flagallé 4420Regstrup 5.000,00 kr

4) Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg (jvf. § 5):
Valgt til bestyrelsen:
Peter Nilsson
Steen bech
Michael Kringelhede

Valgt som suppleant:
Jens E. Jørgensen

Valgt som revisor:
Keld Saxtoft

6) Eventuelt
Søren Rasmussen roste bestyrelsen gode arbejde og gode lokalforumsmøder.
Der blev foreslået medborgeraktier til etablering af et medborgerhus.

Lokalforumsmøde 1. juni 2017

LokalForum 4420Regstrup afholdte lokalforumsmøde hos Midtsjællands Golf, Ringstedvej 196 i Kvanløse.

1. Velkomst
Peter bød velkommen til de ca. 70 deltagere hos Midtsjællands Golf i Kvanløse.

2. Lidt om Midtsjællands Golf
Hans Larsen fortalte om stedets historie, nu med 1200 medlemmer, 18 huller + 6. Gratis mandagstræning. Årskontingent kr. 4.900,-

3. De Konservatives visioner for Regstrup Lokalområde
Michael Suhr og Bendt Brandt ønskede decentralisering til de enkelte områder. Egne budgetter til skoler og institutioner samt initiativretten til LokalForum med egne budgetter f.eks. kr. 100,- pr. indbygger for at styrke medejerskabet i lokalområderne.

4. Grønne hjerte/Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy fortalte om Regstrups grønne forsamlingshus, bålpladser, aktiviteter, Koglen, shelterplads, Regstrup spiser sammen. De er kommet rigtigt langt, men mangler stadig 111.000,- før Oasen gennemstrømmer byen står helt klar.

5. Nyt om Multihuset
Multihuset er stadig på ønskelisten. Foreningerne i Regstrup mangler mødelokaler og fodboldklubben opholds- og værerum.

6. Jernløse koret
Jernløsekoret sang fem smukke sange med stor applaus. Alle er velkomne i foreningen, – og man behøver ikke at kunne læse noder for at deltage.

7. Flagalléen har fået en bestyrelse, hvad så nu?
Flagalléens bestyrelse er i fuld gang med at samle kapital ind til forventet debut i foråret 2018. Indtil nu har villige sponsorer tegnet sig for ca. 90.000,-

8. Sidste nyt om Motorvejen og Ringvejen
Michael var forhindret pga. arbejde. Peter fortalte om, at den endelige vejføring nu ligger fast og det videre arbejde følger planen. Håbet er stadig, at der bliver fundet penge til at afslutte motorvejen fornuftigt ved Knabstrup.

9. Nyt om vores nye ubetjente genbrugsplads
Den nye ordning med selvbetjent genbrugsplads begynder den 8. august. Genbrugspladsen er lukket for klargøring fra den 28. juli til den 6. august. Der følger meget mere info i løbet af sommeren. Bl.a. om hvordan man skal tilmelde sig for at kunne komme ind etc. Vi følger op med info på vores hjemmeside og Facebook.

10. Nyt om cykelstien
Rikke fortalte om: Cykelstiprojekter i kommunen, fattes penge!! Der er nye mulige tiltag med benyttelse af genbrugsmaterialer, alternativ linieføring, lokal entreprenør, men stadig mange knaster der skal ryddes af vejen!

11. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Generalforsamling 2. maj 2017

Lokalforum Regstrup afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj 2017 kl. 19 på Skovvejens skole, afdeling Jernløse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Indkomne forslag
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Eventuelt

Referat
Der var 14. deltagere til mødet.

1. Valg af dirigent
Erik Iversen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen korrekt og rettidigt indkaldt.

2. Orientering
Peter orienterede om at Holbæk Kommune har stillet krav om, at Lokalforum skal registreres med eget CVR. nr. og oprette egen bankkonto, hvis vi fortsat ønsker tilskud fra kommunen. Bank og kommune har ligeledes stillet krav om, at vi reviderer vores vedtægter, så de er tilpasset de nye krav for at oprette en bankkonto.

3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

4. Forslag til vedtægtsændring
Vedtægtsændringerne blev vedtager efter en dialog omkring navneændringen.

5. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Lokalforumsmøde 24. januar 2017

Der var omkring 45 deltagere til lokalforumsmødet. Se lokalforums  præsentation fra mødet her.

1) Dansk Folkepartis visioner for Regstrup og omegn v/John Harpøth
John fortalte takkede for invitationen og roste det store fremmøde.

Derefter fortalte John om de nye udstykninger ved Ringvejen/Holløsevej hvor kommunen har 13 byggegrunde til slag i øjeblikket. Kommunen er klar til at sætte flere grunde til salg, hvis de første 13 grunde skulle blive solgt.

Kommunen har solgt en grund til Regstrupspejderne til opsætning af shelters. Skolebyggeriet er 5-6 måneder forsinket, men forventet at være færdigt til sommer. Der er i øjeblikket en tvist imellem byggefirmaet og Holbæk kommune fordi kommunen udsteder dagbøder for det forsinkede byggeri.

Til foråret skal motorvejens ekspropriationsforretning foregå hvorefter der kommer en visitationsrunde, så byggeriet kan starte til efteråret og motorvejen skal stå færdig i 2017. Kommunen betaler vejdirektoratet for at føre tilslutningsanlægget ned til Gl. Skovvej.

Dansk Folkeparti er opmærksomme på, at vi ikke ønsker at gentage situationen fra Silver park. Derfor er kommunen i gang forhandlinger om en løsning på problemet, og forventer at kunne præsenterer en løsning i løbet af foråret.

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen skal broen fra Hovedgaden imod Tuse ombygges og give en bedre overføring.

Kommunen ønsker at støtte planerne om, at udvikle lokalområdet med at etablere dagligvarehandel, benzinanlæg og cafeteria i forbindelse med motorvejstilslutningen.

De blev spurgt til Tuse broens tilslutning til den planlagt Ringvej og John lovede at henvende sig til teknisk forvaltning og spørge ind til om den nye bro vil få et forløb som passer til den nye Ringvej.

Til slut fortalte John og baggrunden for Holbæk kommunes samarbejde med Fors. Holbæk kommune forventer at spare 48-49 millioner kroner årligt igennem Fors. Se Johns præsentation her.

Genbrugspladsen i Regstrup bliver bevaret, men som ubemandet genbrugsplads. Adgangen bliver styret ved hjælp af en sms-kode. Det vil kun fungere i praksis hvis folk sorterer ordentligt selvom pladser er ubemandet. Det vil ikke være muligt at aflevere miljøfarligt affald på selvbetjeningspladsen.

2) Cykelsti fra Søstrup til Holbæk
Rikke fortalte, at hele cykelstien ikke bliver bygget i første omgang. Men efter trafiksikkerhedsrapporten og nogle politiske forhandlinger er det blevet besluttet, at det skal beregnes om der indenfor et budget på 2 mio. kr. kan bygges en cykelbro over gadekæret i svinget ved Tingtved, så vi kan adskille vejbane og cyklister.

Der bliver ikke lavet en omfartsvej udenom husene ved svinget ved Tingtved. Der bliver heller ikke lavet en “2 minus 1” vej i Søstrup, da der er for meget trafik.

Der var herefter en livlig debat omkring den politiske prioritering af midlerne til forbedring af trafiksikkerheden.

3) Nye boformer
Chris fortalte om, hvorfor Regstrup er et attraktivt stedet for tilflyttere og et attraktivt stedet at bygge nyt samt omkring mulighederne for at udvide udstykningerne med nye boformer med bedre fællesskab i form af andelsboliger, økofamilier, oldekoller eller kollektiver.

4) Foreningen God Starts planer for Mejeriet Virkelyst
Annika fortalte om foreningen God Start og om planerne om, at omdanne Virkelyst til et socialt samlingspunkt for lokalområdet drevet af langtidsledige. Indendørsarealer skal bruges til sociale arrangementer m.m. og udendørsarealerne skal bruges til økologiske have, sansehave og have dyr.

Se Annikas præsentation fra mødet og se mere på undervaerker.dk eller facebook.com/undervaerker.

5) Multihus til foreninger m.m.
Peter præsenterede visionen omkring et multihus tæt på fodboldbanerne og hallen. Udgangspunktet blev taget i Holbæk kommunes foreningshus på fælleden (på ca. 300 kvm), som kostede ca. 3,5 mio. kr. for 5 år siden.

Multihuset kan opdeles på forskellige måde ved hjælp af flytbare skillevægge.

6) Flagallé
Chris fortalte om visionen om at genetablere flagalléen langs Hovedgaden, ned af Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen samt over til Støtten på Hanerupvej.

Super Frost har tilbudt at være hovedsponsor, men derudover er der behov for flere sponsorer samt frivillige til at drive foreningen og opsætning/nedtagning af flagstænger.

7) Eventuelt
Vi har fået sat infoskærm op i Dagli’Brugsen i Regstrup.

Det er gratis at få sat opslag op på infoskærmen og man kan sende opslag til info@lokalforumregstrup.dk for at få dem lagt op på skærmen.

Generalforsamling 31. oktober 2016

Vi var 35 deltagere, heriblandt Rasmus Brandstrup Larsen (V), Ole Brockdorff (A), Jens Kristiansen (A) og Henrik Mosbæk (B) fra Holbæk byråd.

Dagsorden
1) Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
Henrik fortalte, at han er opvokset her i Regstrup og lidt om hvordan byen så ud dengang han boede her samt om hans modstand imod kommunesammenlægningen i 2007.

Henrik påpegede vigtigheden af, at vi lokalt arbejder for at bevare skoler og børnepasning i lokalområdet og synes det er en rigtig god idé at arbejde for en dagligvarebutik i forbindelse med motorvejstilslutningen. Radikale vil gerne have skolestrukturen rettet tilbage, så der er en inspektør på hver enkelt skole og skolerne igen kan opkaldes efter de enkelte lokalområder de ligger i.

Radikale mener, at sport og fritidsaktiviteter er vigtig for lokalområderne og at vi skal bevare de små klubber og foreninger i kommunen. Han mente, at vores lokalområde skal genopfinde sig selv og at vi skal fokusere på natur, nærmiljø, fællesskab og lave små projekter for hyggelige landsbyrum i nærområdet, f.eks. omkring stationen eller brugsen. Desuden skal vi værne om vores gode landbrugsområder og vores høje kvalitet af landbrugsprodukter og fødevarer i nærområdet.

I debatten efter fremlægningen blev der opfordret til at kigge på cykelstien fra Søstrup til Holbæk og færdiggørelsen af ringvejen, så man som tilflytter nemt kan komme til de nye udstykninger. Derudover opfordredes byrådet til at støtte os i kampen for at få trafiksikret statsvejen fra Kvanløse til Igelsø (enten ved en ny vej eller ved etablering af cykelsti).

2) Lokalforums visioner for 2017
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– at fortsætte det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.

Michael Kringelhede fortalte om:
Hvordan vi arbejder for at bevare genbrugspladsen. At vi ønsker at involvere unge mere i arbejdet med den politiske proces i at være et lokal fællesskab og område, hvad vil de unge gerne have i deres nær område. At der ved at bakke op om en dagligvare kæde kunne skabes mere lokal handel.

Rikke foreslog, at man tager ud og får 10 min i start eller ende af de unges fritids aktiviteter og forklare om hvad vi godt kunne tænke os fra dem. De unge tager ikke til vores møder fordi der ikke kommer andre de kender.

Jens fortalte om genbrugspladsen at Fors har haft indkaldt alle lokalområderne til møde omkring hvordan genbrugspladserne kunne bruges mere og bedre. Konklusionen på møderne blev, at udbuddet burde udvides og åbningstiderne forøget, eventuelt ved ubemandede pladser.

Efterfølgende har Fors lagt op til at Jernløse genbrugsplads skal være ubemandet, døgnåbent og kun til haveaffald. Vi mener at genbrugspladsen i Jernløse er brugervenlig og godt besøgt og vi ønsker at bevare den som en fuld genbrugsplads, og ikke kun til haveaffald.

3) Generalforsamling

a) Valg af dirigent: Henrik Mosbæk
b) Valg af referent: Michael Kringelhede
c) Bestyrelsens beretning: Se nedenfor
d) Regnskab: Se nedenfor
e) Indkomne forslag: Ingen
f) Valg: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm og Henning Kronby blev genvalgt sammen med Chris Frøslev og Steen Bech. Jens E. Jørgensen blev genvalgt som suppleant.
g) Budget for det kommende år: Det blev besluttet, at bestyrelsen varetager økonomien for det kommen år.
h) Eventuelt: Det blev foreslået at genetablere en flagalle på Hovedgaden samt at overveje at annoncere lokalforumsmøder eller eventuelt blot generalforsamlingen i avisen (eller at husstandsomdele opslag omkring møderne). Bjarne Jensen fra Superfrost tilbød, at Superfrost gerne vil være med til at finansiere en flagalle, hvis vi kan finde nogen som vil stå for opsætning af flagalleen ved passende lejligheder.

4) Dagligvarebutik ved motorvejen
Efter en god debat blev der vedtaget, at der lokalt er bred opbakning til, at lokalforum arbejder videre for, at der etableres detailhandel i forbindelse med motorvejstilslutningen. Ingen stemte imod forslaget.

Bestyrelsens beretning
Så er det første år gået som forening i vores Lokalforum. Der har i det forgangende år været mange små og store opgaver.

Vi lagde året ud med at lave vores lokalforum om fra en flad struktur til en forening med en bestyrelse. Dette gav nogle gode diskussioner om hvordan vedtægterne skulle indrettes og om vi overhovedet skulle lave os om til en forening. Men jeg vil sige, jeg synes det endte med et godt resultat. Jeg kan jo så efterfølgende erfare at man fra Holbæk Kommunes side samtidigt ønsker at alle lokalfora bliver til foreninger, da der er noget lovgivningsmæssigt, der gør at hvis man skal ha tilskud, så skal man være en forening. Så vi kan prale af at vi er på forkant med fremtiden.

Vores fokus har det lille forgangende år der er gået, været:
1. Motorvejens forlængelse og Ringvejens færdiggørelse
2. Supermarked ved den nye afkørsel fra motorvejen, som vi skal tale om senere
3. cykelstien fra Søstrup til Holbæk
4. genbrugspladsen i Virkelysts overlevelse
5. Støtte op om de lokale foreninger, herunder Regstupspejdernes projekt Grønne Hjerte og Fællesdagen.
6. Nye udstykninger af parcelhusgrunde i vores lokalsamfund ved Ringvejen.

Motorvejen er ved at gå i gang og vi glæder os til at se resultatet af projektet og håber Holbæk Kommune har penge til at lave ringvejen færdigt.

Vi har arbejdet hårdt på at få et nyt supermarked til vores område og vi synes alle i bestyrelsen at det vil give et løft til hele vores område med en ny indkøbsmulighed.

Cykelstien fra Søstrup til Holbæk, var der allerede en gruppe af borgere der havde taget fat på og vi har i Lokalforum deltaget i deres møder og bakket op om deres projekt, som vi synes Holbæk Kommune bør prioriterer højt og bakke op om, da det er en farlig vej at cykle på og desuden en skolevej til alle ungdomsuddannelserne i Holbæk.

Genbrugspladsen i Virkelyst er til stadighed til diskussion hos Fors, men vi er inde i en positiv dialog med dem vedr. argumentering for at lade Kommunes BEDST fungerende genbrugsplads forblive. Vi har så sent som i sidste uge været i dialog med Fors om vores gode genbrugsplads.

Alle vores lokale foreninger som gør et super godt arbejde for vores lokalområde, var initiativtager til en fællesdag i august måned. Vi var i lokalforum inde og støtte op om dette projekt både mentalt og økonomisk og vi synes det var et super resultalt der kom ud af det og håber meget at de vil gentage succesen.

Restrupspejdernes Projekt Grønne hjerte og deres udvidelse med en Shelterplads løb ind i lidt problemer med kommunen, men efter en god dialog, ser det ud til at alt flasker sig og at vi alle kan glæde os til en grøn oase midt i byen.

Skiltene på den private udstykning for enden af Ringvejen er endelig kommet op og vi glæder os til at se dem blive revet væk, så vi kan få nye borgere til byen, forhåbentlig til gavn for vores lidt halvtomme børnehaver.

Til slut vil jeg gerne takke Bestyrelsen for et super godt stykke arbejde i det forgangende lille år der er gået. Jeg synes det har været en rigtigt foretagsom bestyrelse, som er kommet langt med vores mål, og jeg glæder mig til at forsætte det gode arbejde sammen med jer.

Jeg vil også takke Leif “Luffe” Johnsen for hans engagement i vores bestyrelse og i det hele taget i vores lokalsamfund. Jeg håber meget at vi må blive ved med at trække på dig, når behovet stiller sig.

Regnskab
Primo saldo: 11.175 kr.
Tilskud fra kommunen: +28.000 kr.
Annoncering: -2.600 kr.
Forplejning til møder: -5.235 kr.
Diverse: -2.000 kr.
Grønne Hjerte: -14.000 kr.
Sankt Hans Regstrup: -3.000 kr.
Sankt Hans Kvanløse: -1.500 kr.
Fællesdag: -3.000 kr.
Ultimo saldo: 7.840 kr.

Lokalforumsmøde 7. september 2016

Vi var 65 deltagere til mødet på skolen, heriblandt Ole Hansen, Christina K. Hansen og Rasmus Brandstrup Larsen fra byrådet.

Dagsorden:
1) Socialdemokraternes visioner for Regstrup og omegn
v/Christina K Hansen, Borgmester kandidat for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune.

Christina præsenterede sig selv og fortalte lidt om Socialdemokraternes tanker omkring Holbæk kommune.

Christina spurgte interesseret til historien omkring det manglende klubhus i Jernløse og hvad der egentlig skete dengang. Bjarne Næslev genfortalte historien omkring kommunens lovede klubhus ved Nr. Jernløse skole, som Holbæk Kommune pludselig ikke kunne finde referatet der lovede skulle bygges efter kommunesammenlægningen og alle politikere efterfølgende nægtede at kunne huske noget om det.

Christina mener, at Holbæk kommune bør arbejde aktivt for udvikling af lokalområderne (uden for Holbæk by) ved, at investere i lokalområderne.

2) Motorvejen
Der har fornylig været detailbesigtigelse og det er nu endeligt besluttet hvor motorvejens 2. etape skal placeres. Byggeriet starter i sommeren 2017 og forventes færdig i efteråret 2019.

Lokalforum arbejder stadig sammen med Knabstrup lokalforum og borgmesteren om at få etableret en bro ved Knabstrup Møllebakke med tilkørselsramper mod København i forbindelse med 2. etape. Mødet med transportministeren i august blev desværre aflyst og der afventes stadig en ny dato for et møde.

Lokalforum opfordrer byrådet til at etablere nye fodboldbaner ved Jernløse, inden Ringvejen føres igennem den nuværende grusbane.

Støjkortet i præsentationen til mødet viser med grønt der hvor der kommer mindre støj når motorvejen er etableret og de røde områder viser der hvor der vil komme mere støj på grund af motorvejen.

3) Foreningshus, Medborgerhus, Ungdomsklub
Vi mangler et foreningshus til foreningerne i Regstrup området. I øjeblikket har ungdomsklubben en midlertidig tilladelse til at bruge det gamle lægehus på Hovedgaden, men vi mangler en langsigtet løsning.

Lokalforum og brugerrådet søger frivillige, som har lyst til at investere tid og energi i, at samarbejde på tværs af foreningerne omkring et medborgerhus i Regstrup.

Alle som har spørgsmål eller ønsker, at bidrage med noget, er meget velkomne til at kontakte lokalforums formand Peter Nilsson eller Victor Grauballe fra brugerrådet på vgm.4300@gmail.com eller tlf. 31 33 73 72.

Henvendelse omkring SSP eller ungdomsklub kan henvendes til klubkoordinator Andy Bond fra Ung Holbæk tlf. 72363472 eller andpb@holb.dk.

4) Åvangs nye unge boliger
Pernille Brenøe fortalt om de 2 kontorer og 17 1-værelses lejligheder på 37 m2 ved Åvang, som nu bruges til kontor for unge konsulenter og midlertidige boliger til unge mennesker i alderen 17-26 år med tilknyttet social vicevært funktion.

Hvis nogen har spørgsmål til det er i meget velkomne til at kontakte Pernille Brenøe på 72366193 eller pbr@holb.dk.

5) Genbrugspladsen
Lokalforum har været med til møde hos Fors omkring den fremtidige affaldshåndtering i kommunen. Der er ingen planer om at lukke genbrugspladser i Holbæk kommune. Til gengæld er der en dialog omkring muligheden for selvbetjening på genbrugspladsen (så man kan komme ind på genbrugspladsen uden for de normale åbningstider).

Der er et opfølgende møde d. 5. oktober og så skal den fremtidige plan vedtaget i november.

6) Grønne hjerte
Regstrup Spejdernes natur- og oplevelsesprojekt for hele byen.

Jimmy Singerholm fortalte om projektet og kunne blandt andet fortælle at spejderne har netop fået en bevilling på 150.400 kr. fra Friluftsrådet og er nu nået op på ca. 850.000 kr. af det samlede budget på ca. 1.100.000 kr.

Holbæk kommune har lovet at mellemfinansiere for de fonde hvor spejderne selv skal ligge penge ud (650.000 kr.). Det betyder at Regstrup Spejderne nu kan gennemføre købet af grunden og starte etableringen i oktober.

7) Eventuelt
Ronald de Jong fortalte om udviklingen i Cykelsti Regstrup projektet hvor der var møde i mandags og opfordrede til at give høringssvar på “Budget 2017 i høring” i forbindelse med Holbæk kommunes budget for 2017 senest d. 17. september. Se mere på facebook gruppen Cykelsti Regstrup-Holbæk.

Der er generalforsamling i Lokalforum Regstrup mandag d. 31. oktober.

Lokalforumsmøde 17. marts 2016

Mødet blev afholdt kl. 19 på Engskovskolen afdeling Jernløse.

Præsentationen fra mødet kan ses her.

1) Orientering v/borgmester Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard indledte med at fortælle om den positive udvikling Holbæk Kommune er inde i med en netto tilvækst på 900 borgere i 2015. Det har også indvirkning på Regstrup, der lige nu er uden byggegrunde.

Så derfor har man lige vedtaget at lave nye lokalplaner til udstykning for nye byggegrunde i to områder i Regstrup (16-23 parcelhusgrunde i området imellem Cikorievej og Syrenvænget i nuværende Lokalplan 1.16 samt 8-12 parcelhusgrunde på det grønne område ved Brugsen på Nørupvej i nuværende Lokalplan 14.07, vedtaget i byrådet 16. marts under punkt 75).

Borgmesteren roste Regstrup for vores nye sundhedcenter, som han ikke mente at mange byer af Regstrups størrelse kunne prale af.

2) Udbygning af Engskovskolen v/skoleleder Bo Pedersen
Bo Pedersen fortalte om det nye skolebyggeri og den positive udvikling skolen er inde i. Der vil være udfordringer i byggeperioden, men det bliver godt bagefter.

3) Udstykning ved Holløsevej
Keld Johannesen fortalte om den udstykning han og hans familie ville sætte i gang ved Ringvejen/Holløsevej (det “private areal” på matrikel 5a beskrevet i Lokalplan nr. 14.04 side 22).

Det bliver sat i gang hurtigst muligt og vil blive solgt igennem Danbolig Holbæk.

4) Ønsker vi en Rema 1000 i Regstrup?
Der blev diskuteret en Rema 1000 eller lignende ved den nye motorvejsafkørsel. Der var enkelte, der mente at man skulle passe på Brugsen, men der var en general positiv stemning for at gå videre med ideen.

5) Status omkring Motorvejen
Der har været liniebesigtigelse d. 8. og 9. december 2015 og kommissarius har netop offentliggjort forhandlingsprotokollen (placeringen af de enkelte matrikler, der henvises til i forhandlingsprotokollen, kan lettes findes via søgefeltet på gstkort.dk).

Kort fortalt har ekspropriationskommissionen godkendt projektet, men de deler vores lokale bekymring omkring trafiksikkerheden ved Knabstrup Møllebakke, men det kræver et politisk beslutning i folketinget for at få bygget broen. Lokalforum arbejder videre med den politiske dialog.

Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen bliver nødt til at ligge højere i terrænnet end oprindeligt planlagt på grund af høj grundvandsstand. Det betyder at lokalvejen ved tilslutningsanlægget ved Regstrup bliver en tunnel under motorvejen i stedet for en bro over motorvejen. Der er endnu ikke lavet nye støjberegning for, hvad det kommer til at betyder støjmæssigt.

Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter for grundejerforeninger, lokalforum og direkte berørte naboer til Naboforum d. 6. april. Naboforum er et orienterings og dialogmøde, som Vejdirektoratet planlægger at afholde halvårligt i projektperioden.

Lokalforum arbejder videre på dialogen med kommunen omkring placeringen af Ringvejen. Status er, at byrådet har besluttet og Ringvejen skal gå igennem de nuværende fodboldbaner (se kortet i præsentationen fra mødet) og at fodboldbanerne skal erstattes af nye fodboldbaner (placeringen af de nye baner er endnu ikke fastlagt).

6) Bevaring af genbrugspladsen
Genbrugspladsen blev diskuteret og der var meget stor opbakning til vores genbrugsplads. Der var politikere med til mødet, som opfordrede til at kæmpe og de ville også kæmpe med.

7) Eventuelt
Cykelsti blev nævnt og der var opbakning til at kæmpe videre for dette og intensiverer arbejdet med at finde en løsning med de lodsejere der skal ligge jord til.

Det gamle lægehuset og ældrecentret blev diskuteret og der blev opfordret til at hvis man havde bestemte ønsker til brug af disse, så måtte man starte en gruppe der kunne kæmpe for dette. Eventuelt med Tølløse som forbillede.

Lokalforumsmøde 13. januar 2016

Vedtagelse af vedtægter
Med nogle få justeringer blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
7 kandidater valgte at stille op til bestyrelsen, og blev alle valgt.
1 kandidat valgte at stille op som suppleant og blev også valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af lokalforumsmødet og består nu af følgende medlemmer:

Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Bogholder: Dennis Lynge Bendorff
Sekretær: Michael Kringelhede
Øvrige medlemmer: Jimmy Singerholm, Leif Johnsen og Henning Kronby
Suppleant: Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2016: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm, Leif Johnsen, Henning Kronby og Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2017: Peter Nilsson, Helle Wendelboe og Dennis Lynge Bendorff