Bestyrelsesmøde 5. januar 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på møde med udvalget for lokal udvikling
Det var et godt møde og vi var glade for det store politiske fremmøde og deres positive interesse for vores lokale projekter.

3. Tilretning af vedtægter
Vores nuværende vedtægter har ikke taget hensyn til en selvstændig økonomi for foreningen (da kommunen administrerede kassen).

Jens og Chris laver et oplæg til tilpassede vedtægter til vores næste bestyrelsesmøde i marts, og så skal vi holde en ekstraordinær generalforsamling til sommer.

4. Lokalforumsmøde + kommende møder
Dagsorden til lokalforumsmødet:
– John Harpøth fortælller om Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området
– Multihus til foreninger m.m. (Peter)
– Udstykninger og omfartsvej (Chris)
– Cykelsti fra Søstrup til Holbæk (Peter)

Fra bestyrelsen kunne vi godt tænke os at høre om Dansk Folkepartis planer for cykelstien fra Søstrup til Holbæk, den resterende del af ringvejen og planerne for fodboldbanerne ved ringevejen samt mulighederne for flere udstykninger i Regstrup.

Michael undersøger om Jernløsekoret har lyst til at deltage til lokalforumsmødet.

5. Sociale arrangementer
Regstrup spejderne afholder fastelavn i Regstrup og Kvanløse Sogns Beboerforening holder fastalavn på Tanken, Ringstedvej 239.
29. april er der loppemarked i Kvanløse på Tanken, Ringstedvej 239.
Mølledagen i år er 18. juni.
I Kvanløse er der Skt. Hans arrangement på Golfbanen, Ringstedvej 196.
Regstrup spejderne holder Skt. Hans i Regstrup.
Spejderne åbner Grønne Hjerte til sommer.
Brugerrådet arbejder for at afholde Foreningernes dag d. 26. august.
Lokalforum sætter en bod op til Mølledagen og Foreningernes dag.

6. Flagalle
Vi søger om tilladelse til at opsætte flagalle langs Hovedgaden fra gl. skole til stationen på højre side (i retning imod stationen) samt fra Hanerupvej til stationen på venste side samt Gl. Skovvej fra rundkørslen til skolen. Det vil blive 80-100 flagstænger.

Vi arbejder videre på at finde finansieringen, få kommunen til at etablere flaghuller samt finde frivillige til at opsætte og nedtage flagalleen.

7. Nye boligformer
Lokalforum arbejder for flere udstykninger med alternative boligformer som f.eks. Møllestensparken i Tuse eller ollekolle.

8. Infoskærm m.m.
Peter sørger for at skærmen bliver sat op og Michael sørger for at bestille mobilmodem og etablere indhold til skærmen.

9. Ny fælleskaber
Steen Kroman Ankersen er ny fællesskaber for Regstrup og kan kontaktes på stkran@holb.dk eller tlf. 72365257.

10. Eventuelt
Kan vi etablere en fælles kalender for lokalområdet?

Skal vores bestyrelsesmødet afholdes på forskellige lokationer i vores lokalområde?

Bestyrelsesmøde 8. november 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Konstituering
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Sekretær: Michael Kringelhede
Suppleant: Jens E. Jørgensen
På valg i 2017: Chris Frøslev, Michael Kringelhede

Arbejdsområder:
Genbrugspladsen: Jens
Udstykninger: Peter i samarbejde med Leif Johnsen
Motorvej: Michael
Dagligvarebutik v/motorvejen: Michael og Peter
Cykelsti: Steen i samarbejde med Rikke Korndal og Ronald De Jong
Infoskærm: Michael og Steen
Foreningshus: Peter
Sociale arrangementer: Jimmy og Peter
Videointerviews: Michael, Chris og Steen

3. Genbrugspladsen
Vi arbejdere videre for en løsning, hvor genbrugspladsen bliver ubemandet og døgnåbent (hvor man bruger en telefonen for at åbne porten).

4. Næste lokalforumsmøde
Vi vil forsøger at få Dansk Folkepartis visioner for Regstrup området til januars lokalforumsmøde.

5. Møde med politikere fra udvalget for lokal udvikling
Vi arrangerer et møde d. 1. december i spejderhytten. Peter sender dagsorden.

6. Holbæk kommune/byråd
Chris tager til møde om Fremtidens byggeri og boformer d. 22. november.

Vi inviterer SKVULP til at holde et oplæg til lokalforumsmødet i januar.

Byrådet har besluttet, at kommunen gerne vil sælge et stykke jord til Regstrup spejderne, så der bliver etableret en shelterplads med 2 shelters med plads til 8-10 personer i hver midt i Regstrup. Efter planen skal shelters og Grønne Hjerte være etableret i forsommeren 2017.

Grønne hjerte

7. Eventuelt
Chris undersøger hvad det vil koste at genetablere flagalleen på Hovedgaden.

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Genbrugspladsen
Vi har været til møde med Fors d. 23. august og alle indbudte borgere var meget positive over for bevaring af alle genbrugspladser i kommunen samt eventuelt etablering af flere genbrugspladser, f.eks. i Svinninge.

Fors er åbne for alle forslag men konkluderede ikke noget på mødet. Jens er i dag til opfølgende møde i dag.

3. Medborgerhus m.m.
Ole Hansen udtrykte ved vores seneste lokalforumsmøde interesse for at hjælpe med opstart af et medborgerhus i Regstrup.

Vi vil på Oles opfordring arrangere et møde med Kristian Nabe Nielsen (chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune) for at aftale hvordan vi kommer i gang.

4. Kommende møder
Kommende lokalforumsmøder:
– Tirsdag d. 24. januar 2017
– Torsdag d. 1. juni 2017
– Generaforsamling tirsdag d. 31. oktober 2017.

Kommende bestyrelsesmøder:
– Tirsdag d. 8. november 2016
– Torsdag d. 5. januar 2017
– Onsdag d. 8. marts 2017
– Tirsdag d. 16. maj 2017
– Onsdag d. 23. august 2017
– Tirsdag d. 3. oktober 2017
– Onsdag d. 8. november 2017

5. Dagsorden for generalforsamling
Vi afholder lokalforumsmøde efterfulgt af generalforsamling mandag d. 31. oktober.

Dagsorden for lokalforumsmødet:
1. Radikales visioner for Regstrup og omegn v/Henrik Mosbæk
2. Lokalforums visioner for 2017
Vi har planer om at arbejde for:
– at involvere unge mere i vores arbejde for lokalsamfundet
– at blive mere synlige i form af avisartikler og online videointerviews med vores lokale politikere
– at arbejde for nye butikker i lokalområdet
– samtidig med at vi fortsætter det gode arbejde omkring medborgerhus, motorvej, cykelsti, genbrugsplads m.v.
3. Generalforsamling
4. Lokalplan for detailhandel ved motorvejstilkørslen
Lokalforum ønsker at ansøge Holbæk Kommune om ny lokalplan for butikker i forbindelse med tilslutningsanlægget til motorvejen.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om Lokalforum
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Budget for det kommende år.
8. Eventuelt – her kan intet vedtages.

6. Sociale arrangementer
Foreningernes dag var en succes med godt vejr og mange fremmødte.

Lokalforum roser brugerrådet for et godt anlagt arrangement og vi forventer at deltage igen til næste år.

Regstrup spejderne forventer at holde åbning af Grønne hjerte i forsommeren 2017.

7. Nyt fra Holbæk kommune/byråd
Intet nyt.

8. Eventuelt
Hjertestarter: Åvang og Skovvejens skole har spurgt lokalforum om vi vil dække driftsudgifterne til hjertestartere. Bestyrelsen mener ikke at vi kan love at dække driftsudgifter, da vi ikke kender vores økonomi fra år til år og vi vil hurtigt udhule lokalforums budget hvis vi påtager og faste udgifter.

Skvulp festivallen ønsker at komme ud i vores lokalområdet og oplyse om festivallen. Vi inviterer dem med til lokalforumsmødet i januar.

Bestyrelsesmøde 10. august 2016

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab og ansøgninger
Regstrup spejderne har søgt om 14.000 kr. til projektet Grønne hjerte. Lokalforum er som udgangspunkt indstillet på at støtte projektet, men først i forbindelse med efterårets generalforsamling.

3. Motorvej
Vejdirektoratet har inviteret til Naboforumsmøde i Knabstrup onsdag d. 17. august kl. 17 forud for detailbesigtigelsen s. 23. og 24. august. Lokalforum deltager til begge dele.

Transportministeren kommer til Knabstrup d. 26. august og besigtiger motorvejsafslutningen. Vi er i dialog med kommunen omkring programmet for dagen.

4. Cykelsti
Vores forslag til linieføringen af cykelstien igennem Tingtved er anderledes en kommunens forslag. Forvaltningens forslag til linieføring kræver bl.a. en omfartsvej rundt om Tingtved, som vi ikke kan tilslutte os, da vi ikke ønsker at vejens forløb opfordrer flere bilister til at køre af denne rute.

5. Udstykning, ny butik
Vi er i dialog med kommunen omkring mulighederne for en lokalplan, som muliggør en ny butik.

Vi presser på for at byggemodningen af udstykningerne ved Holløsevej bliver sat i gang. Kommunen arbejder på nye lokalplaner for de nye udstykninger vedtaget i foråret.

6. Genbrugspladsen
Fors afholder møde d. 23. august omkring affaldsløsningerne i Holbæk kommune. Lokalforum og Kvanløse deltager i mødet.

7. Foreningenshus
Vi arbejder på flere muligheder for et fremtidig foreningshus, som kan deles af alle foreningerne i Regstrup.

8. Infoskærme
Brugsen har godkendt at inforskærmen kan sættes på i Brugsen. Vi arrangerer et møde med brugsuddeleren.

Vi vil forsøge at etablere en informationstavle med oversigt over byens veje, butikker og offentlige bygninger til placering ved stationen, brugsen og skolen.

9. Grønne hjerte og shelterplads
Spejderne har fået tilladelse til at etablere 2 shelters med plads til 8-10 personer samt en bålplads på det grønne område nord for plejehotellet Åvang.

10. Lokalforumsmøde og kommende møder
Vi flytter lokalforumsmødet til d. 7. september kl. 19, da skolen er optaget af forældremøder i næste uge.

Dagsorden:
– Socialdemokraternes visioner for Regstrup området v/Borgmesterkandidat Christina Hansen
– Motorvejen
– Foreningshus
– Udslusningsboliger på Åvang
– Genbrugspladsen
– Grønne hjerte

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 5. oktober.

Lokalforums generalforsamling afholdes mandag d. 31. oktober.

11. Sociale arrangementer
Lokalforum har en bod til Fællesdagen d. 27. august hvor vi vil have tegninger over motorvejen med den aktuelle tidsplan, tegninger over cykelstien, udstykningerne i Regstrup samt spejdernes Grønne Hjerte.

12. Holbæk kommune/byråd
Der er etableret udslusningsboliger for utilpassede unge imellem 17-27 år på plejehotellet Åvang. Lederen for udslusningsboligerne kommer til næste lokalforumsmøde og fortæller om projektet.

Regstrup spejderne er i dialog med bostedet omkring samarbejde og dialog, som inkludering af de unge mennesker i forskellige aktiviteter.

Holbæk kommune efterspørger billeder af aktiviteter i lokalområderne til markedsføring af kommunen. Henvend dig til Jimmy Singerholm hvis du liggerne inde med gode billeder.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 9. juni 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Han kan desværre ikke igen.

Lotte Rømer Grove, koordinator for fællesskaberne var kommet i Rasmus fraværd. Hun fortalte om fællesskabernes arbejde og om hvad de kunne bruges til. Vi fik en liste over de forskellige fælleskaberer spidskompetencer og fik en general orientering. Vi er ikke pt. Høringspart i forhold til Kommunen, hvilket vi ytrede ønske om vi kunne blive.

3. Regnskab
Vi har pt. ca. 33.000 kr. Der blev uddelt 3.000 kr. til Skt. Hans ved Brugsen og 1.000 kr. til Skt. Hans i Kvansløse og 3.000kr til Fælleskabsdag.
Rest: 26.000 kr.

4. Motorvej
Motorvejsgruppen mm. fortsætte sit aktive arbejde med at få den bedste løsning. Henning orienterede om man eventuelt ønsker fra vejdirektoratets side at bevare den nordlige bane af den nuværende Skovvej til lokalvej (i stedet for den sydlige) øst for rundkørslen.

5. Cykelsti
Der er lavet en linjeføring i gruppen, som man vil fremlægge for kommunen. Forvaltningen har en anden løsning, som vi ikke kan bakke op om i Lokalforum.

6. Udstykning, ny butik
Leif kontakter Keld Johannesen vedrørende tidsplan.

7. Genbrugspladsen
Der arbejdes videre på planerne om at styrke vores genbrugsplads.

8. Lægehus/Ungdomsskole
Vi arbejder videre med planerne.

9. Infoskærme
Vi har kontakt til brugsen og er i dialog med Kevin og Morten.

10. Lokalforumsmøde, nyt Lokalforumsmøde + kommende møder
Bestyrelsesmøde d. 10. august 2016 og Lokalforumsmøde d. 18. august 2016.

11. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt hans, Kræmmermarked
Vi vil gerne ha input til hvad der kan være aktuelt.

12. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Klaret under punkt 2.

13. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 25. april 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber, fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Hvordan virker vores høringspart med kommunen? v/Rasmus
Punktet videreføres til næste møde.

4. Regnskab
Vi har i 2016 brugt 2.600 kr. til annoncering af Lokalforumsmødet i By & Land og Venstrebladet, samt udbetalt 15.000 kr. som tilskud til baptistspejderne og 5.500 kr. i tilskud til håndboldklubben samt 10.000 kr. til den nye skaterbane ved skolen (vedtaget på Lokalforumsmødet i November 2015).

5. Opfølgning på Lokalforumsmøde
Mødet var en stor succes med 130 deltagere. Vi var glade for Borgmesteren og en del byrådsmedlemmers deltagelse i mødet og debatten.

Cykelsti
Omkring cykelstien arbejdes der videre på, at foreslå en linieføring af cykelstien igennem Tingtved.

Udstykninger
Lokalforum glæder sig over kommunens planlagte 2 nye udstykningsarealer og ser frem til arbejdet omkring de nye lokalplaner. Lokalforum vil arbejde videre på at fremme byggemodningen af arealet omkring Holløsevej.

Nyt supermarked
Vi tolker ud fra reaktionerne til og efter lokalforumsmødet, at der trods lidt modstand er opbakning til at arbejdere videre på at få endnu et supermarked til vores lokalområde.

Motorvej og Ringvej
Byrådet har vedtaget og sat penge af til, at Vejdirektoratet, som en del af deres udbud, får ført Ringvejen fra tilslutninganlægget til Gl. Skovvej. Indtil videre ender Ringvejen i et T-kryds på Gl. Skovvjen (og skal stå færdig i 2019). Fra lokalforums side arbejder vi videre på at få forbundet Ringvejen med de nye udstykninger.

Knabstrup Lokalforum har arrangeret foretræde for Folketingets Transport- og Bygningsudvalg torsdag d. 28. april omkring afslutningen af motorvejens 2. etape. Regstrup lokalforum vil også deltage i mødet og støtte op omkring, at etapen bør afsluttes med en bro ved Knabstrup Møllebakke.

Nr. Jernløse vandværk deltager i et møde med Vejdirektoratet d. 4. maj omkring flytning af vandledninger og kabler m.m.

6. Genbrugspladsen
Lokalforum kæmper for at genbrugspladsen i Nr. Jernløse bibeholdes.

7. Lægehus/Ungdomsskole
Der er møde på Engskovskolen afdeling Jernløse i blok D torsdag d. 28. april kl. 19 omkring etablering af medborgerhus/foreningshus/ungdomsklub. Alle er velkomne.

Det vil være fornuftigt for alle interesserede foreninger, at sende en repræsentant til mødet.

8. Infoskærme
Vi har fået infoskærmen og arbejder på at få den sat op i Brugsen så hurtigt som muligt.

9. Kommende møder
Vi planlægger, at næste lokalforumsmøde skal afholdes torsdag d. 18. august 2016.

10. Sociale arrangementer
Lokalforum opfordrer vores medborgere og lokale foreninger til at bakke om spejderne og Brugsens Sankt Hans arrangement ved Brugsen d. 23. juni.

Lokalforum planlægger, at have en stand til foreningernes dag d. 27. august.

11. Eventuelt
Der var ingen bemærkning under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 3. marts kl. 2016

1. Godkendelse af referat
Referetet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Motorvej
Vi afventer ekspropriationskommissionens rapport omkring 2. etape. Michael følger op på sidste nyt hos Vejdirektoratet og hos kommunen og opsummerer status med en kort præsentation til lokalforumsmødet.

4. Cykelsti
Det var et godt fremmøde og en god mediedækning ved morgenkaffen onsdag d. 10. februar i Tingtvedsvinget på Søstrupvej.

Kvanløse beboerforening vil ydermere tage kontakt til Vejdirektoratet omkring den manglende cykelsti fra Harmskrydset til Holbæk.

5. Genbrugspladsen
Vi arbejder videre på at bevare vores genbrugsplads og forbereder en handlingsplan til lokalforumsmødet.

6. Udstykning
Keld Johannessen præsenterede planerne for udstykning ved Holløsevej i henhold til Lokalplan nr. 14.04 samt muligheden for udstykning af dagligvarebutik ved Holløsevej. Derudover ville Keld undersøge muligheden for skovrejsning ved Holløsevej.

7. Ny butik
Lokalforum støtter planerne om at undersøge mulighederne for etablering af en dagligvarebutik i forbindelse med Ringvejen og vil tage det op på lokalforumsmødet.

8. Lokalforumsmøde d. 17-03-2016 + kommende møder
Dagsordenen kan ses under Lokalforumsmødet.
Vi sætter en annonce i Venstrebladet og sørger for at sætte opslag op i Regstrup området.

9. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans fest samt Kræmmermarked
Foreningerne i Regstrup arbejder videre på en ny foreningernes dag d. 27. august 2016.

Peter vil tage kontakt til brugerrådet omkring mulighederne for at støtte op omkring spejdernes årlige Sankt Hans arrangement.

10. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ingen nyheder.

11. Eventuelt
Vi undersøger muligheder for at få sat en eller flere infoskærme op.

Bestyrelsesmøde 27. januar 2016

1) Lokalforums arbejde
Tidligere formand, Helle Wendelboe, fremlagde Lokalforums arbejde igennem tiden. Vi har haft en indflydelse på:
– Foreningernes dag
– Børneloppemarked
– Skolestruktur høring
– Motorvejen
– Stjernehuset parkering v/Holløsevej
– Sti fra Åhaven til Kirkestien med bro over åen
– Bænke på Kirkestien (ansøgt af stavgængerne)
– Kirkesti er blevet fejet og ryddet for sne
– Infoskab ved Brugsen

2) Lokalforums fokusområder lige nu
Vi snakkede om 3 punkter som Lokalforum lige nu skal have deres opmærksomhed på. Disse 3 punkter er:

2a) Genbrugspladsen
Der skal skrives til Fors at vi ønsker en ringeordning – så borgerne kan aflevere deres affald når det passer dem. Kara Nova Ren har dette, og det fungerer.
Hvad med Undløse? De får rigtig langt til en genbrugsplads. Der har været møde den 3/2, vedr dette. (Dennis)

2b) Cykelsti
Dette støtter vi op om. Der har været event derude den 10/2, med morgenkaffe fra 7.30-8.30. DR Ultra og Nordvestnyt har været derude, sammen med pigerne fra Facebookgruppen og nogle politikkere. (Leif)

2c) Motorvej
Den skal vi stadig have hold i. Vejdirektoratet afventer kommunen, for hvor Ringvejen skal ligge. Det skal meget snart meldes ud, da de ellers ligger den som vist på de oprindelige billeder, med tilkørsel ned til oprindelig skovvej.

Jimmy arbejder videre mht. om der er interesse for en discount butik ved tilslutningsanlægget.

Kommunen vil gerne at der bliver udstykket ved Ringvejen.

3) Udstykning
Leif snakker med Keld og Søren om den tidligere udstykning ved Holløsevej/Ringvejen, bliver til noget i denne omgang.

4) Facebook
Dennis laver Facebook profil

5) Sociale arrangementer
Lokalforum kunne på sigt godt kunne tænke sig:
– Børneloppemarked
– Skt.Hans fest
– Byfest
– Kræmmermarked
– Vi vil gerne at foreningerne kunne bakke op om Skt. Hans bål/byfest/kræmmermarked.

Næste Lokalforummøde
På næste Lokalforummøde skal følgende på dagsordenen:
– Vores mærkesager 2a+2b+2c
– Hvad synes lokalområdet om det?
– Discount butik. Hvad er stemningen for det ved motorvejstilslutningen
– Sidste nyt vedr. motorvej/Ringvej
– Nyt fra byrådet, hvad kommer der til at blive taget op i byrådet i nær fremtid ?

Næste lokalforummøde er 17. marts 2016 kl 19-21.

Kommende bestyrelsesmøder er 3. marts, 14. april og 9. juni 2016 kl 19-21.