Genstart af Lokalforum Regstrup

Lidt historik:

Der har gennem længere tid været en dialog faciliteret af Holbæk Kommune (Fællesskaber Mette Bruun Pedersen og Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, Brian Ahlquist) om genstart af Lokalforum Regstrup. Der har bl.a. været afholdt møder med repræsentanter for andre lokalfora for at drage nytte af deres erfaringer. Konklusionen er blevet, at fire medlemmer af den gamle bestyrelse ønsker at medvirke til at løbe et nyt lokalforum i gang og derfor indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Flere har bidraget undervejs, både fra bestyrelsen og udenfor.

Hvorfor starte op igen:

Holbæk Kommune har valgt at arbejde med Lokalfora, og rigtig megen information flyder den vej. Vi frygter, at vores lokalområde kommer til at mangle information og derved mister såvel indflydelse som mulighed for at søge tilskud til projekter, hvis der ikke findes et aktivt lokalforum. Ligeledes bortfalder det faste årlige tilskud fra Holbæk Kommune.

Hvorfor vedtægtsændringer:

Gennem dialogmøderne er vi nået frem til at foreslå en anden bestyrelsesstruktur med en større uddelegering af arbejdet. Vedtægtsændringerne indebærer derfor en bestyrelse bestående af fire områderepræsentanter, som hver for sig og i fællesskab skal sikre, at alle dele af lokalområdet involveres og tilgodeses. Dertil kommer 3 mere administrative poster, som dels skal varetage normalt administrativt bestyrelsesarbejde, og dels skal sikre, at al relevant information tilgår områderepræsentanterne. Udgangspunktet er, at Lokalforum ikke i sig selv driver projekter eller forholder sig til specifikke emner i lokalområderne, men via områderepræsentanterne sikrer en bred involvering. Bestyrelsens medlemmer kan stadig støtte og hjælpe lokale projekter og bidrage aktivt i foreninger.

Lokalforum Regstrup er lukket

Efter mange frustrationer har bestyrelsen valgt at opløse sig selv og lukke ned for alle aktiviteter.

For god ordens skyld: Vi har ikke modtaget krav, påbud, mundkurve eller hemmelige oplysninger fra kommunen, kommunalbestyrelsen eller borgmesteren.

Bestyrelsen afslutter alle aktiviteter og overdrager alle aktiver til kommunen.

Foreningen er ikke opløst. Hvis nogen ønsker at fortsætte lokalforums virke, må de afholde en ekstraordinær generalforsamling og vælge en ny bestyrelse.

Den gamle bestyrelse kan ikke hjælpe, da alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har meldt sig ud af bestyrelsen.

Vi kan ikke længere kontaktes på bestyrelse@lokalforumregstrup.dk.

Lokalforumsmøde 30. januar 2019

Referat af Lokalforumsmøde & ekstraordinær generalforsamling d. 30. Januar 2019 kl. 19-21 på Sdr. Jernløse Lilleskole, Sdr Jernløsevej 51, 4420 Regstrup

Velkomst
Ea bød velkommen til de 45 fremmødte og fortalte om bankens krav om, at vi ændrede vedtægter. Derfor har vi i dag både lokalforumsmøde og ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få rettet vores vedtægter. Lokalforum kan i øjeblikket ikke hæve penge på bankkontoen, hvis vi ikke har fået rettet vedtægterne.

Valg af dirigent og referent
Ea Riccio blev valgt til dirigent og Michael Kringelhede blev valgt til referent.

Kort introduktion til Lokalforums bestyrelse
Ea er formand og har tidligere været i Undløse lokalforum, men er flyttet til Holløsevej i Regstrup og valgt til bestyrelsen i efteråret 2018.

Michael bor på Skovvejen og startede i lokalforum, da der kom planer om at lave en motorvej igennem lokalområdet. Michael står for referater og maillisten.

Steen bor i Regstrup (bagved kirken) og står for lokalforums infoskærm i brugsen.

Charlotte bor på Hovedgaden og har været med i lokalforum i 1½ år og er kasserer og brænder for foreningshus og foreningsdagen.

Jimmy, Helle og René kunne desværre ikke deltage i dag.

Lokalforum er en foreningen, som støtter op omkring projekter og aktiviteter, som er udviklende for vores lokalområde. Lokalforum er hovedsageligt involveret i høringer og nogle gange som politisk sparring til emner taget op af Lokalforum, borgere eller Kommunalbestyrelsen.

Lokalforum har ikke indsigt i, hvad kommunens administration arbejder med (såsom hvilke konkrete virksomheder, som får byggetilladelse i vores lokalområde). Vi svarer gerne, når/hvis administrationen henvender sig og spørger, hvad vi synes om idéer, konkrete planer eller ansøgninger. Disse emner tages op på lokalforumsmøder.

Lokalforum hjælper gerne med, at arrangere dialogmøder med borgere, politikere og administration omkring konkrete emner. Derudover hjælper lokalforum med mindre økonomisk støtte til lokale arrangementer og projekter i form af sponsorater, hvis det vurderes at være nyttigt for vores lokalområde.

Chris undrede sig over, hvorfor banken ikke kan godkende vores vedtægter, som ellers blev godtaget af den samme bank for 2 år siden. Charlotte forklarede, at banken ikke ville godkende hævninger på kontoen medmindre alle medlemmer af bestyrelsen underskrev alle bilag.

Ændringer i Lokalforum Regstrups vedtægter
Vi har forsøgt, at rette vedtægterne, så de overholder anbefalingerne fra både banken, frivillighed.dk og kommunens anbefalinger.

§5 blev på den ekstraordinære generalforsamling rettet til, at bestyrelsen består af mindst 7 personer og minimum 3 personer er på valg hvert år. §9 stk. 5 blev rettet til, at bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Fælles-skaberens rolle
Mette Bruun Pedersen præsenterede sig som Regstrup områdets fælles-skaber. Mette er også fælles-skaber i Kundby og arbejder derudover med administration af kommunens ejendomme.

Mettes opgaver som fælles-skaber er, at være bindeled imellem lokalområdet og administrationen i Holbæk kommune. Vi kan som borgere og/eller foreningen til enhver tid henvende os til Mette, hvis vi har brug for hjælp med at finde ud af, hvem i kommunen vi skal henvende os til når vi har noget konkret, vi gerne vil dialog omkring.

Det kan f.eks. være omkring hvilke kommunaler puljer, der kan søges om penge fra, i forhold til lokale projekter eller arrangementer.

Mette tilstræber, at deltage til alle lokalforumsmøder i Regstrup.

SKVULP
Susanne Knudsen arbejder med planlægning og koordinering af SKVULP festivallen i Holbæk, og fortalte om planerne for festivallen i pinsen fredag d. 7. og lørdag d. 8. juni 2019. Der er fri entre og i år vil SKVULP festivallen været dobbelt så stor i geografisk areal, som den var i 2018.

Alle lokalfora er inviteret til, at have en bod på festivallen. Foreninger som ønsker, at deltage i arrangementet, skal tilmelde sig seneste d. 10. maj.

Man kan også bliver sponsor eller partner til SKVULP. Det kan man læse om på http://www.skvulpfestival.dk/partnerskabsprogram/

Motorvej
Den vestlige del af motorvejen (fra Skovvejen til Sdr. Jernløse) er stadig ikke åbnet. Entreprenøren er lidt udfordret af mangel på jord og vejrforholdene. Trafikken bliver tidligst flyttet over på motorvejen til april.

Den samlede tidsplan for motorvejen holder og den forventes at åbne sidst på året (2019). Gående og cyklister på Hanerupvej vil snart blive flyttet til, at skulle igennem tunnelen under motorvejen.

Lokalforum vil forsøge, at få lov til at lave et arrangement, hvor man kan gå/løbe/cykle en tur på motorvejen i april, inden trafikken bliver flyttet over på den nye vej.

Der blev spurgt til, om Lokalforum kendte til planer om, at lave en vej fra rute 12 til rute 23. Det er ikke et projekt vi har hørt om.

Nr. Jernløse hallen
Fodbold, håndbold, badminton og gymnastik har sammen med skolen overtaget driften hallen og omklædningsrummene de næste 2 år, og har fra 1. februar overtaget vask og vedligehold af hallen. Det betyder bl.a. at det nu vil være muligt at søge kommunen om tilskud til konkrete projekter i hallen. Det kunne man ikke førhen, da kommunen selv stor for drift og vedligehold af hallen.

De har sammen ansat 1 mand til at stå for det, og han har samtidig overtaget forpagtningen af skolens cafeteria. Der blev opfordret til, at støtte op omkring det nye cafeteria og hjælpe til med, at det kan blive en succes.

Man kan se på kommunens hjemmeside, hvornår hallen er booket.

Bosætning
Kommunen har fået lavet en rapport omkring bosætning i Holbæk kommune. Administrationen vil gerne have en dialog med lokalområderne omkring vores ønsker for, hvordan vi ønsker at den fremtidige udvikling for bosætning skal være i lokalområdet.

Lokalforum opfordrer alle, til at sende os forslag og ideer til, hvad der kan være med til at udvikle vores lokalområde, så vi kan være på forkant med visionerne for vores lokalområde.
Det blev diskuteret, om det giver mening at have en bosætningsplan for Regstrup, hvis der bliver lavet et biogasanlæg. Ea fortalte om vigtigheden af, at vi har et alternativ til politikernes planer om, at udvide vores lokalområde med stor industri. Hvis vi har en god alternativ plan for vores lokalområde, kan vi måske overbevise flertallet i byrådet om, at det er bedre for udviklingen af vores område, at satse på bosætningsplanen.

Der blev opfordret til, at lokalfora samarbejder om, at få etableret flere cykelstier i kommunen.

Afrunding og tak for i dag
Der blev foreslået, at erhvervsområdet fremover var et fast punkt på lokalforumsmøderne.

Bestyrelsesmøde 8. januar 2019

Bestyrelsesmøde den 8. januar 2019 kl. 19:00-21:00 – Referat

Til stede: Ea Riccio, Helle Houmann, Charlotte Sørensen, Jimmy Singerholm, Anni Olsen (referent), Mette Bruun Pedersen
Fraværende: Steen Bech, Michael Kringelhede, René Bergqvist

Dagsorden:
1. Hilse på vores Fællesskaber, Mette Bruun Pedersen
2. Mere detaljeret arbejdsfordeling
3. Information og kommunikation internt
4. Bosætning
5. Lokalforum Regstrups rolle
6. Møder
7. Opsamling af møde med politikere den 7. januar
8. Ansøgning om tilskud til Flagalle i Kvanløse
9. Eventuelt

Referat:

1. Hilse på vores Fællesskaber, Mette Bruun Pedersen:
Mette er Fællesskaber for Regstrup- og Kundby-områderne. Hendes kærneområde er Vækst og Bæredygtighed, hvor hun beskæftiger sig med ejendomme, primært inden for ældreområdet. 75% af arbejdstiden bruges på kærneområdet, 25% som Fællesskaber, hvor rolle er at være kontakt mellem borgere og lokalfora på den ene side og administration og politikere på den anden side. Skønt der er mest kommunikation indad mod kommunen, benyttes Fællesskaberen også, når kommunen har behov for at finde de rette kontakter blandt borgere og foreninger. Borgere kan henvende sig direkte til Mette, det er ikke nødvendigt at involvere Lokalforum. Fællesskaberne har adgang til en værkstøjskasse i form af foredrag og kurser, bl.a. om fundraising og rekruttering af frivillige.

Mette vi så vidt muligt deltage i alle Lokalforums møder.

Mette orienterede om en række puljer, hvorfra der kan søges midler, og henviste til Kultur og Fritid på Holbæk Kommunes hjemmeside:

 • Frivillighedspulje, hvert område kan søge op til 75.000 kr.
 • Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder (PULO) har 4 mio kr. til rådighed.
 • LAG-midler (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne)

Det blev aftalt, at muligheden for at søge diverse puljer skal drøftes på hvert enkelt bestyrelsesmøde.

Endelig orienterede Mette om SKVULP festivalen 7.-8. juni 2019, hvor det er et ønske, at Lokalområderne præsenterer sig selv. SKVULP deltager på Lokalforums offentlige møde den 30. januar, så detaljeret drøftelse af vores mulige deltagelse blev henvist til næste bestyrelsesmøde den 13. marts.

2. Mere detaljeret arbejdsfordeling
Blev ikke drøftet yderligere, da flere var fraværende, og den overordnede arbejdsfordeling er fastlagt.

3. Information og kommunikation internt
Der havde været lidt misforståelser internt i bestyrelsen omkring kommunikation, så flg. blev besluttet:

 • Dagsorden skal udsendes fra formanden senest en uge før mødet. Helle fremsender skabelon. Hvis der er ændringer eller tilføjelser til dagsordenen, skal dette være skrevet formanden inden 3 dage efter modtagelsen af dagsordenen. Hastepunkter, f.eks. ansøgninger om mindre beløb til brug inden næste bestyrelsesmøde, kan undtagelsesvis behandles under Eventuelt.
 • Referater skal godkendes, enten ved oplæsning i slutningen af mødet eller ved udsendelse til deltagerne pr. mail, før de lægges på hjemmesiden. Ved udsendelse skal frist for kommentarer være max. 2 dage.
 • På hjemmesiden skal det fremgå tydeligt, at der er tale om et referat.
 • Ved kommunikation pr. mail skal der altid benyttes ”svar til alle”.
 • Ea undersøger, om der kan etableres en lukket sektion på hjemmesiden, som kun bestyrelsen har adgang til.
 • Bestyrelsesmøder er offentlige, og alle er velkomne til at deltage i / lytte til vore møder. Referater er offentlige, med mindre andet er besluttet.

4. Bosætning
Bosætning er på dagsordenen til mødet den 30. januar. Helle havde udarbejdet materiale og drøftet med Steen, men da Steen var fraværende var status ukendt. Helle undersøger og sørger for, at materialet kommer ud/”hypes”, så feedback fra borgere kan bruges på mødet den 30. januar.

5. Lokalforum Regstrups rolle
Ea understregede, at når vi er i Lokalforum, er vi upartiske. Det er diverse grupper, som skal arbejde med Kommunen. Med grupper menes i udgangspunktet enhver eksisterende gruppering i lokalområdet, uanset om denne har et formelt samarbejde med Lokalforum eller ej. Eksempler:

 • Spejdere
 • Brugerrådet for Jernløsehallen
 • Gruppen, som arbejder med cykelsti til Megacenteret
 • Åvang aktivcenter
 • Kvanløse beboerforening
 • Møllelauget

Ea gjorde specifikt opmærksom på, at Lokalforum Regstrup kan have en holdning til erhvervsområde, men ikke til biogas, da vi skal være lokalforum for hele området, også landbruget. Anni tilkendegav, at dette for hende var en helt ny vinkel, som ikke var udtrykt før.

6. Møder
Offentligt møde den 30. januar:
Der er booket lokale på Sdr. Jernløse Lilleskole. Der er plads til ca. 100 deltagere. Vi mødes på skolen kl. 18:30. Mødet starter kl. 19:00.
Servering vil være øl, sodavand og kildevand.

Dagsorden for mødet:

 • Introduktion og præsentation af bestyrelsen (EA + hver enkelt præsenterer sig selv kort)
 • Valg af dirigent (Ea)
 • Mette præsenterer sig selv og Fællesskaberens rolle
 • SKVULP præsenteres (Susanne Knudsen)
 • Michael fortæller om motorvejen og planen om at lave et arrangement før åbning.
 • Bestyrelsen for Nr. Jernløse-hallen fortæller om arbejdet med og status på overtagelse af hallen
 • Pause
 • Bosætning
 • Afrunding (Dirigent/Ea)

Aktiviteter før mødet:

 • Ea aftaler indbydelse med Steen / Michael. Indbydelsen skal lægges på infoskærm, hjemmeside og facebookside. Desuden udarbejdes 5-10 flyers, som placeres spredt i området.
 • Charlotte aftaler med Dagligbrugsen at vi kan returnere det, vi ikke bruger, og opretter konto, hvis det er hensigtsmæssigt.
 • Mette undersøger, om der er en ny åbningsdag for motorvejen.
 • Helle og Steen håndterer kommunikation og feedback vedr. bosætning
 • Charlotte inviterer bestyrelsen for Nr. Jernløse-hallen
 • Ea aftaler orienterer Susanne Knudsen
 • Ea inviterer politikere til generel deltagelse samt dirigent
 • Ea inviterer Lars Quist og Søren Korsholm eller Jacob Bonde Pollmann til at deltage aktivt i punktet om bosætning
 • Ea forbereder detaljer om bosætning

Øvrige møder:

 • På næste offentlige møde vil Jimmy fortælle om Grønne Hjerte. Jimmy forventer, at shelters er klar til den tid.
 • Mette forslog at sætte Åvang på dagsordenen næste gang.
 • Charlotte foreslog, at vi på et af de næste bestyrelsesmøder gennemgår regnskabet fra de seneste år. Hensigten er at give de nye bestyrelsesmedlemmer større viden om, hvad der bruges penge på.
 • Anni deltager ikke i næste bestyrelsesmøde (13. marts).

7. Opsamling af møde med politikere den 7. januar
De tilstedeværende deltagere var enige om, at det havde været et godt møde, som hele vejen igennem blev afviklet i en god tone. Særskilt referat er udarbejdet.

8. Ansøgning om tilskud til Flagalle i Kvanløse
Der blev bevilget 2.500 kr.

9. Eventuelt
Ansøgning om tilskud fra Krolfklubben på Åvang
Der blev bevilget 400 kr. til en årsmesterskabskølle.

Foreningsdag:
Det har vist sig at være op ad bakke at skaffe frivillige til at deltage i dette arrangement, og bestyrelsen gav opbakning til at droppe det, hvis situationen ikke ændres. Det blev dog besluttet, at Charlotte og Jimmy forinden skulle deltage i Holbæk Kommunes kursus den 19. februar ”Rekruttering for foreninger via sociale medier” og efterfølgende teste metoden ved endnu en gang at forsøge at skaffe frivillige til foreningsdagen.

(Referent Anni Olsen)

Møde med KMU og PULO 7. januar 2019

Tilstedeværende ved mødet
John Harpøth (DF)
Ole Brockdorff (S)
Peter Nilsson (V)
Christina Hvass Hansen (S)
Lars Qvist (L)
Karen Thestrup Clausen (Ø)
Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA)
Christina Krzyrosiak Hansen (S)
Steen Bech
Ea Riccio
Helle Houmann
Anni Olsen
Jimmy Singerholm
Michael Kringelhede

Referat
Ea: Lokalforum ønskede små erhvervsdrivende på perspektivområde omkring motorvejstilslutningslægget som f.eks. små håndværkere, et supermarked eller måske en tankstation. Vi ønskede et rekreativt område omkring erhvervsområdet med f.eks. nogle stier omkring erhvervsområdet. Ifølge bosætningsrapporten er grønne område noget som er vigtigt i forhold til at tiltrække nye beboer. Vi ser også et behov for at udvide idrætsfaciliteterne i forbindelse med skole.
Vi har i stedet pludselig fået informationen, at der skal være stort erhvervsområde til tung industri med tung trafik. Så skulle der være et biogasanlæg, så skulle det ikke være der og så skulle det være her alligevel. Vi mener, at det vil være ødelæggende for lokalområdet og udviklingen af området og tiltrækningen af børnefamilier, hvis der kommer et stort erhvervsområde med/uden biogasanlæg.
Hvorfor har man valgt at placere et stort erhvervsområde med tung industri tæt på skole og beboelse?
John: Lokalforum har længe ønsket industri omkring tilslutningsanlægget og loven kræver at erhvervsområder omkring tilslutningsanlæg bliver udlagt til tung industri.
Helle: Må industri i miljøklasse 4-7 indskrænkes til kun miljøklasse 4?
John: Som jeg læser materialet skal man tillade miljøklasse 4-7. Man kan eventuelt søge om dispensation, men dispensationen gives kun til mindre områder omkring de større industrianlæg i erhvervsområdet.
Anni: Der er forskel på hvilke miljøklasser man kan tilllade i forhold til størrelsen på erhvervsområdet og hvor bynært området er. Hvis man holder fast i det mindre erhvervsområde, så vil man ikke kunne tillade de høje miljøklasser.
Steen: Er der regler for, hvor bynært man må placere de høje miljøklasser. Er man tvunget til at give tilladelse til de høje miljøklasser, hvis nogen søger byggetilladelse efter en høj miljøklasse?
John: Jeg kender ikke de nøjagtige regler for afstande. Det er stærkt specialicerede medarbejdere, som skal vurdere ansøgningerne omkring byggetilladelse. Det er vanskeligt at afvise en byggetilladelse, som lever op til kravene i kommuneplanen.
Lars: Lastbiler er ikke miljøklasse 7 i sig selv, medmindre der er tale om natkørsel. Vurderingen af miljøklasse for det enkelte erhverv er ikke til at angive helt præcist, uden at lave en individuel vurdering.
Anni: En tvangslokalplan betyder, at hvis man har lavet et område i kommuneplanen til erhverv med en høj miljøklasse, så skal kommunen, hvis nogen ansøger, lave en lokalplan, som passer til kommuneplanen, altså med høj miljøklasse.
Karen: Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde sagde vi, at lokalplanen for området skulle være med godkendelse af miljøklasse 7. Hvis vi laver en lokalplan med en lav miljøklasse, så ville det ikke være tilladt at godkende virksomheder med en høj miljøklasse. Det nye område i Jyderup tillader f.eks. ikke miljøklasse 7.
John: I Jyderup er der en motortrafikvej og ikke en motorvej. Der må man ikke køre så stærkt og derfor er det ikke nødvendigt, at godkende virksomheder med en høj miljøklasse.
Michael: Hvorfor har i ikke valgt at droppe industriområdet da i fandt ud af, at i ikke kunne anlægge en erhvervsområde magen til det som borgerne i området ønskede?
John: Holbæk kommune har en del henvendelser omkring, at man gerne vil have placeret virksomheder omkring motorvejen og enten skal vi afvise dem eller også skal vi oprette områder vi kan anvise. Vi har valgt at lave et industriområde i miljøklasse 4-7 i stedet for det ønskede erhvervsområde. Vi mener ikke, at det var klart og tydeligt hvad lokalforum og borgerne helt præcist ønskede.
Ea: Hvorfor er erhvervsområdet blevet dobbelt så stort som først foreslået?
John: Der kører en process nu hvor vi skal finde frem til hvad der skal besluttes. Her har i mulighed for at få indflydelse på processen.
Ea/Anni: Vi har givet 69 høringssvar, som allesammen er blevet ignoreret. Hvorfor tager i ikke højde for, hvad der kommer af svar fra borgerne.
Lars: Der er vist ikke nogen i byrådet som bruger under 20 timer om ugen på det her erhvervsområde i øjeblikket. Vi er valgt til at varetage hele kommunens interesser, men Regstrup området er det eneste sted i kommunen, hvor vi har mulighed for at placere store erhvervsområder i forbindelse med motorvejen.
Christina H: Da Vejdirektoratet for 12 år siden placerede motorvejstilslutningen fik vi igennem lokalforum flyttet tilslutningsanlægget væk fra Sdr. Jernløse, for at der ville være plads til et industriområde ved motorvejstilslutningen.
Anni: Hvis man havde diskuteret det for 12 år siden, så burde der have været en kommuneplan allerede dengang, så borgerne havde indsigt i, hvad der var planer om.
Anni: Hvorfor skulle vi tro på, at vi bliver hørt i den “rigtige” høring, når vi ikke er blevet hørt i den grundige forhøring.
John: Det er heller ikke sikkert, at det bliver anderledes.
Karen: Hvis vi ønsker at være en grøn kommune med en grøn omstilling, så skal vi forsøge at præcisere hvilke former for industri og erhverv vi ønsker at profilere os med. Jeg mener ikke, at et biogasanlæg er noget vi ønsker at profilere os med. Jeg mener ikke, at det er en grøn omstilling.
Vi skal allerede til næste år i gang med at tale om den næste kommuneplansrevidering, og derfor er det godt, at lokalområdet allerede er aktive i forhold til hvad i ønsker. Jeg var med til lokalforumsmødet i Søstrup, hvor kommuneplanen blev diskuteret sidste gang, og der var ingen som talte om tung industri.
Steen: Citat fra Home: Vi har 3 handler som er blevet annulleret indenfor den sidste uge, fordi der er mulighed for, at der bliver bygget et biogasanlæg i området. Og der er meget lav forespørgsel på bolig i området for tiden.
John: Det argument kan jeg ikke bruge til noget. Vi har været igennem samme process i Store Merløse, hvor ingen ønskede et halmvarmeværk. Kort tid efter var der ingen problemer med, at sælge husene, og der er ingen huse til salg længere i Store Merløse. Jeg tror kun der er problemer i Regstrup nu, fordi der er så meget debat omkring industriområdet. I øvrigt er prisen varmen i Store Merløse faldet 4 gange siden dengang, men der er ikke nogen, som har sagt tak for det.
Ea: Var der i forvejen et erhvervsområde i Store Merløse.
John: Ja, der var et lille varmeværk i forvejen, men ikke nær så stort som det nye anlæg.
Ea: Det bliver dyrt at lave de omkringliggende veje om, så der bliver plads til trafikken til f.eks. et biogasanlæg. Vi vil gerne have blandet erhverv, fordi det er minder erhverv og ikke har så stor indflydelse på de omkringliggende område og trafikken i vores område.
Lars: Sagen er endt lidt imellem 2 stole fordi vi både har en dialogmodel og det traditionelle politiske system og de 2 systemer kører parallelt og vi får nok ikke talt nok sammen i situationer som denne her. Det ved vi godt alle sammen kunne være bedre. Vi vil rigtig gerne være den kommune i Danmark, som finder den gode dialogmodel for, hvordan vi inddrager så mange borgere som muligt tidligt i beslutningerne.
Ea: Politikerne er valgt til at varetage borgernes interesser og derfor kunne man godt være mere åben omkring hvad man overvejer. Den kommunikation i mellem borgere og kommune kunne godt være bedre.
Lars: Kommunikationen er der ikke, for det er meget svært at finde den rigtige kommunikationskanal som kommune. Aviserne findes næsten ikke mere og facebook er for de færreste.
Michael: Vejdirektoratet flyttede vist nok tilslutningsanlægget, fordi der ikke var plads til det ved Sdr. Jernløse. Der var ingen der talte om tung industri dengang, for vi havde ikke forestillet os at nogen ville ønske at anlægge stor industri her hos os. Jeg tror ikke at vores problem i øjeblikket er, at vi ikke bliver hørt. Problemet er, at vores politikere er ligeglade med hvad vi mener. Vi kunne sådan set lige så godt droppe dialogen og samle sammen til en god advokat, så vi kan se om vi kan finde noget ulovligt i kommunens planer og
Karen: Den grønne omstilling er kommet højt på dagsordenen og kommunen har vist nok fået et godt tilbud fra et stort firma. Vi (i Enhedslisten) tror ikke på at biogas i den her størrelse er en god idé. I USA taler man om 100.000 tons, når man har store biogasanlæg. Vi taler i Regstrup om et anlæg til 500.000 tons. Jeg har ikke set et regnskab fra Nature Energy som sandsynliggør, at man kan levere den mængde biomateriale i vores område. Det næste, vi måske kommer til at diskutere, er, at anlægge nye store svinefarme i kommunen, for at kunne levere nok biogas.
Christian: Leverandørforeningen, som har kontaktet Nature Energy, mener, at de allerede har den nødvendige biomasse indenfor en radius af 15-20 km. Hvorfor ikke opgradere den nuværende landbrugsproduktion til at være mere miljørigtig med et biogasanlæg?
Anni: Jeg tror ikke, at kommunikation ville have hjulpet i det her tilfælde. Op til sidste kommunalbestyrelsesmøde var der ingen planer om, at der skulle diskuteres en ny placering af biogasanlægget. Hvorfor er det os som skal ofre os og acceptere, at biogasanlægget skal placeres her hos os? Jeg er også bange for, at de senere ansøger om udvidelse af anlægget.
John: Jeg ser også nogle udfordringer i forhold til kommunikationen, hvis kommunikationen med lokalforumskonsulenten ikke fungere for lokalområdet, da det er lige så vigtigt. I forhold til mængden af biomateriale så er det leverandørforeningen, som har henvendt sig til Nature Energy, fordi de allerede har underskrevne aftaler, som kan levere mere end rigeligt biomateriale fra lokalområdet.
Anni: Hvorfor er der forskellige opgørelse af biomaterialet som er tilgængeligt i området. Er de indgåede aftaler offentligt tilgængeligt?
Christina K: Tak for invitationen. Jeg er ked af den dårlige/ubehagelige kommunikation, der har været i hele det her forløb. Karen har ret i, at der er sket en holdningsændring i kommunalbestyrelsen – sikkert afledt af Enhedslistens påvirkning. Men vi er også blevet opmærksomme på, at den grønne omstilling har konsekvenser. Jeg er efter mit lange opslag på Facebook i dag blevet spurgt om rigtig mange ting, som administrationen allerede har svaret på. F.eks. hvor lastbilerne må køre eller hvornår de må køre der.
Vi skal finde en måde at kommunikere på, hvor vi rent faktisk får oplysningerne ud til borgerne. Vi burde nok have en side på kommunens hjemmeside, hvor vi kan skrive svarene på de spørgsmål og bekymringer, som mange borgere har.
Vi har også fået mange gode ideer fra borgerne og det er ærgerligt, at vi først får ideerne nu – men vi tager dem med i planlægningen. Det er ikke nyt, at der bliver talt om biogasanlæg. Det har vi arbejdet på i kommunen i mange år.
I forhold til antallet af grise i kommunen, så må vi jo arbejde på, at der ikke kommer øget forurening fra flere svinefarme.
Helle: Jeg tror godt, at folk i lokalområdet kan acceptere et mindre erhvervsområde. Det er biogasanlægget og det kæmpe erhvervsområde, som vi ikke ønsker. Vi er bekymret og utrygge over mængden af fejloplysninger, som I som politikere får fra jeres embedsfolk.
F.eks. i pointskemaet i bilagsmaterialet til oplægget. Der er deciderede forkerte oplysninger som f.eks. ingen gasledning nær St.Merløse, men gasledning nær ved Snævre/Kvanløse, selvom det er omvendt, mængden af biomasse de forskellige steder og mange andre ting.
Jeg har kigget på nogle kort over biomassefordeling og andre biogasanlæg. Store dele af den biomasse, som findes i vores lokalområde, allerede afsat til andre biogasanlæg. F.eks. giver St. Merløse muligvis ikke mening længere på grund af biogasanlægget i Ringsted. Det aftager 265.000 tons biomasse og har planlagt at aftage halvdelen af biomassen i den sydlige del af vores kommune. Men hvor meget biomasse er der så reelt til rådighed her? Det er en dyr regning vi skal betale hvis anlægget bliver etableret uden at der rent faktisk er den nødvendige mængde biomasse tilgængelig.
Christina K: De oplysninger vi har f.eks. fra Niras er blevet krydschecket af Dansk miljørådgivning for at sikre, at oplysningerne er korrekte. De svar vi har fået indtil nu er hovedsageligt, at vores vurderinger er for konservative og ikke at der er “pyntet på tallene”. Vi er ved at undersøge, om vi f.eks. kan stille højere krav til lugtgener end de krav, som er i gældende miljølovgivning.
Jeg synes at det er ærgerligt, at folk tror at de hele er besluttet og ikke ved, at det tager mindst ½ år at få vedtaget sådan en plan. Vi kan desværre ikke ændre fortiden, men vi vil gerne høre alle jeres forslag til, hvilke krav vi f.eks. kunne stille for at sikre et godt resultat for lokalområdet.
Christina H: I vejdirektoratets oprindelige tegninger var der også tegnet erhvervsområde helt ned til Snævre.
Michael: Perspektivområdet er tegnet ud fra lokalforums forslag fra 2016 eller 2017, og dengang talte vi slet ikke om hvad Vejdirektoratet havde foreslået. Jeg tror faktisk ikke, at nogen af os kunne huske, at Vejdirektoratet havde tegnet et område til erhverv omkring tilslutningsanlægget.
Steen: Det ville være rart, hvis Holbæk kommune havde en side med fakta omkring forslag som biogasanlægget.
Christian: Hvis dem som søger har en berettiget krav om udvidelse, som er lovligt ifølge kommuneplanen og lokalplanen, så har vi ikke mulighed for at sige nej. Derfor tror jeg ikke, at biogasanlægget vil ændre på, om svinefarmene bliver udvidet. Vi er ikke ligeglade med, hvad borgerne mener, men jeg mener at det er en god idé at bygge et biogasanlæg, at det er en god placering her ved Snævre og jeg er godt klar at der vil være kritik af beslutningen. Jeg mener, at den nye placering som flyttet 500 meter, er bedre end den gamle og jeg mener, at vi har lært, at det er vigtigt, at vi får overvåget om virksomhederne overholder de krav de skal leve op til og at vi handler, hvis virksomhederne ikke lever op til kravene.
I forhold til kommunikation, så var det første møde vi holdt omkring biogas det store møde i Vommervad. Skal vi have flere af den slags møder eller skal lokalforum i stedet have en større indflydelse på og ansvar for kommunikationen til borgerne?
Ea: Hvis i lægger ud til os, at der f.eks. skal laves et biogasanlæg, så gør vi som lokalforum det, at vi inviterer borgere og politikere til et debatmøde omkring emnet, for at få belyst holdningerne til emnet.
Christian: Bliver kommunikationen bedre, hvis vi tager et formøde med f.eks. lokalfora eller andre interesserede inden det første åbne borgermøde.
Ea: Ja, involver lokalforum så tidligt som overhovedet muligt. Jo mere kommunikation og dialog jo bedre. I forhold til grønne og bæredygtige områder, så placerer man et erhvervsområde i miljøklasse 7 for at få et biogasanlæg og så kommer der mere forurenende industri. Er der regnet på ombygning af de trafikale anlæg i området, hvis der f.eks. komme en stærkt øget mængde tung trafik?
Christina H: Jeg har også børn, som går på skolen og skal krydse Skovvejen i dag. Når de skal køre over broen over motorvejen i stedet, så er det ikke længere en trafikfarlig skolevej og derfor sparer kommunen faktisk penge til buskort.
Christina K: Vi kommer til at snakke om cykelstier osv. men det er svært at regne på ting, som ikke er på tegnebordet endnu. Der er ikke andre virksomheder, som p.t. har ønsket, at placere sig på erhvervsområdet ved Regstrup.
Ea: Hvem betaler for at fjerne biogasanlægget og genetablering af naturen, hvis der f.eks. ikke er biogas nok i lokalområdet og anlægget lukker igen.
Christina K: Holbæk kommune har ingen udgifter til etablering eller drift af biogasanlægget. Vi skal ikke engang afholde udgiften til at at tjekke, om de overholder reglerne. Det er Nature Energy, som skal betale for det.
Peter: Det bliver kommunen, som skal betale, hvis biogasanlægget går konkurs, for så har de ikke penge til selv at gøre det.
Ole: Uanset om vi får et biogasanlæg eller ej, så vil svinefarmene udvide i fremtiden.
Anni: Jeg tror at der er stor forskel på, om et møde som det i Vommevad er et møde afholdt af forvaltningen eller et dialogmøde med politikerne, hvor vi diskuterer visioner og holdninger. Perspektivområdet blev accepteret af lokalområdet, fordi det tidligt har været debatteret og længe været i planerne. Det har det store erhvervsområde ikke. I forhold til biogas, så har det været diskuteret længe, men det har været andre placeringer, der har været diskuteret. Til sidst vil jeg påpege, at der er mange fejl i bilaget til kommunalbestyrelsesmødet i morgen, specielt diagrammet på side 2. Jeg føler, at vi bliver manipuleret af forvaltningen, fordi de ikke har alle oplysninger med.
Karen: Jeg mener, at det er vigtigt, at vi på mødet i morgen har uvildige eksperter med til at rådgive os, så vi ikke har partiske interessenter med som f.eks. fremmer regeringens interesser.
Helle: Det er afgørende, at det er jer som politikere, der bestemmer hvad der skal ske i kommunen og at det ikke er en virksomhed udefra der får indflydelse på kommunens planlægning.
Michael: Jeg er ikke sikker på, at det ville være muligt, at holde et møde som det i Vommevad uden at der kom en masse uro. Det var faktisk varslet som et formøde, inden den egentlig undersøgelse omkring biogasanlægget.
Men hvorfor lytter i ikke til borgerne, som ikke ønsker et biogasanlæg så tæt på skoler og byer. Vi diskuterer paragraffer og regler i stedet for at i svarer på, hvorfor I vælger at placere det biogasanlægget så tæt på skoler og boligområder?
Helle: Jeg bor i Kvanløse og da Kvanløse igen er i spil som alternativ til biogasplacering, bliver jeg nødt til at indføje, at uanset om man laver svingbaner eller fjerner huse, så er flere udkørsler, mindst 4 gange i timen, på en stærkt trafikeret vej som Ringstedvej sindssygt farligt og jeg meget bekymret for, hvor mange ulykker det vil medføre, hvis man valgte den placering. Det håber jeg I medtager i jeres overvejelser.
Lars: Der er i budgettet sat penge af til både en ny trafiksikkerhedsplan og cykelstier. Hvis vi får et erhvervsområde og/eller et biogasanlæg ved Snævre, må de ændrede forhold indgå i den samlede vurdering i trafiksikkerhedsplanen og i prioriteringen af cykelstier. Derudover skal vi naturligvis holde øje med, om et biogasanlæg rent faktisk lever op til de lovede tal omkring bedringer af co2 regnskabet.
Steen: I forhold til grøn omstilling så forstår jeg ikke, hvorfor vi for nogle boligområder f.eks. kræver, at der skal være røde tage (konkret i forhold til kirken). Det forhindrer os i at etablere solcelleanlæg. Hvorfor ændrer i ikke de servitutter?
Steen: Det med at flytte biogasanlægget 500 meter, er det nok til at man kan genoptage processen i forhold til det nej som blev vedtaget hvis sidste kommunalbestyrelsesmøde?
Christina K: Vi har hele tiden været for biogasanlæg i kommunen. Lige inden sidste møde kom der nye informationer, som vi blev nødt til at tage højde for. Siden sidste møde har vi har tid til at tilegne os mere viden og vi har haft tid til at tænke os om – og jeg kender ikke et bedre sted i kommunen, at placere et biogasanlæg. Jeg er blevet mere tryg efter, at jeg har lært trafikplanerne for biogasanlægget bedre at kende og er blevet sikker på, at der er taget højde for det i planerne.
John: I forhold til de 4 mulige placeringen af biogasanlæg, så har der faktisk også været dialog med det anlæg som ligger i Audebo, som ønskede at udvide deres anlæg. Dengang troede man, at man kunne kombinere de forskellige typer anlæg, men desværre ønskede de ikke at håndtere de typer affald, som skal kunne håndteres af det nye anlæg.
Jeg kunne godt tænke mig at et eventuelt biogasanlæg herude kunne blive en vækstfaktor for grønne virksomheder herude – det er da det vi ønsker og jeg håber virkelig at det sker. Vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi kan tiltrække grønne virksomheder til Holbæk kommune. I dronningens nytårstale opfordrede hun også til, at vi skulle lave flere biogasanlæg. I forhold til solceller, så kan man få røde solceller.
Steen: Ja, men de er meget dyrere.
Anni: Det er godt nok svært for at følge med. Det er helt umuligt for os at forstå, at ingen i kommunen har været i stand til at finde en placering, som ligger længere væk fra beboelserne.
Sammenlignet med Nature Energys andre placeringer, så er der ingen af de øvrige anlæg, som ligger så tæt på beboelserne. Udover lugt, så er det også vigtigt i forhold til sikkerheden, at det ikke placeres tæt på beboelser. Der er både gener og risiko for allergi hos børnene på skolen eller fodboldbanerne.
Der blev afleveret tegninger til politikerne med kort over Nature Energys andre placeringer af biogasanlæg.
Christian: Tak for tegningerne, det har vi faktisk også bedt embedsfolkene om at udarbejde til os.
John: De klager, der har været ved andre af Nature Energys anlæg, har ikke kunne påvises rent faktisk, at komme fra anlægget. Det er vigtigt at vide, at der ikke er nogle steder, hvor kommunerne er utilfredse med Nature Energys anlæg. Derimod ønsker flere kommuner, at de udbygger anlæggene.
Ea: Hvem er uvildige, som vi kan klage til, hvis vi er utilfredse med et eventuelt anlæg (både før og efter opførelsen).
Christina K: Kommunen, men jeg ved godt at i ikke har så meget tiltro til kommunen lige nu.
Karen: Naturklagenævnets afgørelser har opsættende virkning, hvis i får medhold i en klage.

Bestyrelsesmøde 11. december 2018

Biogas
Vi forventer, at kommunalbestyrelsen i morgen beslutter, at der ikke kan placeres et biogasanlæg ved Snævre.

Bosætning
Kommunen indkalder til bosætningsmøde i januar. Bestyrelsen arbejder på at genoplive Jernløse kommunes lokalplan 1.13 omkring boliger bagved ældreboligerne ved Hovedgaden samt at efterlyse ideer til bosætning og rekreative områder via Lokalforums Facebook side.

Erhvervsområde
Bestyrelsen arbejder videre for et erhvervsområde på størrelse med perspektivområdet i Kommuneplan 2017, hvor der kan placeres erhverv i miljøklasse 1-4.

Tilskud
Bestyrelsen har besluttet at støtte Grønne Hjerte og Regstrup spejderne med 15.000 kr. til etablering af shelterplads ved spejderhytten. Shelterne vil være offentligt tilgængeligt og kunne bookes på udinaturen.dk fra omkring sommeren 2019.

Bestyrelsesmøde 6. november 2018

Konstituering af bestyrelse:
Formand: Ea Riccio
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Charlotte Sørensen
Øvrige medlemmer:  Helle Houmann, Rene Bergkvist, Steen Bech
Suppleant: Anni Olsen

Lokalforumsmøder:
Onsdag d. 30. januar
Tirsdag d. 21. maj
Onsdag d. 30. oktober (inkl. generalforsamling)

Bestyrelsesmøder:
Tirsdag d. 8. januar
Onsdag d. 13. marts
Tirsdag d. 30. april
Onsdag d. 21. august
Tirsdag d. 1. oktober

Vi vil fremadrettet i bestyrelsen arbejde for et mindre erhvervsområde ved motorvejdstilslutning uden biogas og anden stor industri.

På næste bestyrelsesmøde vil vi diskutere fordeling af arbejdsområder i bestyrelsen.

Generalforsamling 23. oktober

I forbindelse med lokalforumsmødet blev der afholdt generalforsamling i LokalForum 4420 Regstrup.

Valg af dirigent
Christina Hansen (Borgmester) blev valgt.


Bestyrelsens beretning v/formanden
En afgående formand, må kigge tilbage på det der er udrettet i hans periode.

Og hvad er der så sket det sidste år og de sidste 3 år og hvad havde der været sket hvis vi som lokalforum ikke havde taget aktiv del i hvad der sker i vores lokalområde.

Lad os opsummere…

Vores genbrugsplads. Der var nogen der synes at vores genbrugsplads skulle nedlægges, men det syndes vi i Lokalforum var en rigtig dårlig idé da vi mener at det er et kæmpe aktiv for vores område. Det lykkedes faktisk at få overbevist både politikkere og Fors om at en døgnåben-ubemandet plads var det rigtige og meldingen p.t. er at der kommer masser af affald og at folk køre fra hele kommunen for at bruge vores plads. Hvem ved…. Måske der bliver grobund for en helt ny og stører genbrugsplads ude i det nye erhvervsområde.

Ungdomsklubben for 7 kl. til 18 år…. Var lukket. Der var pludselig nogen der havde fundet ud af at der hvor den havde ligget i 30 år var ulovligt. Dette opdagede jeg ved en tilfældighed pga. et opslag fra en forældre på Facebook og jeg tog kontakt til lederen af ungdomsskolen, der bekræftede at den VAR lukket og der p.t. ikke var andre steder i vores lokalområde den skulle genåbne. Samtidigt ringende Søren Stavnskær der sad og sidder i kommunalbestyrelsen til mig og oplyste mig om at man var ved at ville sælge det gamle lægehus og dagplejehus på Hovedgaden. Da jeg havde været formand for Børnehusene, kendte jeg det hus særdeles godt og mente derfor at huset var oplagt til at lave ungdomsklub og begyndte straks at ringe til de politikkere jeg kendte og lederen af ungdomsskolen og spurte ind til muligheden for at udsætter et salg, hvilket lykkedes og for om ungdomsskolen kunne kigge på denne bygning. OG 1-2-3, så skulle der pludselig være ungdomsklub i bygningen. De seneste meldinger jeg har fået, er at de er rigtigt rigtigt glade for at være der og at det er en rigtigt velfungerende ungdomsklub som benyttes af rigtigt mange af vores unge mennesker.

For et par år siden var den en borger der foreslog til et Lokalforumsmøde at man skulle få genetableret flagalleen i Regstrup/Nr. Jernløse. Han ville gerne være hovedsponser og Chris tog straks handsken op og gik med kæmpe flid i gang med at få sat gang i processen. Jeg ved ikke hvor meget tid Chris har brugt på dette projekt, men det er MEGET og jeg nyder personligt en kæmpe glæde hver gang jeg kører ned gennem byen, hver gang flagallen er sat op og bliver i lidt bedre humør over det flotte syn. Jeg tor ikke der findes en flottere flagalle i Danmark.

Der var for vel snart 5 år siden et par piger der undrede sig over det huld der er i cykelstinettet mellem Regstrup og Holbæk. Sammen med deres forældre fik de gjort opmærksom på dette og jeg tror ikke der er en politikker i Holbæk Kommune der ikke er klar over at der er en kæmpe udfordring på strækningen mellem Søstrup og Megacenter. Luffe der dengang sad i vores bestyrelse gik ind i sagen og var med til at hjælpe dem på vej og efter han har stoppet, har jeg forsøgt at støtte dem i projektet og jeg tror ikke at vi nogensinde har været så tæt på at få den cykelsti gjort færdig, som vi er nu.

En af de helt store forandringer i vores lokalområde og infrastruktur de sidste mange mange år, er den nye motorvej. Et projekt Lokalforum har været engegeret i LÆNGE før min tid i det gode selskab. Henning og Michael har kæmpet med denne sag, for at få den motorvej som folketinget har besluttet skal lave, kommer til at ligge det helt rigtige sted. Får de rigtige afkørsler, den rigtige skiltning, de rigtige tunneler under og alt det andet jeg ikke har en styr på da jeg ved at de kæmper sagen og prøver at få det bedste ud af en ulige kamp med vejdirektoratet.

Fællesdag/foreningsdag, Fælleshus/Foreningshus, Samarbejde med idrætsforeningerne. Chalotte, Jens og Jeg har virkeligt kæmpet for at det hele skulle fungere, så vi har, kunne styrke vores foreningsliv i vores lokalområde. Vi har nogle idrætsforeninger, som er berømt lang ud over byens grænser. Med en Håndboldklub, der klare sig super godt på eliteplan. En fodboldklub, der formår at få hele bræden med, og der komme unge mennesker fra nabobyerne og spiller netop her. Gymnastikken der er ved at vokse ud af vores hal og brændende ønsker sig en ekstra hal med springgrav og trækker gymnaster fra Holbæk, fordi de kan noget særligt. Badminton det vel snart har tider i alle hallerne omkring os, fordi de er så populære at de for længst er vokset ud af Jernløse hallen og fordi de kan noget som efterspørges i de byer de også spiller i.

Grønne Hjerte….. Ja hvem her i forsamlingen kender ikke til Grønne Hjerte? Regstrup Spejdernes og Jimmys enestående projekt med i Regstrup, med lege og naturoplevelser, Shelterplads, skov og å. Ja selv sådan et projekt har brug for hjælp en gang imellem. F.eks. da der var et par embedsmænd der synes det var nemmere at sætte sig ind i hvad det var for et enestående projekt der var gang i, valgte det vi danskere er allerbedst til og sagde NEJ NEJ og NEJ. Også her måtte Luffe og jeg i gang med de diplomatiske evner og efter et længere tovtrækkeri lykkedes det at få en aftale på plads, der var til gælde og gavn for de fleste.

Lys på skoletier og general interesse for vores børn skolevej er en af de ting Steen har engageret sig i. Han har mindre børn lige som mig og kæmper bl.a. for at vi kan få en mere sikker sti over marken fra Åvang og til å-stien og opmærksomheden omkring overgange ved Holløsevej. Info-skærm og hjemmeside er heldigvis også noget Steen er ved at få styr på, Så Michael har, kunne blive lidt aflastet her.

En ekstra dagligvare butik ved den nye motorvejsafkørsel, Erhvervsområde, samme sted og forlængelse af Ringvejen byggegrunde der er også noget af det der har været arbejde intenst på og men ikke er i mål med.

Da jeg startede i Lokalforum for 3 år siden, var det fordi der var en mand der ringede til mig og sagde. Peter, det hjælper ikke noget at du bare sidder og brokker dig på Facebook over det politikkerne ikke gør for dit lokalområde. Du må op af stolen og gøre en indsat. Jeg viste godt der var et lokalforum, men de manglede opbakning og var nok gået lidt trætte i det og der var som regel kun de samme 5-10 mennesker til møderne. Jeg ringede lidt rundt til nogen af dem jeg kendte og de kontaktede nogen af dem de kendte og vi satte os ned, for at se hvad vi kunne gøre. Vi blev enige om at gå til lokalforum med en plan vi synes kunne peppe konceptet lidt op og få struktur på lokalforum. Der var selvfølgelig skepsis fra dem der havde siddet og knoklet de sidste mange år og måske synes vi kom bare for at kritisere. Men med en åben dialog og nogle vedtægter der blev rettet til så alle kunne se sig selv i dem, fik vi et godt lokalforum op at kører. Vi fik lavet en bestyrelse der bestod af gamle garvede og nye energiske mennesker.

Og jeg må sige, jeg var skeptisk. Men alt min sepsis kom til skamme. For allerede fra start af var den holdning at vi skulle skabe det allermest engegerede og fremadsøgende lokalforum. Og jeg vil uden at skamme mig sige, at det har vi også gjort. Mellem 40 og 130 til vores Lokalforumsmøde. En kæmpe opbakning fra de fremmødte og altid et klap på skulderen når man mødte folk i Brugsen, i fodboldklubben, på skolen og ja fra de andre lokalfora der begyndte og spørge ind til hvordan vi gjorde det i Regstrup, siden vi kunne få så mange mennesker til at møde op og engegeret sig i hvad der sker i vores lokalområde. For de sidder stadig kun 5-10 stykker til deres møder. Og svaret er. Vi brænder for at hele vores lokalområde skal udvikles og også bestå om 20 år og det er heldigvis også lykkedes at få øjnene op på politikkerne. Jeg tor ikke jeg genere Christina Borgmester ved at sige at da hun var her ude til Lokalforumsmøde for 2½år siden, viste hun nok ikke helt hvad Regstrup var for en størrelse og hvad der skete her ude. Men nu er jeg helt sikke på at hun ved hvor Regstrup ligger i hendes kommune og at det er et område der vil kæmpe for at hun også kan huske os om 20 år.

Og så er der alt det andet jeg ikke kan huske vi sammen har kæmpet for af små og store ting. Alt det kedelige, med regnskab, referater, møder med kommunen, andre lokalfora, masser af telefonsamtaler, snakken i brugsen og i gymnastikforeningen.

Uden Michaels, Steen, Luffes, Helles, Chalottes, Jens, Henning, Chris, Jimmys, og alle de andre der har været med til at kæmpe for vores lokalområde, var vi ikke her i dag og meget af det jeg har nævnt var ikke her i dag. Genbrugsplads, ungdomsklub, en fornuftig anlægning af motorvej, et helt grønt hjerte og meget meget mere. Men det er heldigvis lykkedes og det der er kommet godt, kommer ikke skidt tilbage.

Jeg har stor respekt for dem der bliver i bestyrelsen og jeg håber at jer der bliver og alle jer nye der kommer ind i bestyrelsen, vil kæmpe lige så hårdt for hele vores lokalområde og sørge for at Christina og co. Stadig ved hvor Regstrup ligger om 20 år.

Tak Bestyrelse for jeres indsats. Jeg er stolt af jer.

Fremlæggelse af regnskab

Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Med henvisning til vedtægternes $6 stk. 3 foreslår jeg hermed, at generalforsamlingen drøfter det af Lokalforum 4420Regstrups bestyrelse den 16. april 2018 fremsendte forslag til ændringer i revideret kommuneplan samt tidligere fremsendte forslag om et mindre erhvervsområde ”uden ekskluderende lokalplaner og krav, eks. særlige støjkrav m.m.” med henblik på at afklare, om bestyrelsen har generalforsamlingens opbakning til at fastholde disse forslag i den nuværende udformning. Er dette ikke tilfældet, foreslår jeg desuden, at generalforsamlingen pålægger Lokalforum 4420Regstrups bestyrelse hurtigst muligt at tilkendegive over for Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, at forslagene trækkes tilbage pga. manglende lokal opbakning.

Anni Olsen dokumenterede, at der havde været svært at finde oplysningerne om hvad lokalforum havde foreslået omkring erhvervsområdet (se præsentationen under lokalforumsmødet).

Michael Kringelhede fortæller om tankerne bag ønsket om  erhvervsområdet, specielt fra motorvejen og ned til det gamle erhvervsområde ved Virkelyst. Rene Bjergkvist fortæller om, at der er andre erhvervslokaler/grunde.

Lars Poulsen støtter, at området bliver nedstemt. Han står for udvikling af erhvervs områder, han har siddet til møde med folk som gerne vil etablere sig ved motorvejen, men ikke den ved Regstrup.

Christina foreslår to stemmemuligheder og om det er ok med deltagerne at det bliver ved håndsoprækning. Det blev vedtaget at stemme ved håndsoprækning.

Afstemningen blev efter debat rettet til, at der kun blev stemt om første del: Om der var opbakning til det ønskede erhvervsområde i lokalforums høringssvar til kommuneplanen. Afstemningen viste, at man ikke kan bakke op om lokalforum Regstrups formulering omkring er hvervsområdet.

Hvordan sikres fremadrettet at Lokalforum Regstrup arbejder tættere sammen med beboerne, Bl.a. at §2 FORMÅL vedtægterne følges. Hvordan kommunikation/information Lokalforum/borger imellem bliver bedre.

Forslaget bortfaldt, da forslagsstiller ikke var mødt op.

Valg (jvf. § 5) på valg er
Peter Nilsson, Henning Kronby, Chris Frøslev, Jens E. Jørgensen samt revisor Keld Saxtoft.

Ea Riccio bor på Holløsevej stiller op.
Helle Houmann vil gerne stille op.
Rene Bergkvist fra Sdr. Jernløse vil gerne stille op.
De er alle godkendt af deltagerne til mødet.

Annie Olsen stiller op som suppleant og er stemt ind.
Keld Saxtoft genopstiller til revisor.

Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Christina slutter mødet af.