Bestyrelsesmøde 3. oktober 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Genbrugspladsen
Lokalforum har opfordret genbrugspladsen til bedre skiltning ved de containere hvor folk ofte aflevere affaldet forkert.

Der har i selvbetjeningspladsens første år været markant flere besøgende og blevet afleveret mere affald en tidligere.

3. Møder imellem lokalfora
Den 29. september var vi til Lokallistens møde i Mørkøv omkring hvordan vi som lokalfora kan blive bedre til at samarbejde imellem lokalområderne og gøre de små byer stærkere.

I Merløse var vi til inspirationsmøde og netværksmøde d. 24. september omkring “Meget mere Merløse” omkring hvordan de har fundraiset og skabt lokale projekter.

Vi har været til Frivillig Fredag d. 28. september på Elværket sammen med badmintonklubben, hvor formålet var at hylde de frivillige kræfter i lokalområderne i kommunen og skabe netværk imellem de frivillige. Jernløse Badmintonklub var nomineret i kategorien “fantastiske fællesskaber”

4. Fællesdagen
Vi havde en god fællesdag d. 2. september. I evalueringen blev det aftalt at der er brug for 6 frivillige til at hjælpes om, at arrangere dagen til næste år, så arbejdet kan fordeles imellem flere kræfter.

Hvis man ønsker at være med kan man kontakte Charlotte på 20861200.

5. Biogasanlæg
Vi tager biogasanlægget som hovedpunkt på næste lokalforumsmøde.

6. Lokalforumsmøde og generalforsamling

Dagsorden til lokalforumsmødet:
1) Generel orientering fra lokalforum:
– Genbrugspladsen
– Flagalle
– Grønne Hjerte
– Motorvej
– Cykelsti til Tingtved
– Foreningerne overtager styring af hallen
2) Biogasanlæg
3) Eventuelt
4) Generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup
5) Generalforsamling i Flagallé 4420Regstrup

7. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 22. august 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Fællesdag
Der er fællesdag d. 2. september og vi arbejder for at få det sidste på plads til arrangementet.

3. Genbrugsplads
Der var møde d. 3. juli omkring vores selvbetjeningsplads og Fors er generelt tilfredse med sorteringen.

Folk er blevet bedre til at lade være med at aflevere miljøfarligt affald.  Men ved sidste gennemgang var der asbest i de forkerte containere og madrester i brændbart.

Fors har ringet til omkring 100 personer, som ikke har sorteret korrekt og de fleste kommer og rydder op når de bliver kontaktet.

Fors planlægger at fortsætte pladsen som selvbetjeningsplads. Affaldsmængden der bliver afleveret er fortsat stigende.

4. Flagalle
Flagalléen kommer op til fællesdagen.

Når kommunen har godkendt de sidste placeringer kommer vi op på 120 flagstænger i alt i flagalleen i Regstrup.

Det koster 1.000 kr. i startgebyr og 10 kr. pr. flag at få sat flagalléen op. Se mere på flagalle4420regstrup.dk.

5. Økonomi
Der er 10 mio. kr. i puljen til udvikling af lokalområderne.

Vi afventer kriterierne for ansøgninger til puljen.

6. Tryghedsambasadør
Vi har p.t. ikke nogen kandidat fra lokalområdet.

7. Tilflytter adresser
Kommunen sender en invitation ud til alle tilflyttere fra det seneste år. 

8. Cykelstigruppen
Lokalforum støtter cykelstigruppen med 1.000 kr. til eventet d. 27. august i svinget i Tingtved.

9. Bredbånd
Regstrup og Kundby kan søge om medfinansiering af fibernet via bredbåndspuljen.

10. Skal vi søge om at få et Kommunalbestyrelsesmøde til Regstrup i 2019
Vi ansøger kommunalbestyrelsen om at afholde et af de 3 bestyrelsesmøder, som er planlagt til at skulle afholdes udenfor Holbæk i 2019, bliver afholdt i Regstrup.

Steen og Henning lægger en plan og indsender en ansøgning.

11. Eventuelt
Jens har repræsenteret lokalforum til Skovvejens skoles læringsbazar i started af august.

Frivillighedsrådet har inviteret lokalforum til at deltage til med 12 repræsentanter fra lokalområdet til Frivillig Fredag 2018 d. 24. september. 

Vi har fået ny fællesskaber for Regstrup området: Mette Bruun Pedersen.

Vi forsøger at etablere et fundraiser kursus for foreningerne i Regstrup.

Bestyrelsesmøde 15. maj 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Ny hjemmeside
Sten arbejder på det sidste af hjemmesiden. Han koordinerer med Chris med hensyn til flytning.

3. Lokalforums rolle til Fællesdag
Charlotte indkalder til møde med de andre foreninger.

4. Evaluering af møde med Brian Ahlkvist
Alle synes at det var et rigtig godt møde.

5. Læringsbasar
Der afholdes læringsbasar d. 8. august 2018 på Skovvejens skole. Steen deltager, eventuelt sammen med Jens.

6. Biogasanlæg
Dem der har tid og lyst tager med til Fyn og derefter debatteres det videre.

7. Foreningshus, Den gamle skole, Ungdomsklub, Udstykninger og alt det andet

8. Lokalforumsmøde d. 30-05-2018
Vi inviterer Lars Qvist fra Lokallisten.
Jørgen Nordlund fortæller om tryghedsambassadør.
Chris fortæller om succesen med Flagallén.
Jimmy fortælller om status på Grønne Hjerte.
Lykkegard kommer og fortæller om deres planer med den gamle skole i Nr. Jernløse.

9. Eventuelt
Chris og Jimmi arbejder på velkomstarrangement for nye beboere.

Bestyrelsesmøde 14. marts 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden ændringer.

2. Evaluering af lokalforumsmøde
Mødet var blevet lidt “tørt” i indhold og fremlæggelser. Generelt er vi tilfredse med både, at have politik, lokale virksomheder og lokalforums arbejde med på dagsordenen.

Men vi skal overveje om vi kan have emner med, som rammer en lidt bredere interesse.

3. Ny struktur. Flere små undergrupper til vores bestyrelse?
Projekter vi arbejder på i øjeblikket (og hvem som er ansvarlig for det i Lokalforum):
– Fors: Jens
– Fællesdag: Peter
– Motorvej: Michael
– Supermarked: Michael
– Foreningshus: Charlotte
– Nyankomne: Chris og Jimmy
– Flagalle: Chris
– Brugerråd: Peter
– Hjemmeside: Steen
– Infoskærm: Steen
– Udstykninger: Chris og Jens?

4. Ny hjemmeside
Vi har skiftet til nyt webhotel

5. Flagalle
Flagene er kommet hjem, traileren er leveret og rørene til flagstængerne er sat i jorden. Flagstængerne skal gøres klar med knopper og snore. Målet er at flagalléen åbner i løbet af foråret.

6. Udstykning, veje, fodboldbane
Byggemodningen af udstykningen ved Holløsevej er sendt i licitation (for byggeri af de første 10 huse).

Der er en ny tidsplan for motorvejen, hvor stykket fra Skovvejen til Gl. Skovvej først bygges i sommeren 2019.

7. Fællesdag
Datoen bliver formentlig ændret til 1. september. Der ledes efter et loaklt band, som kan spille til fællesdagen.

8. Tryghedsambasadør
Politiet søger fortsat efter en tryghedsambassadør i vores lokalområde.

Vi vil forsøge at invitere dem til et lokalforumsmøde og fortælle om indsatsen.

9. Fors
Søren arbejder fortsat for at få indsigt i og indflydelse på Fors arbejde.

Selvbetjeningspladsen skal revurderes til august for at vurdere, om pladsen skal forsætte som selvbetjeningsplads.

10. Fjernvarme i Regstrup/Nr. Jernløse
Kommunen arbejder på at etablere fjernvarme i Regstrup. Vi er skeptiske overfor for økonomien i projektet.

11. Stafet for livet
Vi søger efter, om der er nogen i Regstrup som ønsker at arrangere Stafet for livet i Regstrup.

12. Evenuelt
kvanlose.dk kan man læse om et et rejseforedrag d. 23. marts, affaldsindsamling d. 22. april, loppemarked d. 5. maj og Skt. Hans d. 23. juni.

Henning vil gå i dialog med miljøministeriet omkring forurening af grundvandet fra den gamle losseplads ved rundkørslen, hvor der er blevet fundet olieforurening i forbindelse med et ødelagt drænrør ved motorvejsbyggeriet.

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Interessekonflikt for formanden
Bestyrelsen mener ikke at det er et problem, at formanden også sidder i byrådet. Der er fuldt opbakning  fra hele bestyrelsen.

3. Ny hjemmeside
Vores hjemmeside skal flyttes til domænet lokalforum4420regstrup.dk. Michael og Steen sørger for at flytte siden og sikre at e-post både til @lokalforumregstrup.dk og @lokalforum4420regstrup.dk kommer frem til de samme personer.

Hjemmesiden skal udbygges med links til de lokale foreninger, skole og virksomheder.

4. Flagalle
Der er nu 50 personlige medlemmer og 15 sponsorer i forengen. Man kan melde sig ind på flagalle4420regstrup.dk/bliv-medlem.

5. Økonomi
Der er 10.000 i kassen inden tilskud fra kommunen for 2018.
Lokalforum har valgt at støtte Åvang med 1.000 kr. til at stemme klaveret.

6. Oprydningsdag
Regstrup spejderne sørger for at Regstrup deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Se mere på spejdernes facebook side eller på www.affaldsindsamlingen.dk.

7. Tilflytter adresser
Henning undersøger om vi kan få en liste over hvem der er flyttet til lokalområdet i løbet af året, så vi kan afholde et årligt velkomstarrangement for tilflyttere.

8. Lokalforumsmøde d. 31. januar 2018 i Søstrup
Lokalforumsmødet afholdes denne gang i Søstrup på Lykkegard. Lykkegard får tid til at fortælle om deres opholdsted og aktiviteter.

Vi har inviterer Enhedslisten til at fortælle om deres arbejde for Regstrup lokalområdet og derudover vil vi have et oplæg omkring vores lokalområde i Kommuneplan 2017 (som er i høring indtil d. 26. februar 2018).

9. Eventuelt
Der er nu knap 3.000 tilmeldt vores selvbetjeningsplads og der bliver afleveret mere affald end førhen.

Bestyrelsesmøde 8. november 2017

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Konstituering samt opfølgning og fordeling af opgaver
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Kronby, Charlotte Sørensen
Suppleant: Jens E. Jørgensen

Fordeling af opgaver:
Charlotte: Foreningshus
Chris: Flagallé, boformer og tilflyttere
Jens: Genbrugsplads
Steen: Lys på stien, aktivitetsudstyr langs åen, cykelsti og infoskærm
Michael & Henning: Motorvej og ringvej

3. Evaluering af lokalforumsmøde
Det var et godt møde med over 80 deltagere med nogle gode emner på dagsorden, men et lidt presset program.

Der var problemer med lyden. Vi undersøger om vi kan få indkøbt en håndfri mikrofon til næste møde.

4. Kommende møder
Næste møde skal holdes i Søstrup eller Sdr. Jernløse onsdag d. 31. januar 2018 og derefter onsdag d. 30. maj 2018. Næste generalforsamling afholdes onsdag d. 24. oktober 2018.

Bestyrelsesmøderne i 2018 afholdes tirsdag d. 9. januar, onsdag d. 14. marts, onsdag d. 16. maj, onsdag d. 22. august, onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november.

5. Sociale arrangementer
Lokalforum støtter Regstrup spejderne med 2.800 kr. til lys på Grønne Hjerte i forbindelse med julepynt.

Brugerrådet holder foreningerne dag igen i august 2018 og lokalforum regner med at deltage.

Chris sørger for, at vi også holder affaldsindsamling søndag d. 22. april i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Vi arbejder på at arrangere et årligt velkomstarrangement for nytilflyttere.

6. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ikke noget nyt.

7. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Nyt bestyrelsesmedlem
Vi søger efter 1 nyt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen i oktober.

3. Lokalforumsmøde 31. oktober
Vi starter kl. 18:30 med en rundvisning på den nye skole inden lokalforumsmødet kl. 19.

Vi vil forsøge at få en lokal virksomhed til at komme og fortælle om deres visioner for Regstrup området.

Dagsorden
19-19:30 Politiker fortæller om visionerne for Regstrup
19:30-19:45 Oasen gennemstrømmer byen
19:45-20:00 Lokal virksomhed
20:10-20:20 Lokalforums forslag til bestyrelsespost i Fors: Søren Rasmussen
20:20-20:30 Motorvejsbyggeriet er startet
20:30-20:45 Generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup
20:45-21:00 Generalforsamling i Flagallé 4420Regstrup

4. Økonomi
Vi har omkring 10.000 kr. tilbage af årets tilskud. Vi har regnskabet med til generalforsamlingen.

Vi har givet 1.250 kr. til støtte til hjertestarterne ved Brugsen og ved hallen samt 380 kr. i tilskud til Krolf klubben til ny vandrekølle.

Fremover giver vi kun tilskud efter 1. bestyrelsesmøde i hvert halvår.

5. Jernløse selvbetjeningsplads
Det går godt men vi opfordrer Fors til tydeligere skiltning på pladsen, da folk nogle gange smider i containeren ved siden af.

6. Emner for efterår
Fokus er på dagligvarebutik og erhvervsområde ved motorvejen, færdiggørelse af Ringvejen, cykelstien til Holbæk, multihus, udstykning af grunde samt sikker skolevej efter skoleflytningen og skraldespande langs cykelstien.

7. Eventuelt
Vi vil undersøge muligheden for at sætte en ekstra infoskærm op ved hallen.

Grønne hjerte holder åbning af bålhytten i december.

Bestyrelsesmøde 23. august 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 23. august 2017 på Nr. Jernløse skole.

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på lokalforumsmødet i Kvanløse
Det er godt møde og Midtsjælland var en god vært. Vi holder fast i tanken om at holde hvert 2. møde andre steder i lokalområdet en Nr. Jernløse skole. Næste lokalforumsmøde bliver på Nr. Jernløse skole, hvor vi forhåbentlig kan få en rundvisning på den nye skole.

3. Bankkonto
Vi har fået oprettet vores bankkonto, men vi venter fortsat på at kommunen overfører lokalforums penge til vores konto.

4. Hjemmesiden
Vi vil udbygge hjemmesiden med links til foreninger og virksomheder i lokalområdet. På sigt kunne vi også godt tænke os en kalender over begivenheder i vores lokalområde.

5. Flagallé
Der er i øjeblikket tilsagn om halvdelen af finansieringen af flagalléen. Foreningen arbejder imod en åbning af flagalléen i 2018.

6. Vælgermøde i Vommevad
Vommevad forsamlingshus afholder vælgermøde med vores lokale politikere i starten af november.

7. Fællesdagen
Lokalforum har en bod sammen ned Kvanløse beboerforening og Flagallé 4420Regstrup på fællesdagen, hvor vi deltager fælles med 3 mand.

8. Folderen Alpelys orientering
Brorfelde observatorium har lavet en turistfolder som dækker lokalforum Ugerløse, Tølløse og Regstrups område som vil blive delt ud på turistkontorer, ejendomsmæglere, restauranter og biblioteker.

Indholdet vil også kunne ses på alpelys.dk.

9. Genbrugsstationen
Genbrugspladser er nu åbnet som selvbetjeningsplads. Der har været et godt åbningsarrangement og har været både i avisen og TV2 Øst.

Næsten alle kan godt finde ud af at sortere affaldet korrekt, og dem som ikke kan finde ud af det bliver ringet op af Fors men en henstilling til at sortere korrekt, hvis man ønsker at bruge selvbetjeningspladsen.

Vi opfordrer folk til at tilmelde sig for at signalere til Holbæk kommune at vi ønsker at bruge genbrugspladsen. Husk at aflevere en besked i postkassen på genbrugspladsen hvis man har ris, ros eller gode idéer til genbrugspladsen.

10. Grønne Hjerte
Grønne hjerte er nu åbnet og der var også et flot åbningsarrangement med over 200 fremmødte. Der var taler af Borgmester Søren Kjærsgaard, formand for udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab” Emrah Tunser, lokalforums formand Peter Nilsson og spejder- og projektleder Jimmy Singerholm.

Målet er at shelters og tusindmeterskoven åbner i foråret 2018. Flot arbejde af Regstrup spejderne med Jimmy Singerholm i spidsen.

11. Emner for efterår
Vi arbejder på at få flyttet hajtænderne ved cykestien over Holløsevej ved skolen og på cykelstien i Tingtved.

Vi arbejder på at få bygget et multihus, på at få bygget en bro som sikker afslutning af motorvejens 2. etape og vi undersøger stadig muligheden for at lokke et ekstra supermarked til byen.

Vi vil arbejde på at etablere et tilbagevendende årligt eller halvårligt arrangement for nye borgere, som er flyttet til byen.

12. Eventuelt
Vi vil i 2018 arbejde for byfornyelse og skraldespande i byen samt infostander ved stationen.

Bestyrelsesmøde 2. maj 2017

Eneste punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet efter den ekstraordinære generlforsamling var konstituering af bestyrelsen:

Konstituering:
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Medlemmer: Henning Kronby, Helle Wendelboe
Suppleant: Jens Jørgensen
Revisor: Keld Saxtoft

Bestyrelsesmøde 15. marts 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på lokalforumsmøde
Næste møde afholdes i Kvanløse på Golfbanen. Det gøres for at få alle i vores lokalområde med og føle, at de er en del af Lokalforum Regstrup.

3. Tilretning af vedtægter, så de passer til fremtiden
Efter lidt debat og småtilrettelser blev de nye vedtægter vedtaget og vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Lokalforumsmødet 1. juni 2017

4. Fælleshus
Peter fortalte om det nye fælleshus der er planer om. Alle 4 store foreninger bakker op om huset og vi er ved at se, hvem der eller vil være med.

5. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans og  Kræmmermarked
Lokalforum deltager til foreningernes dag og til mølledagen.

6. Flagallé
Chris fortalte om udfordringerne ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer til en forening omkring flagalleen. Det blev besluttet at vi starter den op under Lokalforum, for senerer at skille den fra.

7. Nye boligformer
Chris fortalte om arbejdet han havde gang i omkring nye boligformer. Han kontakter Akitekter mm for at have noget at arbejde med.

8. Infoskærm m.m.
Skærmen kører fint og det er god respons på den. Det blev besluttet, at generalle opslag kan sidde en måned, hvorefter de bliver taget af. Dem med slutdato på sidder ind til arrangementet er afholdt.

9. Cykelsti
Der er op ad bakke. Hver gang vi tror at nu er den kommet op på listen over prioriteringer, løber politikerne fra ansvaret igen. Vi kæmper videre.

10. Ansøgninger om midler
Regstrup spejderne fik 1.600 kr. til et højtaleranlæg, som alle foreninger kan låne. Skovvejens spejdere fik 1.600 kr. til et handikaptoilet.

11. Eventuelt
Ingenting.