Lokalforumsmøde 17. marts 2016

Mødet blev afholdt kl. 19 på Engskovskolen afdeling Jernløse.

Præsentationen fra mødet kan ses her.

1) Orientering v/borgmester Søren Kjærsgaard
Søren Kjærsgaard indledte med at fortælle om den positive udvikling Holbæk Kommune er inde i med en netto tilvækst på 900 borgere i 2015. Det har også indvirkning på Regstrup, der lige nu er uden byggegrunde.

Så derfor har man lige vedtaget at lave nye lokalplaner til udstykning for nye byggegrunde i to områder i Regstrup (16-23 parcelhusgrunde i området imellem Cikorievej og Syrenvænget i nuværende Lokalplan 1.16 samt 8-12 parcelhusgrunde på det grønne område ved Brugsen på Nørupvej i nuværende Lokalplan 14.07, vedtaget i byrådet 16. marts under punkt 75).

Borgmesteren roste Regstrup for vores nye sundhedcenter, som han ikke mente at mange byer af Regstrups størrelse kunne prale af.

2) Udbygning af Engskovskolen v/skoleleder Bo Pedersen
Bo Pedersen fortalte om det nye skolebyggeri og den positive udvikling skolen er inde i. Der vil være udfordringer i byggeperioden, men det bliver godt bagefter.

3) Udstykning ved Holløsevej
Keld Johannesen fortalte om den udstykning han og hans familie ville sætte i gang ved Ringvejen/Holløsevej (det “private areal” på matrikel 5a beskrevet i Lokalplan nr. 14.04 side 22).

Det bliver sat i gang hurtigst muligt og vil blive solgt igennem Danbolig Holbæk.

4) Ønsker vi en Rema 1000 i Regstrup?
Der blev diskuteret en Rema 1000 eller lignende ved den nye motorvejsafkørsel. Der var enkelte, der mente at man skulle passe på Brugsen, men der var en general positiv stemning for at gå videre med ideen.

5) Status omkring Motorvejen
Der har været liniebesigtigelse d. 8. og 9. december 2015 og kommissarius har netop offentliggjort forhandlingsprotokollen (placeringen af de enkelte matrikler, der henvises til i forhandlingsprotokollen, kan lettes findes via søgefeltet på gstkort.dk).

Kort fortalt har ekspropriationskommissionen godkendt projektet, men de deler vores lokale bekymring omkring trafiksikkerheden ved Knabstrup Møllebakke, men det kræver et politisk beslutning i folketinget for at få bygget broen. Lokalforum arbejder videre med den politiske dialog.

Vejdirektoratet har oplyst, at motorvejen bliver nødt til at ligge højere i terrænnet end oprindeligt planlagt på grund af høj grundvandsstand. Det betyder at lokalvejen ved tilslutningsanlægget ved Regstrup bliver en tunnel under motorvejen i stedet for en bro over motorvejen. Der er endnu ikke lavet nye støjberegning for, hvad det kommer til at betyder støjmæssigt.

Vejdirektoratet har inviteret repræsentanter for grundejerforeninger, lokalforum og direkte berørte naboer til Naboforum d. 6. april. Naboforum er et orienterings og dialogmøde, som Vejdirektoratet planlægger at afholde halvårligt i projektperioden.

Lokalforum arbejder videre på dialogen med kommunen omkring placeringen af Ringvejen. Status er, at byrådet har besluttet og Ringvejen skal gå igennem de nuværende fodboldbaner (se kortet i præsentationen fra mødet) og at fodboldbanerne skal erstattes af nye fodboldbaner (placeringen af de nye baner er endnu ikke fastlagt).

6) Bevaring af genbrugspladsen
Genbrugspladsen blev diskuteret og der var meget stor opbakning til vores genbrugsplads. Der var politikere med til mødet, som opfordrede til at kæmpe og de ville også kæmpe med.

7) Eventuelt
Cykelsti blev nævnt og der var opbakning til at kæmpe videre for dette og intensiverer arbejdet med at finde en løsning med de lodsejere der skal ligge jord til.

Det gamle lægehuset og ældrecentret blev diskuteret og der blev opfordret til at hvis man havde bestemte ønsker til brug af disse, så måtte man starte en gruppe der kunne kæmpe for dette. Eventuelt med Tølløse som forbillede.

Bestyrelsesmøde 3. marts kl. 2016

1. Godkendelse af referat
Referetet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rasmus Damgaard, Fællesskaber fortæller om hvad vi kan bruge ham til og hvad han kan bruge os til
Rasmus måtte desværre melde afbud til mødet.

3. Motorvej
Vi afventer ekspropriationskommissionens rapport omkring 2. etape. Michael følger op på sidste nyt hos Vejdirektoratet og hos kommunen og opsummerer status med en kort præsentation til lokalforumsmødet.

4. Cykelsti
Det var et godt fremmøde og en god mediedækning ved morgenkaffen onsdag d. 10. februar i Tingtvedsvinget på Søstrupvej.

Kvanløse beboerforening vil ydermere tage kontakt til Vejdirektoratet omkring den manglende cykelsti fra Harmskrydset til Holbæk.

5. Genbrugspladsen
Vi arbejder videre på at bevare vores genbrugsplads og forbereder en handlingsplan til lokalforumsmødet.

6. Udstykning
Keld Johannessen præsenterede planerne for udstykning ved Holløsevej i henhold til Lokalplan nr. 14.04 samt muligheden for udstykning af dagligvarebutik ved Holløsevej. Derudover ville Keld undersøge muligheden for skovrejsning ved Holløsevej.

7. Ny butik
Lokalforum støtter planerne om at undersøge mulighederne for etablering af en dagligvarebutik i forbindelse med Ringvejen og vil tage det op på lokalforumsmødet.

8. Lokalforumsmøde d. 17-03-2016 + kommende møder
Dagsordenen kan ses under Lokalforumsmødet.
Vi sætter en annonce i Venstrebladet og sørger for at sætte opslag op i Regstrup området.

9. Sociale arrangementer, inkl. Foreningernes dag, byfest, Sankt Hans fest samt Kræmmermarked
Foreningerne i Regstrup arbejder videre på en ny foreningernes dag d. 27. august 2016.

Peter vil tage kontakt til brugerrådet omkring mulighederne for at støtte op omkring spejdernes årlige Sankt Hans arrangement.

10. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ingen nyheder.

11. Eventuelt
Vi undersøger muligheder for at få sat en eller flere infoskærme op.

Bestyrelsesmøde 27. januar 2016

1) Lokalforums arbejde
Tidligere formand, Helle Wendelboe, fremlagde Lokalforums arbejde igennem tiden. Vi har haft en indflydelse på:
– Foreningernes dag
– Børneloppemarked
– Skolestruktur høring
– Motorvejen
– Stjernehuset parkering v/Holløsevej
– Sti fra Åhaven til Kirkestien med bro over åen
– Bænke på Kirkestien (ansøgt af stavgængerne)
– Kirkesti er blevet fejet og ryddet for sne
– Infoskab ved Brugsen

2) Lokalforums fokusområder lige nu
Vi snakkede om 3 punkter som Lokalforum lige nu skal have deres opmærksomhed på. Disse 3 punkter er:

2a) Genbrugspladsen
Der skal skrives til Fors at vi ønsker en ringeordning – så borgerne kan aflevere deres affald når det passer dem. Kara Nova Ren har dette, og det fungerer.
Hvad med Undløse? De får rigtig langt til en genbrugsplads. Der har været møde den 3/2, vedr dette. (Dennis)

2b) Cykelsti
Dette støtter vi op om. Der har været event derude den 10/2, med morgenkaffe fra 7.30-8.30. DR Ultra og Nordvestnyt har været derude, sammen med pigerne fra Facebookgruppen og nogle politikkere. (Leif)

2c) Motorvej
Den skal vi stadig have hold i. Vejdirektoratet afventer kommunen, for hvor Ringvejen skal ligge. Det skal meget snart meldes ud, da de ellers ligger den som vist på de oprindelige billeder, med tilkørsel ned til oprindelig skovvej.

Jimmy arbejder videre mht. om der er interesse for en discount butik ved tilslutningsanlægget.

Kommunen vil gerne at der bliver udstykket ved Ringvejen.

3) Udstykning
Leif snakker med Keld og Søren om den tidligere udstykning ved Holløsevej/Ringvejen, bliver til noget i denne omgang.

4) Facebook
Dennis laver Facebook profil

5) Sociale arrangementer
Lokalforum kunne på sigt godt kunne tænke sig:
– Børneloppemarked
– Skt.Hans fest
– Byfest
– Kræmmermarked
– Vi vil gerne at foreningerne kunne bakke op om Skt. Hans bål/byfest/kræmmermarked.

Næste Lokalforummøde
På næste Lokalforummøde skal følgende på dagsordenen:
– Vores mærkesager 2a+2b+2c
– Hvad synes lokalområdet om det?
– Discount butik. Hvad er stemningen for det ved motorvejstilslutningen
– Sidste nyt vedr. motorvej/Ringvej
– Nyt fra byrådet, hvad kommer der til at blive taget op i byrådet i nær fremtid ?

Næste lokalforummøde er 17. marts 2016 kl 19-21.

Kommende bestyrelsesmøder er 3. marts, 14. april og 9. juni 2016 kl 19-21.

Lokalforumsmøde 13. januar 2016

Vedtagelse af vedtægter
Med nogle få justeringer blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen
7 kandidater valgte at stille op til bestyrelsen, og blev alle valgt.
1 kandidat valgte at stille op som suppleant og blev også valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig i forlængelse af lokalforumsmødet og består nu af følgende medlemmer:

Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Helle Wendelboe
Bogholder: Dennis Lynge Bendorff
Sekretær: Michael Kringelhede
Øvrige medlemmer: Jimmy Singerholm, Leif Johnsen og Henning Kronby
Suppleant: Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2016: Michael Kringelhede, Jimmy Singerholm, Leif Johnsen, Henning Kronby og Jens E. Jørgensen

På valg oktober 2017: Peter Nilsson, Helle Wendelboe og Dennis Lynge Bendorff