Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Interessekonflikt for formanden
Bestyrelsen mener ikke at det er et problem, at formanden også sidder i byrådet. Der er fuldt opbakning  fra hele bestyrelsen.

3. Ny hjemmeside
Vores hjemmeside skal flyttes til domænet lokalforum4420regstrup.dk. Michael og Steen sørger for at flytte siden og sikre at e-post både til @lokalforumregstrup.dk og @lokalforum4420regstrup.dk kommer frem til de samme personer.

Hjemmesiden skal udbygges med links til de lokale foreninger, skole og virksomheder.

4. Flagalle
Der er nu 50 personlige medlemmer og 15 sponsorer i forengen. Man kan melde sig ind på flagalle4420regstrup.dk/bliv-medlem.

5. Økonomi
Der er 10.000 i kassen inden tilskud fra kommunen for 2018.
Lokalforum har valgt at støtte Åvang med 1.000 kr. til at stemme klaveret.

6. Oprydningsdag
Regstrup spejderne sørger for at Regstrup deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Se mere på spejdernes facebook side eller på www.affaldsindsamlingen.dk.

7. Tilflytter adresser
Henning undersøger om vi kan få en liste over hvem der er flyttet til lokalområdet i løbet af året, så vi kan afholde et årligt velkomstarrangement for tilflyttere.

8. Lokalforumsmøde d. 31. januar 2018 i Søstrup
Lokalforumsmødet afholdes denne gang i Søstrup på Lykkegard. Lykkegard får tid til at fortælle om deres opholdsted og aktiviteter.

Vi har inviterer Enhedslisten til at fortælle om deres arbejde for Regstrup lokalområdet og derudover vil vi have et oplæg omkring vores lokalområde i Kommuneplan 2017 (som er i høring indtil d. 26. februar 2018).

9. Eventuelt
Der er nu knap 3.000 tilmeldt vores selvbetjeningsplads og der bliver afleveret mere affald end førhen.

Bestyrelsesmøde 8. november 2017

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2. Konstituering samt opfølgning og fordeling af opgaver
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henning Kronby, Charlotte Sørensen
Suppleant: Jens E. Jørgensen

Fordeling af opgaver:
Charlotte: Foreningshus
Chris: Flagallé, boformer og tilflyttere
Jens: Genbrugsplads
Steen: Lys på stien, aktivitetsudstyr langs åen, cykelsti og infoskærm
Michael & Henning: Motorvej og ringvej

3. Evaluering af lokalforumsmøde
Det var et godt møde med over 80 deltagere med nogle gode emner på dagsorden, men et lidt presset program.

Der var problemer med lyden. Vi undersøger om vi kan få indkøbt en håndfri mikrofon til næste møde.

4. Kommende møder
Næste møde skal holdes i Søstrup eller Sdr. Jernløse onsdag d. 31. januar 2018 og derefter onsdag d. 30. maj 2018. Næste generalforsamling afholdes onsdag d. 24. oktober 2018.

Bestyrelsesmøderne i 2018 afholdes tirsdag d. 9. januar, onsdag d. 14. marts, onsdag d. 16. maj, onsdag d. 22. august, onsdag d. 3. oktober og onsdag d. 7. november.

5. Sociale arrangementer
Lokalforum støtter Regstrup spejderne med 2.800 kr. til lys på Grønne Hjerte i forbindelse med julepynt.

Brugerrådet holder foreningerne dag igen i august 2018 og lokalforum regner med at deltage.

Chris sørger for, at vi også holder affaldsindsamling søndag d. 22. april i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Vi arbejder på at arrangere et årligt velkomstarrangement for nytilflyttere.

6. Har vi noget med fra Holbæk kommune/byråd
Ikke noget nyt.

7. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.

Lokalforumsmøde 31. oktober 2017

Til stede var 75 personer inklusive Rasmus Brandstrup Larsen (V), Søren Harboe Rasmussen (V), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og Mogens Jensen (V) fra Holbæk kommunes byråd.

1) Velkomst
Peter Nilsson bød velkommen.

2) Rundvisning på skolen
Lone Frankel Goul viste rundt på den tilbygning på Skovvejens skole.

3) Liberal alliances visioner for Regstrup Lokalområde
Christian fortalt om LA’s visioner om at tiltrække arbejdspladser til de små lokalområder for at sikre en tilflytning i stedet for fraflytning fra lokalområder. Her er det vigtigt, at kommunen støtter de små virksomheder i lokalområderne og at vi som borgere støtter op om skolerne og børnehaverne i lokalområdet.

Der er mangel på plejehjemspladser i Holbæk og derfor er det vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at de ældre kan blive boende i eget hjem så længe som muligt. Der er i dag konkurrence både imellem provinskommunerne og lokalområder i kommunerne om at tiltrække vækst og tilflyttere. Derfor er det vigtigt, at vi i lokalområderne fokuserer på det vi er gode til.

Kommunen skal fokusere på at skabe gode betingelser for nye boligområder og erhvervsområder i lokalområdet, hvor der i Regstrup i den nye kommuneplan bliver udlagt et større erhvervsområde ved motorvejstilslutningen fordi der er gode betingelser for tiltrækning af erhvervsvirksomheder.

Som kommune skal vi strække os så langt som muligt og
Liberal alliance mener at vi blandt andet på skole- og institutionsområdet har centraliseret lidt for meget de seneste år. Det er vigtigt at give større beføjelser til de decentrale enheder og større muligheder for mere selvbestemmelser for at styrke de lokale institutioner. LA var også med til at sætte en stopper for skolelukninger og sammenlægninger.
LA vil arbejde for muligheden for at lokalområderne selv kan være med til at fordele pengene som bruges til f.eks. snerydning og rengøring og lokalområderne skal være med til at prioritere brugen af satspuljerne i lokalområderne.

Da kommunen ikke har for mange penge og derfor støtter LA tanken om medfinansiering så f.eks. foreninger og sportsklubber kan få støtte af kommunen hvis de også selv finansierer dele af projekter som f.eks. multihuset i Regstrup.

Regstrup har nogle særlige fordele og udfordringer. Det er en god forudsætning for vækst at der er let trafik til hovedstadsområdet og cykelafstand til Holbæk og udfordringer i form af at Holbæk ligger så tæt på at de unge mennesker let forsvinder fra det lokale foreningsarbejde fordi Holbæk og sportsbyen ligger så tæt på.

Derfor er det vigtigt at I lokalt i Regstrup fokuserer på hvad vi kan gøre for at fastholde de unge mennesker i sportsklubberne og foreningsarbejdet når de kommer i 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne. Seneste prognose siger, at Regstrup vil have en af de laveste tilflytninger af de 17 lokalområder i de nærmeste år.

Kommunen har søgt vejdirektoratets indsatspulje om støtte til etablering af cykelstien fra Kvanløse til Tingtved. Hvis der kommer tilskud fra Vejdirektoratet så er der en god chance for at kommunen kan finde penge til cykelstien.

Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy Singerholm fra Regstrupspejderne præsenterede Regstrups grønne forsamlingshus i form af Grønne Hjerte delen, som nu er åbnet på Hovedgaden hvor der er aktivitetspæle til klatring og f.eks. til overnatning i 4 meters højde og bålhytte samt og en rulleruse som legeredskab.
Sammen med Grønne hjerte åbner spejderne også 1700 kvm naturområde forbindelse med shelterpladsen, hvor der er åbent for alle og giver mulighed for fællesskab i nærområdet.

Området er åbent for alle og vi håber at lokalområdet vil støtte op omkring brugen af området.

De næste arrangementer på Grønne hjerte er:
Regstrup spiser sammen d. 9. november kl. 17:30 til 20:00 i samarbejde med Nordeafonden og folkebevægelsen imod ensomhed.
Julehygge og rejsegilde for bålhytten d. 16. december kl. 13-15.

Schoeller Plasts fremtidsvisioner
Schoeller Plast har eksisteret i Regstrup siden 1965 og producerede de første ølkasser i 1966 og har levet godt af det i mange år. Salget af ølkasser er desværre nedadgående på grund af salget af dåser. Derfor nytænker Schoeller Plast og kigger på nye markeder.

Schoeller Plast er familieejet og har i dag 3. generation bag roret. Der omsættes i dag for ca. 700 mio. euro og har ca. 3.000 ansatte og har repræsentation og produktion i ca. 50 lande. Heraf er der 45 ansatte i Regstrup.

Schoeller plast har i dag en automatiseret produktion med brug af robotter, men har også brug for lokale medarbejdere. Fokus for Schoeller er samarbejde med kunder, åbent sind og konstruktiv dialog. Der tænkes i nye og innovative løsninger til gensidig gavn for kunder og miljø. Schoeller er startet med at bygge ølkasser som kan holde i over 40 år og har viderebygget tanker og arbejde i dag meget med genbrug af materialer og arbejder for mindre forbrug af råvarer og miljøvenlig produktion.
Schoeller producerer f.eks. plastpaller, affaldssystemer, designer produktioner, stole og transportkasser.

Schoeller har købt en virksomhed i Kalundborg og flytter produktionen fra Kalundborg til Regstrup i den nærmeste fremtid. Indtil videre kræver det ikke en tilbygning.

Schoeller ønsker at vækste, men ikke hurtigere end at virksomheden kan bære det. Schoeller ønsker lokal produktion og vil hellere producere i Regstrup end i Kina.

Jernløse Ubemandet genbrugsplads
Jens fortalte at samarbejder med Fors går fremragende og genbrugspladsen er blevet en stor succes. Der er 2.200 tilmeldte og i de 3 første måneder har der været 9.254 besøgende i forhold til 8.917 besøgende i samme periode sidste år.

Det er en fremgang i besøgstallene og det er godt. Hvis man har problemer på pladsen kan man ringe til Fors og den mulighed er blevet brugt 153 gange de første 2 måneder. Spørgsmålene går som regel på hvordan man skal sortere.

Det har været nødvendigt at ringe til 12 borgere som har sorteret forkert og et enkelt tilfælde af tyveri. Der sorteres ikke dårligere end der blev dengang pladsen var bemandet.

Vi har allerede nu bevist at den ubemandede plads er en succes og vi forventer at succesen fortsætter i 2018.

Valg til bestyrelsen i Fors
Søren Rasmussen fortalte at lige efter kommunalvalget er der valg til Fors bestyrelse, hvor der skal vælges 2 borgerrepræsentanter.

Vi skal påvirke systemet indefra og forsøge at gøre affaldshåndteringen billigere i form at stordriftsfordele og forsøge at undgå at Fors vokser ud af vores lokalområde og flytter arbejdspladser væk.

Vi skal arbejde for at bevare de lokale løsninger og vores lokale genbrugsstation.

Gå ind på Fors.dk og klik “Kundevalg 2017” og stem på Søren Rasmussen. Der kan stemmes i perioden 27. november til 4. december.

Kalundborgmotorvejens 2. etape
Først bliver stykket fra Sdr. Jernløse til der hvor motorvejen krydser den nuværende Skovvej lidt øst for rundkørslen bygget. Denne etape (inkl. tilslutningsanlægget) forventes åbnet i efteråret 2018 (hvor man dog kun må køre 80 km/t).

Derefter bliver det resterende stykke bygget og forventes åbnet i efteråret 2019, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t.

I starten af 2018 vil der blive etableret en midlertidig vej fra rundkørslen og sydpå langs Holbækvej, som man skal køre på imens broen hvor Holbækvej føres over motorvejen bliver bygget.

Generalforsamling i LokalForum 4420Regstrup
Se referatet under Generalforsamling 31. oktober 2017.

Generalforsamling 31. oktober 2017

1) Valg af dirigent
Christian Ahlefeldt-Laurvig blev valgt som dirrigent.

2) Bestyrelsens beretning v/formanden
Så er endnu et år gået i Lokalforum. Det har været et spændende år hvor vi
har, måtte lave vedtægtsændringer og oprette bankkonto, fordi kommunen forlangte det. Det gav nogle diskutioner frem og tilbage, men endte med et godt resultat.

Jens Jørgensen og undertegnede har brugt rigtigt meget tid og kræfter på at kunne bevare vores genbrugsplads. Man ønskede fra Fors side at ændre
strukturen af genbrugspladser og vi fornemmede at det ville medføre en
lukning af vores genbrugsplads her i byen.

Men ved gennemregning af Fors´s tal, en del omtale i pressen og gode
konstruktive forslag fra vores side, endte det med den super gode løsning, som efter min mening er den bedste genbrugsplads i kommunen.

Jeg vil den forbindelse gerne sige rigtigt stor tak for den store indsats som Jens Jørgensen har gjort for dette projekt.

Flagalleen er ved at blive slået i gang, men det vil i høre lidt om om lidt.

Der er arbejdet videre med projekt fælleshus til foreningerne i byen. Men jeg må erkende at det er op ad bakke da kommunen fattes penge og der
tilsyneladende er nogle andre byer der skal ha først…. Selv om de har i
forvejen og vores foreninger ingen ting har.

Motorvejen er jo noget der har fyldt de sidste par år og Michael Kringelhede og Henning Kronby, har kæmpet for at få den bedste løsning. Det er ikke helt lykkedes og den farlige afslutning ved Knabstrup er der heller ikke fundet en løsning på. Men jeg ved de kæmper videre og vi håber på et godt resultat.

Vi har arbejdet på at få gang i udstykningerne ved Ringvejen og Holløsevej, og håber stadig på at der kommer gang i dette i det forgangene år.

Vi har i det forgangene år været med til at støtte op om en fornyelse af
hjertestartren ved hallen og en hjertestarter ved brugsen, som vi håber snart kommer op. Der er mange borgere der føler sig mere trygge med en
hjertestarter i nærheden.

Til sidst vi jeg gerne sige en stor tak til hele bestyrelsen for den indsats de har gjort igennem året og en særlig tak til Helle Wendelboe som stopper i
bestyrelsen. Hun har i mange år stået i spidsen for vores lokalforum og har nu valgt at trække sig da hun har fået nyt arbejde, som ikke er foreneligt med aftenmøder. Tak Helle for din indsats.

3) Fremlæggelse af regnskab
Revisor har godkendt regnskabet.

Årsregnskab 2017
Tilskud fra kommunen +27.170,00 kr.
Donationer – 1.330,00 kr.
Møder -1.328,80 kr.
PR/Annoncer -4.125,00 kr.
Kontor/div -300 kr.
IT/EDB -116,60 kr.

Kassebeholdning +19.969,60 kr.

Tilsagn 2017/2018:
Flagallé 4420Regstrup 5.000,00 kr

4) Indkomne forslag (til organisatoriske formål)
Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg (jvf. § 5):
Valgt til bestyrelsen:
Peter Nilsson
Steen bech
Michael Kringelhede

Valgt som suppleant:
Jens E. Jørgensen

Valgt som revisor:
Keld Saxtoft

6) Eventuelt
Søren Rasmussen roste bestyrelsen gode arbejde og gode lokalforumsmøder.
Der blev foreslået medborgeraktier til etablering af et medborgerhus.

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2017

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Nyt bestyrelsesmedlem
Vi søger efter 1 nyt bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen i oktober.

3. Lokalforumsmøde 31. oktober
Vi starter kl. 18:30 med en rundvisning på den nye skole inden lokalforumsmødet kl. 19.

Vi vil forsøge at få en lokal virksomhed til at komme og fortælle om deres visioner for Regstrup området.

Dagsorden
19-19:30 Politiker fortæller om visionerne for Regstrup
19:30-19:45 Oasen gennemstrømmer byen
19:45-20:00 Lokal virksomhed
20:10-20:20 Lokalforums forslag til bestyrelsespost i Fors: Søren Rasmussen
20:20-20:30 Motorvejsbyggeriet er startet
20:30-20:45 Generalforsamling i Lokalforum 4420Regstrup
20:45-21:00 Generalforsamling i Flagallé 4420Regstrup

4. Økonomi
Vi har omkring 10.000 kr. tilbage af årets tilskud. Vi har regnskabet med til generalforsamlingen.

Vi har givet 1.250 kr. til støtte til hjertestarterne ved Brugsen og ved hallen samt 380 kr. i tilskud til Krolf klubben til ny vandrekølle.

Fremover giver vi kun tilskud efter 1. bestyrelsesmøde i hvert halvår.

5. Jernløse selvbetjeningsplads
Det går godt men vi opfordrer Fors til tydeligere skiltning på pladsen, da folk nogle gange smider i containeren ved siden af.

6. Emner for efterår
Fokus er på dagligvarebutik og erhvervsområde ved motorvejen, færdiggørelse af Ringvejen, cykelstien til Holbæk, multihus, udstykning af grunde samt sikker skolevej efter skoleflytningen og skraldespande langs cykelstien.

7. Eventuelt
Vi vil undersøge muligheden for at sætte en ekstra infoskærm op ved hallen.

Grønne hjerte holder åbning af bålhytten i december.

Bestyrelsesmøde 23. august 2017

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 23. august 2017 på Nr. Jernløse skole.

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning på lokalforumsmødet i Kvanløse
Det er godt møde og Midtsjælland var en god vært. Vi holder fast i tanken om at holde hvert 2. møde andre steder i lokalområdet en Nr. Jernløse skole. Næste lokalforumsmøde bliver på Nr. Jernløse skole, hvor vi forhåbentlig kan få en rundvisning på den nye skole.

3. Bankkonto
Vi har fået oprettet vores bankkonto, men vi venter fortsat på at kommunen overfører lokalforums penge til vores konto.

4. Hjemmesiden
Vi vil udbygge hjemmesiden med links til foreninger og virksomheder i lokalområdet. På sigt kunne vi også godt tænke os en kalender over begivenheder i vores lokalområde.

5. Flagallé
Der er i øjeblikket tilsagn om halvdelen af finansieringen af flagalléen. Foreningen arbejder imod en åbning af flagalléen i 2018.

6. Vælgermøde i Vommevad
Vommevad forsamlingshus afholder vælgermøde med vores lokale politikere i starten af november.

7. Fællesdagen
Lokalforum har en bod sammen ned Kvanløse beboerforening og Flagallé 4420Regstrup på fællesdagen, hvor vi deltager fælles med 3 mand.

8. Folderen Alpelys orientering
Brorfelde observatorium har lavet en turistfolder som dækker lokalforum Ugerløse, Tølløse og Regstrups område som vil blive delt ud på turistkontorer, ejendomsmæglere, restauranter og biblioteker.

Indholdet vil også kunne ses på alpelys.dk.

9. Genbrugsstationen
Genbrugspladser er nu åbnet som selvbetjeningsplads. Der har været et godt åbningsarrangement og har været både i avisen og TV2 Øst.

Næsten alle kan godt finde ud af at sortere affaldet korrekt, og dem som ikke kan finde ud af det bliver ringet op af Fors men en henstilling til at sortere korrekt, hvis man ønsker at bruge selvbetjeningspladsen.

Vi opfordrer folk til at tilmelde sig for at signalere til Holbæk kommune at vi ønsker at bruge genbrugspladsen. Husk at aflevere en besked i postkassen på genbrugspladsen hvis man har ris, ros eller gode idéer til genbrugspladsen.

10. Grønne Hjerte
Grønne hjerte er nu åbnet og der var også et flot åbningsarrangement med over 200 fremmødte. Der var taler af Borgmester Søren Kjærsgaard, formand for udvalget ”Kultur, Fritid og Fælleskab” Emrah Tunser, lokalforums formand Peter Nilsson og spejder- og projektleder Jimmy Singerholm.

Målet er at shelters og tusindmeterskoven åbner i foråret 2018. Flot arbejde af Regstrup spejderne med Jimmy Singerholm i spidsen.

11. Emner for efterår
Vi arbejder på at få flyttet hajtænderne ved cykestien over Holløsevej ved skolen og på cykelstien i Tingtved.

Vi arbejder på at få bygget et multihus, på at få bygget en bro som sikker afslutning af motorvejens 2. etape og vi undersøger stadig muligheden for at lokke et ekstra supermarked til byen.

Vi vil arbejde på at etablere et tilbagevendende årligt eller halvårligt arrangement for nye borgere, som er flyttet til byen.

12. Eventuelt
Vi vil i 2018 arbejde for byfornyelse og skraldespande i byen samt infostander ved stationen.

Lokalforumsmøde 1. juni 2017

LokalForum 4420Regstrup afholdte lokalforumsmøde hos Midtsjællands Golf, Ringstedvej 196 i Kvanløse.

1. Velkomst
Peter bød velkommen til de ca. 70 deltagere hos Midtsjællands Golf i Kvanløse.

2. Lidt om Midtsjællands Golf
Hans Larsen fortalte om stedets historie, nu med 1200 medlemmer, 18 huller + 6. Gratis mandagstræning. Årskontingent kr. 4.900,-

3. De Konservatives visioner for Regstrup Lokalområde
Michael Suhr og Bendt Brandt ønskede decentralisering til de enkelte områder. Egne budgetter til skoler og institutioner samt initiativretten til LokalForum med egne budgetter f.eks. kr. 100,- pr. indbygger for at styrke medejerskabet i lokalområderne.

4. Grønne hjerte/Oasen gennemstrømmer byen
Jimmy fortalte om Regstrups grønne forsamlingshus, bålpladser, aktiviteter, Koglen, shelterplads, Regstrup spiser sammen. De er kommet rigtigt langt, men mangler stadig 111.000,- før Oasen gennemstrømmer byen står helt klar.

5. Nyt om Multihuset
Multihuset er stadig på ønskelisten. Foreningerne i Regstrup mangler mødelokaler og fodboldklubben opholds- og værerum.

6. Jernløse koret
Jernløsekoret sang fem smukke sange med stor applaus. Alle er velkomne i foreningen, – og man behøver ikke at kunne læse noder for at deltage.

7. Flagalléen har fået en bestyrelse, hvad så nu?
Flagalléens bestyrelse er i fuld gang med at samle kapital ind til forventet debut i foråret 2018. Indtil nu har villige sponsorer tegnet sig for ca. 90.000,-

8. Sidste nyt om Motorvejen og Ringvejen
Michael var forhindret pga. arbejde. Peter fortalte om, at den endelige vejføring nu ligger fast og det videre arbejde følger planen. Håbet er stadig, at der bliver fundet penge til at afslutte motorvejen fornuftigt ved Knabstrup.

9. Nyt om vores nye ubetjente genbrugsplads
Den nye ordning med selvbetjent genbrugsplads begynder den 8. august. Genbrugspladsen er lukket for klargøring fra den 28. juli til den 6. august. Der følger meget mere info i løbet af sommeren. Bl.a. om hvordan man skal tilmelde sig for at kunne komme ind etc. Vi følger op med info på vores hjemmeside og Facebook.

10. Nyt om cykelstien
Rikke fortalte om: Cykelstiprojekter i kommunen, fattes penge!! Der er nye mulige tiltag med benyttelse af genbrugsmaterialer, alternativ linieføring, lokal entreprenør, men stadig mange knaster der skal ryddes af vejen!

11. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 2. maj 2017

Eneste punkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet efter den ekstraordinære generlforsamling var konstituering af bestyrelsen:

Konstituering:
Formand: Peter Nilsson
Næstformand: Jimmy Singerholm
Sekretær: Michael Kringelhede
Kasserer: Chris Frøslev
Webmaster: Steen Bech
Medlemmer: Henning Kronby, Helle Wendelboe
Suppleant: Jens Jørgensen
Revisor: Keld Saxtoft

Generalforsamling 2. maj 2017

Lokalforum Regstrup afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 2. maj 2017 kl. 19 på Skovvejens skole, afdeling Jernløse.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Orientering
3. Indkomne forslag
4. Forslag til vedtægtsændring
5. Eventuelt

Referat
Der var 14. deltagere til mødet.

1. Valg af dirigent
Erik Iversen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen korrekt og rettidigt indkaldt.

2. Orientering
Peter orienterede om at Holbæk Kommune har stillet krav om, at Lokalforum skal registreres med eget CVR. nr. og oprette egen bankkonto, hvis vi fortsat ønsker tilskud fra kommunen. Bank og kommune har ligeledes stillet krav om, at vi reviderer vores vedtægter, så de er tilpasset de nye krav for at oprette en bankkonto.

3. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

4. Forslag til vedtægtsændring
Vedtægtsændringerne blev vedtager efter en dialog omkring navneændringen.

5. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Flagallé generalforsamling 2. maj 2017

Foreningen Flagallé 4420Regstrup afholder stiftende generalforsamling i forlængelse af Lokalforums ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 2. maj 2017 på Skovvejens skole, afdeling Jernløse.

Dagsorden
A: Valg af dirigent
B: Etablere foreningen Flagallé 4420Regstrup
C: Flagalle 4420Regstrup Vedtægter
D: Vælge bestyrelse

Valg af dirigent
Erik Iversen blev valgt til dirigent.
Etablere foreningen Flagallé 4420Regstrup
Chris orienterede omkring planerne omkring at etablere en flagallé på Hovedgaden fra Gl. Skovvejen ned imod stationen samt hen af Gl. Skovvej fra Hovedgaden til skolen.
Foreningens første opgave er at samle en bestyrelse og få økonomien på plads til etablering af flagalléen.
Der blev opfordret til, at den nye bestyrelse skal sørge for, at foreningen er forsikret.
Forsikringen bør dække både ansvar og personskade for dem som står for opsætning og nedtagning.
Der blev foreslået at arbejde for at der også bliver etableret flaghuller i Søstrup og Sdr. Jernløse til opsætning f.eks. i forbindelse med konfirmationer.
Det vil den kommende bestyrelse undersøge mulighederne for.
Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne blev godkendt uden ændringer.
Vælge bestyrelse
Chris Frøslev, Bjarne Jensen, Jesper Jensen, René Johansen og Vera Wessmann blev valgt.
Keld Saxtoft blev valgt som revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.